Na voljo nepovratna sredstva za samooskrbo z električno energijo

Na Eko skladu odslej na voljo nepovratna sredstva občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo, pa tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe

V petek, dne 14. 4. 2017, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo. Prav tako bodo na voljo tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za električna vozila in občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo občanom namenja 3 milijone EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena za naprave, ki imajo nazivno električno moč do največ 11 kVA, če bodo le-te nameščene na ali ob stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Naprava za samooskrbo z električno energijo bo morala biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev. Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala do 20 % priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo strošek nakupa in montaže naprave ter pripadajočih električnih inštalacij in opreme, vendar ne več kot 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo. Rok za zaključek naložbe bo petnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Zaradi velikega odziva bo na javnem pozivu 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila na voljo dodaten milijon EUR sredstev, na Javnem pozivu 40SUBLS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena pa dodatnih 5 milijonov EUR. Prav tako je bila dodeljena že večina sredstev na Javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16, zato bo Eko sklad znesek razpisanih sredstev povišal s 6 na 10 milijonov EUR.

Vsi navedeni javni pozivi veljajo do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kontakt
Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Več informacij v zvezi z razpisom dobite v ESP Domžale (energetska svetovalna pisarna), na Ljubljanski 36 (radio HIT, Rdeči križ), vsako sredo od 18.00 do 20.30 ure.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Komentarji uporabnikov