Zavod za turizem in šport Kamnik išče novega direktorja/ico

Svet javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« objavlja javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTORJA/ICE JAVNEGA ZAVODA »Zavod za turizem in šport Kamnik«. Zainteresirani kandidati lepo vabljeni, da podrobno preberete pogoje razpisa, ki jih objavljamo v nadaljevanju ter v priloženi prilogi in pohitite s prijavo, kajti časa imate 8 dni.

 1. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
 • ima dokončano najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma izobrazbo prve bolonjske stopnje,
 • ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem položaju,
 • ima vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • aktivno obvlada slovenski jezik,
 • aktivno obvlada en tuj jezik,
 • obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalnik besedila, preglednice, baze podatkov),
 • predloži program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma in športa v občini Kamnik ter organizacijsko strukturo Zavoda,
 • direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki veljajo za delavce v javni upravi.

 

2. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje štirih (4) let. Direktor je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.

3. Opis del in nalog direktorja:

 • organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
 • predstavlja in zastopa zavod,
 • odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
 • predlaga svetu zavoda spremembe in dopolnitve statuta,
 • predlaga sklic sej Sveta zavoda,
 • pripravlja gradiva in sodeluje na sejah Sveta zavoda,
 • pripravlja splošne pravne akte zavoda, ki jih skladno s statutom zavoda sprejema Svet zavoda in jih posreduje Svetu zavoda v sprejem,
 • izvaja zakone, odloke, statut, sklepe Sveta zavoda ter druge splošne akte zavoda,
 • odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja uslužbencev zavoda,
 • kot prvostopenjski organ odloča o pravicah in obveznostih delavcev zavoda s področja delovnih razmerij,
 • opravlja vse druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi veljavnimi predpisi.

Podrobnejše nadaljne specifikacije o javnem razpisu za prosto delovno mesto DIREKTORJA/ICE JAVNEGA ZAVODA »Zavod za turizem in šport Kamnik« so dostopne v priloženi prilogi.

Avtor: Zavod za turizem in šport Kamnik; Foto: arhiv ZTŠK

 

Tagi