Skupni javni vpis novincev v Vrtec Urša in Vrtec Domžale za šolsko leto 2020/2021

Javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Urša in Javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Domžale objavljata na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17) in 2. člena Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 3/11-uradno prečiščeno besedilo, 12/12, 10/13, v nadaljevanju Odlok).

Skupni javni vpis novincev v javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Urša in javni vzgojnovarstveni zavod Vrtec Domžale za šolsko leto 2020/2021

  1. Predmet skupnega javnega vpisa je vpis novincev v Javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Urša in Javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Domžale (v nadaljevanju: vrtec) za šolsko leto 2020/2021 s sprejemom na dan 1. 9. 2020.

Predvideno število prostih mest je objavljeno na spletnih straneh Vrtca Urša in Vrtca Domžale.

  1. Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisanem obrazcu. Obrazec Vloga za sprejem otroka v vrtec dobijo starši na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca. Vloge morajo biti oddane osebno na upravi vrtca ali priporočeno po pošti na naslov: Vrtec Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale ali Vrtec Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale. Ne glede na število oddanih vlog v vrtec za šolsko leto 2020/2021 se šteje, da so starši oddali eno vlogo.
  2. Rok za oddajo vlog je 17. februar 2020.

V primeru osebnega vpisa bo vpis potekal:

3.1. V Vrtcu Urša, enoti Češmin, Murnova ulica 14, Domžale (tel. 01 729 86 16):
Vsak delovni dan od 30. januarja do vključno 17. februarja 2020, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure.
V torek, 4. februarja 2020, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.
V torek, 11. februarja 2020, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.

3.2. V Vrtcu Domžale, Ljubljanska cesta 70, Domžale (tel. 01 724 82 94):
Vsak delovni dan od 30. januarja do vključno 17. februarja 2020, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure.
V sredo, 5. februarja 2020, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.
V sredo, 12. februarja 2020, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure.

  1. V času javnega vpisa lahko starši že vključenih otrok zaprosijo za premestitev iz enega javnega vrtca v drug javni vrtec v okviru Občine Domžale oziroma iz enote v enoto v okviru posameznega vrtca. O premestitvah odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec.
  2. Komisija za sprejem otrok v vrtec pri odločitvi o sprejemu otroka v vrtec upošteva pogoje in kriterije Odloka. Vrtec pošlje staršem v roku 8 dni po seji komisije obvestilo z izpisom podatkov s seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in podatke objavi na spletnih straneh vrtca ter po potrebi ali na željo staršev pošlje po elektronski pošti.

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe z vrtcem. Če starši odklonijo sprejem otroka oziroma ne podpišejo pogodbe v roku 15 dni od vročitve poziva, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.

  1. O rezultatih javnega vpisa in premestitvah bo odločeno najkasneje do 30. aprila 2020.

Martina Pančur (ravnateljica Vrtca Urša) in Jana Julijana Pirman (ravnateljica Vrtca Domžale)

 

Tagi