Razpis za projekte, ki krepijo lokalni razvoj las za mesto in vas

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas v letu 2018.

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, društva, nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, ustanove, podjetja, kmetije in drugi iz območja Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic. Svojo projektno idejo prijavijo na: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), z deležem sofinanciranja projektov do 75 odstotkov upravičenih stroškov, ali na Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) z deležem sofinanciranja do 80 odstotkov upravičenih stroškov.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na drugem javnem pozivu je 607.600,00 eurov. Razpis je odprt še do 28. septembra 2018. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani LAS Za mesto in vas.

Pogled s Svete Trojice (Foto: Karin Božič).

Dodatne informacije in svetovanje vam nudi vodilni partner LAS: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije prek elektronske pošte: las-zmv@rralur.si ali telefonskega kontakta: 01 306 19 05.

LAS Za mesto in vas je bila ustanovljena leta 2015 na pobudo šestih občin Ljubljanske urbane regije: Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. Območje LAS je eno najrazvitejših območij v Sloveniji z dolgoletno gospodarsko tradicijo na področju obrti in podjetništva. Predstavlja homogeno prostorsko enoto in se srečuje s skupnimi razvojnimi izzivi, ki jih naslavlja prek projektov, sofinanciranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ukrep za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) so lokalni akterji prepoznali kot primerno in pomembno priložnost za razvoj, ki bo temeljil na realizaciji razvojnih potencialov ter reševanju ključnih izzivov območja. LAS deluje na štirih tematskih področjih, ki so bila prepoznana kot ključna za reševanje lokalnih razvojnih potreb: 1.) ustvarjanje delovnih mest, 2.) razvoj osnovnih storitev, 3.) varstvo okolja in ohranjanje narave ter 4.) večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Turistično društvo Zbilje (Foto: LAS Za mesto in vas).

Projektne ideje, ki se prijavljajo na razpis, morajo podpirati enega od naslednjih ukrepov:

  • Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev (ESRR);
  • Kombiniranje razpoložljivih naravnih in človeških virov za naslavljanje okoljskih in družbenih izzivov (ESRR);
  • Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin (EKSRP);
  • Izkoriščanje potencialov in priložnosti, ki jih nudi kulturna dediščina (EKSRP);
  • Izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu ohranjanja narave in okolja (ESRR);
  • Povečati pestrost in izboljšati kakovost storitev za ranljive skupine (EKSRP, ESRR);
  • Dvig ozaveščenosti in strpnosti lokalnega prebivalstva do drugačnosti med ljudmi (ESRR).

LAS Za mesto in vas

Komentarji uporabnikov
Tagi