Javni razpis za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva na območju Trškega jedra Moravč

Obveščamo vas, da je v teku javni razpis je sofinanciranje obnov oziroma zamenjav fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v objektih, ki se nahajajo v območju kulturne dediščine Moravče – Trško naselje (EŠD 977). Upravičenci do prejema finančnih sredstev iz proračuna Občine Moravče so fizične osebe, ki so lastniki oziroma solastniki objektov v tem območju.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki v višini 15.000,00 EUR. Najvišji odobreni znesek po posameznemu upravičencu je lahko do največ 50% lastnih sredstev posamezne investicije, vendar ne več kot 5.000,00 EUR. Na javni razpis se lahko prijavijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. vlagatelj mora biti lastnik objekta, ki se nahaja v območju;
2. investicije morajo biti izvedene in plačane v obdobju od 1.1.2023 do 15.11.2023.

Posamezna obnova mora obsegati celoten objekt in ne le njegov del, to pomeni, da je potrebno stavbno pohištvo obnoviti/zamenjati po celotnem objektu, če gre za obnovo fasad – te obnoviti na vseh straneh objekta in če gre za zamenjavo strešne kritine – to zamenjati na vseh strešinah objekta.

Vloga mora vsebovati: izpolnjeno vlogo za dodelitev finančnih sredstev (OBRAZEC-1); kulturno-varstvene pogoje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj; ustrezno dovoljenje ali drug pravni akt, če ga za izvedbo del predvideva veljavna zakonodaja; predračun za dela na objektu; fotografije stavbe pred obnovo; v primeru solastništva stavbe je potrebno priložiti IZJAVO št. 1. Zainteresirani prosilci po tem razpisu lahko oddajo vlogo za dodelitev finančnih sredstev do porabe sredstev oziroma do vsakega zadnjega dne v mesecu februarju, marcu, aprilu in maju 2023. Prijave oziroma vloge je potrebno oddati osebno na vložišču Občine Moravče ali poslati s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Vlogo je potrebno oddati oziroma poslati v zapečateni ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ-RAZPIS KD«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja.

Vse prejete vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Vloge se bodo odpirale v prvi polovici vsakega meseca po vrstnem redu prispetja. Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Vlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v določenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Prepozne in nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene predlagatelju, neutemeljene vloge pa se bodo zavrnile. Pravočasne in popolne vloge bo komisija ovrednotila na podlagi seštevka točk. Na podlagi potrjenega predloga komisije o razdelitvi sredstev, bo občinska uprava v 15 dneh izdala odločbo o dodelitvi. Zoper odločbo ima vlagatelj pravico do pritožbe v zakonsko določenem roku. O pritožbi odloča župan Občine Moravče. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka razpisnega roka na spletni strani Občine Moravče www.moravce.si ter v glavni pisarni Občine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče (pisarna št.1/pritličje). Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko zainteresirani pridobijo na tel. št. 01/724 71 49, v času uradnih ur Občine Moravče.

dr. Milan Balažic

Župan Občine Moravče

 

Tagi