V Zavarovalnici Triglav znanja vse bolj dostopna, želje in potrebe vse večje

Zavarovalnica Triglav je v okviru Konference Edutainment, ki je potekala v Mind hotelu Slovenija v Portorožu, septembra letos prejela SREBRNI certifikat TOP investitor v izobraževanju, ki ga podeljujeta podjetje Planet GV in Sofos – inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov.

K pogovoru smo povabili predstavnike Zavarovalnice Triglav in jih povprašali o odnosu, ki ga imajo do vlaganja v izobraževanje in razvoju kompetenc, ter kakšne možnosti nudijo zaposlenim.

Današnje razmere so precej kompleksne, kajti, znanje še nikoli ni bilo tako dostopno, kot je danes, sočasno pa se zahteve po izbranih znanjih hitro spreminjajo, kar pomeni, da sta ažurnost, fleksibilnost in odzivnost izjemno pomembni. Je kakšno področje, ki še posebej izstopa glede zanimanja in pa potreb na trgu?

V Zavarovalnici Triglav zaposlenim omogočamo pester nabor internih izobraževalnih programov z zavarovalniškega področja in drugih aktualnih poslovnih vsebin, ki so pomembne za našo dejavnost.

Kot imetniki certifikata Družini prijazno podjetje sodelavcem stopamo naproti tudi na področju usklajevanja službenega in osebnega življenja. V okviru internega programa Triglav.smo zato organiziramo raznovrstne delavnice in izobraževanja s področja zdravega načina življenja, pri katerih sodelujemo z različnimi strokovnjaki. V tem okviru zaposlenim omogočamo tudi interno psihosocialno pomoč, izvajamo projekte na področju medgeneracijskega sodelovanja in številne druge aktivnosti.

V primeru, ko posamezni zaposleni uvidi potrebo po nadgraditvi formalnih znanj, lahko v dogovoru z nadrejenimi pristopi tudi k študiju ob delu.

Starostni razpon zaposlenih je v večjih koncernih običajno kar precejšen, prav tako je raznolika tudi struktura posameznih oddelkov, kar v dobršni meri najverjetneje vpliva tako na zanimanja, kakor tudi želje glede izobraževanj. Povedano drugače, ste morebiti opazili kakšen zanimiv vzorec?

Možnost internega izobraževanja je na voljo vsem generacijam in ciljnim skupinam zaposlenih (vodje, mladi in perspektivni sodelavci, cenilci, prodajno osebje, informatiki itd.). Zaposlenim omogočamo tudi vključitev v zunanje izobraževalne programe in udeležbo na konferencah, ki potekajo v Sloveniji ali v tujini, ter učenje s pomočjo spletnega učnega portala.

Opažamo, da se več izobražujejo mladi, ki jih je še potrebno usposobiti za samostojno opravljanje dela, medtem ko bolj izkušeni sodelavci večkrat nastopajo v vlogi prenašalcev znanja, mentorjev, coachev ali internih predavateljev. Izobraževanje zaposlenim prinaša številne prednosti ne glede na njihovo starost ali čas zaposlitve v Triglavu; v srednjih letih in kasneje denimo pripomore tudi k ohranjanju kognitivnih sposobnosti posameznika, zato podpiramo učenje skozi ves čas zaposlitve.

Zavedamo se velike odgovornosti do sodelavcev in skrbimo, da so izobraževalne vsebine strokovne, aktualne in usmerjene v razvoj njihovih potencialov. Pri oblikovanju programov sledimo strateškim usmeritvam, potrebam trga in zakonodaje. Hkrati želimo prisluhniti potrebam posameznih ciljnih skupin sodelavcev in tudi vsakemu posamezniku.

Na katerem področju imate občutek, da so zaposleni v Zavarovalnici Triglav d.d. izjemno dobro podkovani in kje se je v zadnjem času ( morebiti tudi po zadnjih dveh letih ) pokazala potreba ali zanimanje, da bi se morebiti znanja še nadgradila?

Glavnina izobraževalnih vsebin izhaja iz naše osnovne dejavnosti – zavarovalništva. Regulatorni in drugi okvirji delovanja zaposlenih v zavarovalništvu postajajo vse bolj kompleksni, hkrati na področju razvoja storitev vseskozi snujemo nove rešitve. Z nenehnim izobraževanjem zagotavljamo, da so sodelavci v zavarovalniški stroki odlično podkovani. S svojimi prispevki sodelujejo tudi na različnih konferencah in dogodkih, namenjenih zunanji javnosti.

V zadnjem obdobju opažamo velik vpliv digitalizacije, ki prinaša potrebo po novih (digitalnih) znanjih in veščinah. Znanje zaradi hitrega tempa življenja vedno hitreje zastareva, s čimer se krepi potreba po kontinuiranem nadgrajevanju znanj in veščin. Neformalno izobraževanje ima številne pozitivne učinke na posameznika, ki se odražajo v njegovem poslovnem in osebnem življenju.

V Zavarovalnici Triglav d.d. organizirate tudi interna izobraževanja, morebiti celo notranje mentorske programe, kjer se uporablja notranje znanje zaposlenih ali sodelujete večinoma z zunanjimi izvajalci?

Na področju razvoja in izobraževanja zaposlenih so zelo pomembni tudi programi usposabljanja na delovnem mestu v obliki pripravništva, uvajalnega mentorstva in druge aktivnosti za izmenjavo znanja ter dobrih praks. Eden od tovrstnih programov, ki v Skupini Triglav poteka že več kot 10 let, je strokovna praksa, ki smo jo poimenovali »Spring School« ali »Autumn School«. S tem programom delimo izkušnje ter dobre prakse med sodelavci, ki svoje delo opravljajo na različnih trgih oziroma državah, kjer je Triglav prisoten. Imamo tudi interno mrežo usposobljenih coachev, ki so na voljo našim vodjem in perspektivnim sodelavcem ter jim pomagajo pri izzivih, s katerimi se srečujejo pri delu.

Poleg izkušenih sodelavcev v interno izobraževanje vključujemo tudi zunanje predavatelje in strokovnjake, saj je naš cilj, da je izobraževanje kakovostno in predstavlja dodano vrednost za zaposlene.

Kaj Zavarovalnici Triglav pomeni prejeti certifikat in kakšne so vizije za v prihodnje?

Prejem certifikata »Top investitor v izobraževanje« razumemo kot potrditev, da na področju izobraževanja delamo dobro in da sistematično vlagamo v izobraževanje zaposlenih. Hkrati nam certifikat daje zavezo za naprej, saj si varnejšo prihodnost prizadevamo ustvarjati z znanjem, razvojem, izkušnjami in strokovnostjo.

Certifikate Top investitor v izobraževanje dobijo podjetja, ki nadpovprečno vlagajo v izobraževanje zaposlenih, s čimer odstopajo od nacionalnega povprečja navzgor in to pri najmanj dveh kriterijih od skupaj treh kriterijev, ki predstavljajo izbor.

Avtor: Petra Petravič; Foto: canva.com

 

Tagi