Odgovor družbe Termit na neresnične obtožbe s strani župana Občine Moravče glede domnevnega onesnaženja Gradiškega jezera

Župan Občine Moravče, zaradi očitnega pomanjkanja argumentov in dokazov v njegovem boju zoper družbo Termit, vseskozi navaja in predstavlja nove in nove študije in analize, ki naj bi kazale na onesnaženje v Moravški dolini. Njegovega početja ni mogoče razumeti drugače, kot zgolj v smeri nadaljnjega stopnjevanja pritika na odločevalce in družbo Termit. Ker župan s svojimi izjavami in nastopi že zadnji dve leti zavestno zavaja medije in celotno javnost smo se odločili, da odgovorimo in pojasnimo vse analize na katere se sklicuje.

Zadnja (šesta) analiza na katero se sklicuje župan je analiza domnevnega onesnaženja Gradiškega jezera. Od doktorja znanosti bi pričakovali, da bi v izjavi za medije navedel vsaj izvajalca analize ter metodologijo na podlagi katere so raziskovalci prišli do takšnih zaključkov. Župan tega verjetno namenoma ni navedel, saj je analizo opravil kar njegov prijatelj Anton Komat, ki zadnjih nekaj mesecev deluje na Občini Moravče, kot svetovalec župana za okolje. Anton Komat nima ne ustrezne izobrazbe, ne ustrezne akreditacije, kaj šele ustrezne in certificirane opreme, da bi lahko izvajal kakšne koli strokovno priznane okoljske analize, ki bi lahko vzdržale kritično presojo. Analize županovega svetovalca za okolje zato ni potrebno komentirati, saj ta ni niti neodvisna niti strokovna.

V nadaljevanju pojasnjujemo še ostale analize, ki jih navaja župan:

  1. Analiza Geološkega zavoda Slovenije

Analizo pri Geološkem zavodu je leta 2017 naročila občina Moravče, pod vodstvom nekdanjega župana. Strokovnjaki Geološkega zavoda v zaključku te analize pravijo, da so okoliška tla, površinska voda in voda iz usedalnega bazena v dobrem stanju in da Termit ne vpliva na okoliška tla in ne na vode.

Pri sklicevanju župana na to analizo je najbolj nenavadno to, da je župan januarja 2019, ko je pričel s svojim bojem zoper Termit, javno blatil prav Geološki zavod Slovenije. Poimenoval jih je celo šepava stroka, češ da ta analiza ni ustrezno opravljena, ker v svojem zaključku pritrjuje Termitu in zaključuje z besedami, da »sanacijski material na obravnavanem območju ni obremenjen z nevarnimi anorganskimi in organskimi snovmi,« Poročilo GeoZS: Analiza možnih vplivov sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v lasti družbe Termit d.d. na podzemne in površinske vode stran 41.

  1. Zasebni laboratorij za rastlinsko citogenetiko

Župan se zaradi pomanjkanja resnih in kredibilnih analiz zateka k strokovnjakom dvomljivega slovesa. Zasebni laboratorij za rastlinsko citogenetiko je v lasti Petra Firbasa, ki nima ne akreditacije niti ustreznih kapacitet, da bi izvajal resne in strokovno priznane teste. Analiza biologa Firbasa zato ne vzdrži resne presoje. Da gre za neresno in nestrokovno analizo dokazuje že samo poročilo, kjer avtor uporablja izraz »toksični udar«, tovrstnega izraza pa toksikološka stroka sploh ne pozna.

  1. Analiza Inštituta Jožefa Stefana

Pri županovem sklicevanju na analizo Inštituta Jožefa Stefana gre za eklatantno zavajanje in zlorabo dobrega imena Inštituta Jožefa Stefana. Ekološki laboratorij Inštituta Jožef Stefana ni namreč nikoli izvajal nikakršne analize, katere cilj bi bila raziskava morebitnega onesnaženja v okolici Termita. Ekološki laboratorij Inštituta Jožef Stefana je bil na območje Termita poklican s strani župana in Ljudske iniciative Moravče, zaradi izvajanja raziskovalnega projekta EU, pri katerem sodeluje tudi Termit. Za namen EU projekta, pri katerem sodelujejo številne evropske univerze, njihova nosilka pa je Univerza iz Košic na Slovaškem so bili na območju Termita postavljeni bazeni za izvajanje poskusov. Ekološki laboratorij Inštituta Jožef Stefana je odvzel zgolj vzorec tekočine iz bazena, nikakor pa ni analiziral zemljine oz kakršnih koli vplivov delovanja Termita na okolje.

  1. Analiza Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Župan pri sklicevanju na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ponovno zavaja in zlorablja dobro ime Fakultete z namenom pridobivanja medijske pozornosti ter stopnjevanja pritiska na MOP, ARSO in inšpekcijske službe. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ni na območju Moravč nikoli izvedla nobene analize, ki bi ugotavljala morebitno onesnaženje. Župan je za svoje politične namene v tem primeru zlorabil kar študenta Fakultete ter za svoje politične napade izrabil njegovo diplomsko nalogo. Da diplomsko delo ne more biti resna podlaga za kakršne koli zaključne potrjujejo tudi na sami Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer so nam pojasnili, da je bilo diplomsko delo opravljeno zgolj v študijske namene ter da Fakulteta nima ustreznih akreditacij in opreme za tovrstne analize (dopis dekana fakultete hranimo v Termitu).

  1. Analiza Agencije RS za okolje

O analizi, ki jo je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor lani izvedla Agencija RS za okolje smo v Termitu že večkrat poudarili, da ni strokovno izvedena, zaradi česar njihovi zaključki niso relevantni. Glede te analize na Agenciji RS za okolje še vedno potekajo postopki in v zadnjem času tudi ARSO spoznava, da do okoljske kode tlom ni prišlo. Prepričani smo, da bomo v kratkem dokazali napako ARSO ter tako vsaj delno oprali svoje dobro ime.

V Termitu, za razliko od župana, razpolagamo z vrsto strokovnih analiz, ki so jih izvedle akreditirane in mednarodno priznane institucije. Vsi vgrajeni materiali imajo izdana slovenska tehnična soglasja. Redno jih preverjajo akreditirane inštitucije. Termit redno opravlja vse z zakoni predpisane okoljske meritve in analize. Vsi rezultati vseh meritev so v zakonsko dovoljenih mejah. Opravili smo še vrsto dodatnih študij. Vse analize kažejo, da vgrajeni materiali ustrezajo predpisom, da mejne vrednosti niso presežene ter da ni vpliva na okoliške površine, površinske vode in na podtalnico.

  • Prvo študijo, v letu 2006, je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Ugotovili so, “da izmerjene vsebnosti spojin ne presegajo mejnih vrednosti.”

  • Drugo, v letu 2017, je izvedel Geološki zavod Slovenije in na to študijo se sklicuje tudi župan. Ugotovili so, da “vpliv sanacijskega materiala na kvaliteto tal ni zaznan.«

  • Tretjo, v letu 2018, je izvedel Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (IRGO). Ugotovili so, da »je stanje podzemne vode v merilnih mestih dobro«.

Z lepimi pozdravi,

Vodstvo družbe Termit, d.d.

Tagi