Reportaža: Center za ravnanje z odpadki Dob – vmesna postaja naših odpadkov

Odpadki ne rastejo v naravi, ampak jih pridelamo ljudje. Sodobni potrošniški način življenja, ki nas sili v proizvajanje in kupovanje vedno novih dobrin, tudi takšnih, ki jih ne potrebujemo, vzporedno proizvaja številne odpadke vseh vrst. Le-ti se skupaj z dobrinami znajdejo v našem gospodinjstvu. Seveda je samoumevno, da doma odpadkov ne bomo hranili, kajti če bi jih, bi bili zasuti z njimi. Ravno tako je samoumevno, da odpadkov ne bomo odlagali v naravi, saj imamo v sodobnem svetu urejen redni odvoz vseh vrst odpadkov iz gospodinjstva ter možnost dostave le-teh na posebna mesta, kjer poskrbijo za nadaljnje ravnanje z odpadki. Ti po prevzemu romajo v predelovalnice ali pa na posebna mesta za hrambo oziroma sežigalnice. Odvisno od vrste odpadkov.

V sodobnem potrošniškem svetu ljudje vsakodnevno pridelamo ogromno takšnih in drugačnih odpadkov. Zato se osnovna ekološka ozaveščenost začne že pri vprašanju kako ravnamo z odpadki? Na območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki opravlja Javno komunalno podjetje Prodnik, ki ima tudi pomembno vlogo pri naši okoljski ozaveščenosti, saj ima ločeno zbiranje posameznih frakcij na območju, kjer izvaja storitve, že več kot desetletno zgodovino.

Leta 2000 je bilo na takratnih ekoloških otokih uvedeno ločeno zbiranje papirja in kartonske embalaže, steklene embalaže ter embalaže iz plastike in kovin. V letu 2004 so bile kovinske posode na ekoloških otokih zamenjane s tipiziranimi 1100 litrskimi posodami s tipiziranimi barvnimi pokrovi. V letu 2008 je bilo v občinah Domžale, Trzin in Mengeš uvedeno ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v rjavih posodah ter v letu 2011 dodatno tudi na območju Občin Lukovica in Moravče, kar je prispevalo k dodatnem znižanju količin odpadkov, ki se prepuščajo v obdelavo v RCERO Ljubljana.

Prvi pogoj za uspešno recikliranje je ločevanje odpadkov v gospodinjstvih.

Center za ravnanje z odpadki Dob – vmesna postaja odpadkov

Včasih se je v Dobu pri Domžalah nahajalo odlagališče odpadkov, ki pa je svoja vrata zaprlo leta 2008. Tam se sedaj nahaja urejen in sodobno opremljen Center za ravnanje z odpadki, kamor smetarski kamioni ob delavnikih dovažajo naše odpadke, ki jih v gospodinjstvih zbiramo ločeno v posebnih zabojnikih, od tam pa jih pooblaščena podjetja odpeljejo v nadaljnjo predelavo in obdelavo. Mešani komunalni odpadki se predelajo in obdelajo na RCERO Ljubljana, odpadki, ki se po obdelavi in predelavi ne morejo obdelati pa se deponira na odlagališču, ki se nahaja ob RCERU. Storitve Centra za ravnanje z odpadki Dob lahko koristijo vsi uporabniki gospodarske javne službe ravnanja z odpadki z območja občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče.

Na ploščadi Centra za ravnanje z odpadki Dob so urejeni ločeni z betonom ograjeni boksi za začasno skladiščenje odpadkov po vrstah.

Center za ravnanje z odpadki Dob danes prav nič ne spominja na nekdanje odlagališče. Ravno nasprotno, prej bi si človek mislil, da se odpravlja na kakšen hribček. Ob vstopu nas pričaka vhodna rampa s tehtnico, v nadaljevanju pa nas cesta obdana z bujnim zelenim rastjem pripelje do vrha, kjer se nahajajo ploščadi, na njih pa so urejeni ločeni z betonom ograjeni boksi za začasno skladiščenje odpadkov po vrstah. Za posebne vrste odpadkov, ki se jih običajno zbere v manjših količinah, pa se zbirajo v večjih zabojnikih. Ker gre za center za ravnanje z odpadki in ne smetišče, kot v pogovorih pogosto slišimo, se vse, kar se ločeno zbere tam, nato odpelje v predelavo in obdelavo do pooblaščenih izvajalcev. Odpadki vseh vrst, ki jih tja pripeljejo smetarski kamioni ali pa občani in podjetja, imajo tam samo vmesno postajo.

Da delo poteka nemoteno skrbi vodja centra Simon Pernovšek.

Na Centru za ravnanje odpadke Dob v dveh izmenah dela enajst zaposlenih Javnega komunalnega podjetja Prodnik. Da pa delo poteka nemoteno skrbi vodja centra Simon Pernovšek, ki nas je ob našem obisku tudi vodil po centru in nam predstavil njegovo delovanje. Eden izmed zaposlenih se vedno nahaja na vhodni rampi s tehtnico, ki je sprejemni center. Tam se namreč stehtajo vozila pri vstopu in nato še ob izstopu, zaposleni pa v računalnik vnese vse potrebne podatke ter izdaja tudi dokumentacijo po oddaji odpadkov. Tako natančno spremljajo količine in vrste pripeljanih odpadkov. Ostali zaposleni pa tekom delovnika skrbijo, da so odpadki ustrezno razporejeni po posameznih boksih in kontejnerjih ter tudi usmerjajo občane in jim pomagajo pri razkladanju odpadkov. V času delovnika skrbijo tudi za čistočo centra, urejanje okolice, košnjo travnikov, zalivanje, pranje delovnih strojev, odstranjevanje snega, posipanje delovnih površin ter še kakšna opravila, ki so potrebna glede na letni čas.

V času našega obiska je ravno potekala košnja travnikov, ki pokrivajo zaprto odlagališče odpadkov in jih je treba redno kositi.

Ločeno zbrane odpadke, ki so shranjeni v posebnih betonskih boksih, redno odvažajo

V času našega obiska je ravno potekala košnja travnikov, ki pokrivajo zaprto odlagališče odpadkov in jih je treba redno kositi. Tisti dan s košnjo zaposleni pričeli že takoj ob nastopu službe, ko še ni bilo sončne pripeke, ki se je napovedovala že s prvimi jutranjimi sončnimi žarki. Med ogledom centra smo lahko videli različne vrste odpadkov, ki so bili skrbno shranjeni v posebnih betonskih boksih. Odpadkov v boksih niti ni bilo veliko, saj jih po besedah Simona redno odvažajo od tam. Vsak t.i. masni tok odpadkov (embalaža, les, mešani komunalni odpadki, gradbeni odpadki, nevarni odpadki, gume, sveče, salonitne plošče, odpadna električna in elektronska oprema, papir in karton, kuhinjski organski odpadki, zeleni odrez, kovine, steklo….) ima določenega pogodbenega prevzemnika, ki je dolžan te odpadke predelati in deponirati v skladu z državnimi predpisi. Na primer, mešane komunalne odpadke prevzema RCERO Ljubljana, biološko razgradljivi odpadki pa so predani v kompostarno.

Vsak t.i. masni tok odpadkov ima določenega pogodbenega prevzemnika, ki je dolžan te odpadke predelati in deponirati v skladu z državnimi predpisi.

Dostop na center vodi preko vhodne in izhodne rampe s tehtnico

Dostop na Center za ravnanje z odpadki pelje mimo vhodne in izhodne rampe s tehtnico. Le-to smo si tudi ogledali ter se s strani Jake Košaka, ki je bil tisti dan odgovoren na vhodni rampi, tudi podrobno seznanili z vsemi postopki in pravili, ki ob dostavi odpadkov veljajo za občane in podjetja. Občani občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče, kjer Javno komunalno podjetje Prodnik opravlja javno gospodarsko službo ravnanja z odpadki, lahko embalažo, papir, steklo, kovinske odpadke, kosovne in nevarne odpadke, tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo brez doplačila predajo v centru za ravnanje z odpadki. Občani, ki imajo doma rjav zabojnik, lahko v centru brezplačno predajo tudi zeleni vrtni odpad (vejevje, listje…). Občani lahko na Center za ravnanje z odpadki pripeljejo tudi mešane komunalne, gradbene odpadke, azbestcementno kritino, za navedene odpadke pa je potrebno doplačati prevzem v skladu s cenikom. Te storitve namreč niso zajete v sklopu izvajanja gospodarske javne službe oz. v ceni črnega in rjavega zabojnika.

Dostop na Center za ravnanje z odpadki pelje mimo vhodne in izhodne rampe s tehtnico.

Center za ravnanje z odpadki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje naslednjih vrst frakcij:

 • papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe,
 • barve, črnila, lepila in smole,
 • detergenti,
 • baterije in akumulatorji,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • kosovni odpadki,
 • nevarni odpadki iz gospodinjstev.

Delovni čas centra je prijazen uporabnikom

Občani lahko odpadke na Center za ravnanje z odpadki Dob pripeljejo v času uradnih ur in sicer vsak delavnik med 14. in 20. uro, ob sobotah med 8. in 20. uro, v poletnem obdobju (od aprila do novembra), oziroma med 14. in 18. uro ter ob sobotah med 8. in 18. uro v zimskem času (od novembra do aprila). Delovni čas centra je prijazen uporabnikom, saj je odprto vsak delovnik ter tudi ob sobotah, v poletnem času pa celo do 20. ure.

Jaka Košak na vhodni in izhodni rampi s tehtnico vnaša podatke ob prevzemu odpadkov.

Postopek prevzema odpadkov s strani občanov in podjetij

Na vhodu mora občan (stranka) povedati svoje podatke in če gre za fizično ali pravno osebo. Zelo uporabno je, če ima stranka s seboj osebni dokument ali pa odrezek položnice, da se lažje vnesejo podatki v računalnik. Zaposleni skupaj s stranko pogleda za kakšne vrste odpadkov gre in sicer ali gre za odpadke, ki jih odda v sklopu gospodarske javne službe ali gre za plačljive odpadke. Zaposleni vnese vse potrebne podatke o stranki in iz katere občine prihaja, stehta vozilo, vnese vhodno težo ter ga usmeri v zgornji del centra, kjer ga zaposleni dodatno usmerijo ter mu tudi pomagajo pri razkladanju, v kolikor je potrebno. Prav velikih težav občani pri tem kam bodo odložili določeno vrsto odpadkov nimajo, saj se pri boksih nahajajo table z napisi o vrstah odpadkov. Je pa že tudi iz samih odloženih odpadkov v boksih razvidno, za kakšno vrsto odpadkov gre. Po tem, ko občan odda odpadke, se vrne na rampo, kjer sledi izhodno tehtanje. Če so odpadki, ki jih je oddal brezplačni, se zapornica odpre, občan pa lahko nadaljuje svojo pot. V kolikor pa gre za plačljive odpadke, zaposleni na rampi izda dva izvoda tehtalnega lista, enega izroči stranki, drugi pa ostane podjetju. Na podlagi tehtalnega lista, podjetje stranki nato izda račun, ki ga prejme po pošti.

Tehtalni list, ki ga zaposleni izpolni ob prihodu uporabnikov (strank) na Center za ravnanje z odpadki Dob.

Kot smo že omenili, je dobro da ima občan s seboj osebni dokument ali odrezek od položnice, s katerim izkaže, da je njihov uporabnik. Občani občin, kjer Prodnik ne izvaja gospodarske javne službe ravnanja z odpadke, v center za ravnanje z odpadki ne morejo pripeljati svojih odpadkov, ki se zbirajo v okviru gospodarske javne službe oziroma jih zaposleni centra ne prevzamejo.

Varnost je na prvem mestu

Seveda nas je zanimalo koliko občanov dnevno pripelje odpadke na center. Teh je po besedah Simona in Jake med tednom približno do 200 na dan, ob sobotah pa je ta številka veliko višja in seže tudi do 300, kar je razumljivo, saj imajo občani največ časa med vikendom, takrat se tudi lotijo različnih opravil in pospravil. Prav zaradi tega je center ob sobotah odprt ves dan. Velikokrat se zgodi, da v določenem časovnem obdobju naenkrat odpadke v center pripelje večje število strank. V takšnih primerih je včasih potrebno malce čakanja, saj odgovorna oseba na vhodni tehtnici zaradi varnosti v center spušča samo določeno število strank naenkrat. Prav tako zaradi varnosti med delavnikom v dopoldanskem času ni uradnih ur, takrat občani na center tudi ne morejo pripeljati odpadkov. V dopoldanskem času namreč na center prihajajo smetarski kamioni, ki tja dovažajo odpadke ter večji kamioni, ki od tam odvažajo odpadke.

Na Centru za ravnanje z odpadki Dob na mesečni ravni zberejo okrog 600 ton mešanih odpadkov.

Kot smo že omenili, se pripeljani odpadki na centru ne hranijo daljši čas, saj od tam poteka redni odvoz. Najbolj pogosto, in sicer na dnevni ravni, se odvažajo mešani, biološki odpadki in embalaža, saj se teh vsakodnevno zbere največ. Mešanih odpadkov se na mesečni ravni zbere okrog 600 ton, embalaže okrog 250 ton, bioloških odpadkov pa okrog 500 ton.

Kot je na Centru za ravnanje z odpadki dobro poskrbljeno za varnost uporabnikov, je prav tako dobro poskrbljeno tudi za varnost samega centra, saj se nadzor nad njim izvaja tudi v času, ko je zaprt, saj je takrat na kraju prisoten varnostnik. Celoten center pa je tudi pod video nadzorom.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi