V Domžalah želimo še naprej čisto pitno vodo ter čisto in varno okolje

Če je za večino Slovencev čista pitna voda samoumeven del vsakdana, je za nekatere po svetu dragocena dobrina, za katero se morajo boriti. Dokler je voda iz naših vodnih virov še neoporečna in lahko pijemo vodo iz pipe, se privilegija, ki ga imamo niti ne zavedamo. S tem se zagotovo strinjate, saj večina od nas nikoli ne pomisli, da iz pipe, ki jo odpremo, ne bi pritekla čista pitna voda, kaj šele, da na lepem sploh ne bi več pritekla in da bi ostali brez nje. Že ura ali dve brez pitne vode, bi za nas, ki smo vajeni tega privilegija, pomenilo konec sveta. Da to tega ne prihaja in da smo v vsakem trenutku oskrbovani z vodo, je pomembno to, da imamo urejen sistem, za katerega je potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje. Isto velja za odvajanje odpadnih voda. Če po eni strani v naše domove priteče čista in pitna voda, po uporabi iz naših domov odteče po drugi poti in to tako, da je poskrbljeno za čisto in varno okolje.

Za zagotavljanje kakovostnega, urejenega in čistega bivalnega okolja sta čista pitna voda iz vodovoda in urejeno odvajanje odpadne vode bistvenega pomena. O delovanju vodovodnega in kanalizacijskega sistema ne razmišljamo, dokler je njuno delovanje nemoteno. Vendar pa je za nemoteno delovanje obeh sistemov potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov. Če tega ne bi počeli, potem bi se v bližnji prihodnosti lahko poslovili od tega kar je za nas samoumevno ali pa če temu rečemo privilegij, o katerem mnogi lahko samo sanjajo.

Sredstva za obnove so zagotovljena z omrežninami

V Občini Domžale so se že pred leti odločili, da se bo intenzivno pričelo vlagati v obnove vodovodnega in kanalizacijskega sistema, saj življenjska doba vodovodnih cevovodov znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je treba dele vodovodnega oziroma kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je potrebno dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode. Da to tega ne bi prihajalo in da bo čista pitna voda še naprej nekaj samoumevnega za nas in tudi za naše zanamce, je prav, da se v oba sistema vlagajo sredstva. Obnove kanalizacijskega in vodovodnega sistema, ki so zaradi dotrajanosti cevovodov nujne za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in urejenega odvajanja odpadne vode, se financirajo iz sredstev občine, ki jih le-ta pridobi z naslova omrežnin, ki jih prispevamo uporabniki. Glede na to kam se naša sredstva vlagajo, pa to niti pod razno ni stran vržen denar.

Sredstva za obnove, ki so nujne za zagotavljanje čistega in varnega okolja in dobre pitne vode, so zagotovljena z omrežninami.

Vsako leto obnovljenih okoli 7 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja

Vodovodno omrežje v občini Domžale obsega več kot 200 km cevovodov in več kot 30 objektov (črpališč, vodohranov…), kanalizacijsko omrežje pa nekaj več kot 180 km cevovodov in 45 objektov (črpališč in razbremenilnih objektov). Od leta 2013, ko so bile uvedene omrežnine, je Občina Domžale v sodelovanju s podjetjem Prodnik intenzivno pristopila k sistematičnemu izvajanju obnov vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki so potrebne za normalno delovanje sistemov. Obnove vodovodnega omrežja se izvajajo bodisi sočasno z izgradnjo kanalizacije, investicije v tem primeru vodi Občina, bodisi v sklopu sistematične celovite obnove vodovodnega omrežja, pri čemer investicije po pooblastilu Občine vodi Javno komunalno podjetje Prodnik, kjer so nam povedali, da Občina Domžale v zadnjih letih za obnove nameni približno 2,3 milijona letno. Na leto tako obnovi od 6 do 7 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, v ta znesek pa so vključene tudi obnove objektov na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

 

Tudi v letu 2018 izvedene številne nujne obnove cevovodov in objektov

V letu 2018 bo v občini Domžale skupno obnovljenih okoli 5.000 m vodovodnega omrežja s hišnimi priključki, sočasno pa se ob obnovi vodovoda izvaja tudi točkovna sanacija kanalizacije. Obnove so bile v letošnjem letu izvedene v naselju Češenik, na Bolkovi ulici na Homcu, Gregorčičevi ulici v Domžalah, Pod hribom v Radomljah, Ob Mlinščici na Količevem, na Ulici Mirana Jarca v Dobu, na Poti za Bistrico in Ihanski cesti v Domžalah, na Prežihovi ulici v Jaršah in na Bukovčevi ulici, dela pa še potekajo na Krumperški ulici in v Brezju pri Dobu. V oktobru pa se prične z obnovo vodovoda do vodohrana Šumberk in vodovoda do Vodohrana Krtina.

Obnova vodovoda in kanalizacije na ulici Pod hribom v Radomljah (2018).

Kako je s cenami komunalnih storitev v Domžalah?

Uporabniki vodovoda in kanalizacije v občini Domžale imamo te storitve na visokem nivoju, se pa rada pojavijo tudi vprašanja o cenah teh storitev in primerjave s cenami iz nekaterih drugih občin. Pri tem pa nihče ne pove, če gre za primerljive občine, enake metode in kakovost izvajanja teh storitev, vlaganja v obnovo in še kaj, kar bi bilo potrebno primerjati, da bi dobili neko realno sliko.

Cen med občinami zaradi različnih dejavnikov ni tako enostavno primerjati

Ker ima vsaka cena svojo osnovo, nas je seveda zanimalo kako je s postavitvijo cen komunalnih storitev v občini Domžale in omrežnin, ki so bile uvedene v letu 2013. Na Javnem komunalnem  podjetju Prodnik so nam povedali, da so storitve gospodarskih javnih služb zasnovane tako, da stroške, ki nastanejo z njihovim izvrševanjem, plača uporabnik: »Zaradi različnih velikosti, gostote poseljenosti občin, kakovosti izvajanja gospodarske javne službe in metod dela, nastajajo v občinah različni stroški, zato cen med občinami ni tako enostavno primerjati. Dejstvo pa je, da so komunalne storitve v občini Domžale na visokem nivoju in da bi nižje cene pomenile slabšo kakovost storitev. Uporabniki, ki so vajeni določenega standarda, bi bili v primeru slabših storitev nezadovoljni.«

Komunalne storitve v občini Domžale so na visokem nivoju, uporabniki pa so z njimi zadovoljni.

Primerjalna analiza cen komunalnih storitev kaže, da so cene vodarine in odvajanja odpadne vode v slovenskem poprečju

Za oskrbo s pitno vodo v Domžalah znaša cena za dobavo 1 m3 pitne vode 0,6702 evra/m3 porabljene vode. Po podatkih iz Primerjalne analize izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2016, ki je bila izdelana decembra 2017 v sodelovanju Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Komunalne zbornice Slovenije, se je obračunska cena vodarine pri izvajalcih javne službe gibala od 0,4095 do 1,3937 eur/m3. Za odvod odpadne vode znaša cena za odvod 1m3 odpadne vode 0,2727 evra/m3 porabljene vode. Po podatkih iz omenjene primerjalne analize se je obračunska cena kanalščine pri izvajalcih javne službe gibala od 0,0972 do 0,5692 eur/m3.

Da smo v vsakem trenutku oskrbovani s čisto pitno vodo, je pomembno, da imamo urejen sistem, za katerega je potrebna vsakodnevna skrb. (Foto: Pexels)

Drugi del cene predstavljajo omrežnine

»Ob ceni za porabo pitne vode se uporabnikom zaračuna še omrežnina za pitno vodo, ki predstavlja strošek amortizacije vodovodnega sistema, sorazmerno preračunan na posameznega uporabnika storitve. Prihodki iz tega naslova so namenski in jih občina uporablja izključno za obnove in rekonstrukcije vodovodnega sistema. Omrežnina za vodovodno omrežje v Domžalah znaša 7,4572 eur za običajno velikost vodomera za gospodinjstva. Po podatkih iz zgoraj navedene primerjalne analize se je obračunska cena omrežnine za vodovodni sistem pri izvajalcih javne službe gibala od 0,1375 do 12,6469 eur,« o omrežnini za pitno vodo povedo na Javnem komunalnem podjetju Prodnik.

»Prav tako se ob ceni za odvod odpadne vode uporabnikom zaračuna še omrežnina za odvod odpadne vode, ki predstavlja strošek amortizacije kanalizacijskega sistema, sorazmerno preračunan na posameznega uporabnika storitve. Tudi prihodki iz tega naslova so namenski in jih občina uporablja izključno za obnove in rekonstrukcije kanalizacijskega sistema. Omrežnina za odvod odpadne vode v Domžalah znaša 8,2366 eur za običajno velikost vodomera za gospodinjstva. Po podatkih iz navedene primerjalne analize se je obračunska cena omrežnine za kanalizacijski sistem pri izvajalcih javne službe gibala od 1,4720 do 11,4877 eur,« na Javnem komunalnem podjetju Prodnik še pojasnijo o omrežnini za odvod odpadne vode.

Za zagotavljanje kakovostnega, urejenega in čistega bivalnega okolja sta čista pitna voda iz vodovoda in urejeno odvajanje odpadne vode bistvenega pomena.

V Domžalah želimo še naprej čisto pitno vodo ter čisto in varno okolje

Ob tem so na Prodniku izpostavili še dejstvo, da Občina Domžale od uvedbe omrežnin intenzivno vlaga v potrebne obnove obeh omrežij, saj se zaveda, da le tako lahko zagotovi varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo ter čisto in urejeno okolje tudi za prihodnje generacije. Vsako leto za obnove tako nameni okoli 2,3 milijona evrov, ki jih prejeme z naslova omrežnin, in je od leta 2013 obnovila več kot 30 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Omenjenemu lahko pritrdimo tudi z naše strani, saj kot lokalni medij redno spremljamo vse dogajanje v občini, med drugim tudi investicije, o katerih smo pisali že večkrat. Prav tako so nam na Prodniku pojasnili tudi namen vlaganja v obnove obeh sistemov, ki je zaradi starosti omrežja in dotrajanosti cevovodov nujen. Brez sredstev za vlaganje v obnove bi težko zagotovili tako bistveni dobrini za kakovost bivanja, kot sta čista pitna voda iz pipe ter čisto in varno okolje. To si pa želimo še naprej, mar ne? Če ste slučajno v dvomih, potem ne boste več, ko boste prebrali to dejstvo: »Pitna voda predstavlja samo še odstotek količine vode po svetu, zaloge pa se še naprej krčijo!«

Avtor: Miha Ulčar; Foto: JKP Prodnik, arhiv domžalca, Pexels

Komentarji uporabnikov
Tagi