Subvencije Eko sklada za menjavo kurilnih naprav na degradiranih območjih in subvencije občinam za električne polnilnice

Eko sklad s 100-odstotnimi subvencijami za menjavo kurilnih naprav na degradiranih območjih tudi za najemnike občinskih stanovanj in prejemnike varstvenega dodatka. Ponovno na voljo tudi subvencije občinam za električne polnilnice

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tistim lastnikom nepremičnin, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči in živijo na degradiranih območjih, povrne celoten strošek zamenjave starih peči. Poleg izboljšanja kakovosti zraka ta ukrep prispeva k zmanjševanju energetske revščine. Po novem bodo do teh spodbud upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka in tisti prejemniki redne denarne socialne pomoči, ki so najemniki občinskih stanovanj. Poleg tega bodo ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada občinam za polnilne postaje za električna vozila.

Eko sklad že od konca leta 2015 občanom, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč in so lastniki, solastniki ali etažni lastniki stavbe ali stanovanja, ki se nahaja na enem izmed območij, degradiranih zaradi onesnaženega zraka (občine s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka), v celoti pokrije strošek zamenjave starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi, okolju prijaznejšimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Z novim javnim pozivom Eko sklada pa soupravičene osebe za ta ukrep še:

  • najemniki stanovanjskih enot v lasti občin, ki so v času oddaje vloge na javni poziv
  • upravičeni do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, in imajo
  • stalno prebivališče ali dovoljenje za stalno bivanje v tej enoti;
  • lastniki, solastniki ali etažni lastniki stavbe ali stanovanja, ki so v času oddaje vloge na javni poziv upravičeni do varstvenega dodatka in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Območja oziroma občine, kjer velja poziv, so občine na degradiranih območjih, in sicer so to občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje. Nepovratna finančna spodbuda pa je lahko dodeljena le v primeru, če občinski akt ali lokalni energetski koncept na tem območju ne določata drugega prednostnega načina ogrevanja. Višina posamezne nepovratne finančne spodbude ostaja enaka kot doslej, in sicer do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

  • 8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena, sekance in
  • kombinirano kurjavo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;
  • 6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na pelete, ki ni enosobna
  • kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;
  • 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) in
  • 2.000 EUR za enosobno kurilno napravo.

Spodbuda se lahko nakaže tudi neposredno na bančni račun izvajalca, tako da prejemnikom spodbude ni potrebno založiti sredstev za izvedbo naložbe.

Namen javnega poziva je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ter večja raba obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah. Ukrep se financira s sredstva Sklada za podnebne spremembe, v skupnem znesku 440.000 EUR.

Poleg tega bodo od petka ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada občinam za električne polnilnice. Okolju prijaznejša vozila za cestni promet, kamor sodijo tudi električna vozila, predstavljajo možnost za zmanjševanje emisij CO2, PM10 in drugih emisij ter doseganje trajnostne mobilnosti. Za široko rabo električnih vozil je treba uporabnikom zagotoviti primerno infrastrukturo za njihovo polnjenje, pri čemer je potrebno pokriti ključna strateška mesta, kamor zagotovo spadajo tudi zavarovana območja narave in območja Natura 2000 z močnim turističnim potencialom. Eko sklad bo tako občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponovno ponudil nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV; vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo. Polnilne postaje morajo izpolnjevati tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Ukrep se prav tako financira s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, v skupni višini 400.000 EUR.

Več informacij na www.ekosklad.si.

Kontakt
Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Več informacij v zvezi z razpisom dobite v ESP Domžale (energetska svetovalna pisarna), na Ljubljanski 36 (radio HIT, Rdeči križ), vsako sredo od 18.00 do 20.30 ure.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Komentarji uporabnikov
Tagi