Objavljen Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v letu 2021

Občina Domžale je na podlagi Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/03, 8/17) in Pravilnika o vrednotenju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/17) objavila Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih in rekreativnih programov: prostočasnega športa mladih, športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa, športa za zdravje ter strokovnih nalog v športu.

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci športnih programov, ki delujejo na območju občine Domžale: športna društva in športne zveze, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, zasebni športni delavci.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci športnih programov, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti do Občine Domžale za obdobje zadnjih dveh let.

Rok za oddajo vloge je 11. 1. 2021.

Več o javnem razpisu, kjer boste našli tudi prijavni obrazec, najdete na spletni strani Občine Domžale.

Miha Ulčar; Foto: splet

Tagi