Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

V petek, 15. 12. 2017 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS (št. 72/2017) in na spletni strani www.ekosklad.si objavil Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb. Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu po veljavnem Zakonu o varstvu okolja ali veljavnem Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14 in 4/17), ter z izpolnjevanjem pogojev, ki so navedeni v besedilu razpisa. 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Sofinancirani bodo projekti, s katerimi se bodo na enem ali več od zgoraj navedenih vsebinskih področij izvajale aktivnosti, kot so:

 • ozaveščanje in izobraževanje ciljnih skupin z namenom boljšega poznavanja in razumevanja problematike ter večje pripravljenosti za spremembo vedenja in odločanja,
 • promocija in izvajanje ukrepov in sprememb vedenja ciljnih skupin,
 • promocija okoljskih naložb med potencialnimi investitorji (občani, pravne osebe in lokalne skupnosti) in odpravljanje ovir pri odločanju za okoljske naložbe,
 • predstavitev, testiranje in/ali prenos dobrih praks iz tujine ali drugih sektorjev, spodbujanje izvajanja sektorskih javnih politik ter oblikovanje in uveljavljanje novih rešitev in predlogov.
 • Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali:
 • kakovostno analizo problema, ki ga projekt naslavlja, ter izvedbo konkretnih, usklajenih, optimalno učinkovitih in dolgoročno zastavljenih aktivnosti z merljivimi rezultati in učinki na okoljske cilje,
 • izvedbo kakovostnega komunikacijskega načrta ter diseminacijo rezultatov,
 • nadgradnjo že obstoječih projektov in dobrih praks z vsebinskih področij ter
 • oblikovanje učinkovitih partnerstev za naslavljanje identificiranih problemov, vključno s partnerji iz gospodarstva, medijev in javnega sektorja.

Namen javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka, zlasti s: 

 • podporo razvoja, krepitve zmogljivosti in mreženja nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki so eni izmed ključnih akterjev na področju krepitve ozaveščenosti javnosti in varstva javnega interesa;
 • povečanjem ozaveščenosti in sprememb vedenja javnosti preko spodbujanja večje kakovosti ozaveščevalnih in promocijskih projektov ter projektov najboljše prakse (t.i. best practice projects) okoljskega nevladnega sektorja na vsebinskih področjih;
 • promocijo Eko sklada in spodbud Eko sklada za okoljske naložbe med (potencialnimi) investitorji v naložbe, ki jih Eko sklad sofinancira z ugodnimi krediti in nepovratnimi sredstvi (subvencijami), ter v drugih, zlasti dolgoročno pomembnih ciljnih javnostih (npr. otroci in mladostniki).

Besedilo javnega razpisa

Več informacij in predpisane obrazce za prijavo najdete na tej povezavi: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=125

Več informacij v zvezi z razpisom dobite v ESP Domžale (energetska svetovalna pisarna), na Ljubljanski 36 (radio HIT, Rdeči križ), vsako sredo od 18.00 do 20.30 ure.

Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemamo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si do konca decembra. Natančnejše informacije o lokaciji in terminu bodo objavljene na spletni strani www.ekosklad.si predvidoma 5. januarja 2018.

Eko sklad

Tagi