Občina Domžale nadaljuje z investicijami

V tem trenutku je v občini Domžale zaključenih kar nekaj investicij, določene so še v teku. Dela na cesti Rova-Dolenje so zaključena, enako tudi projekt obnove kanalizacije, vodovoda in ceste v Krtini so sporočili z Občine Domžale. Začenjajo z rekonstrukcijo dotrajanega vozišča in gradnjo pločnika skozi Škrjančevo, začetek gradnje se predvideva po prvomajskih praznikih. Prav tako se je izgradnja pločnika pričela v Dragomlju, izvajajo pa se tudi investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu.

Tudi v letu 2020 bodo izvedli številne obnove vodovoda in kanalizacije

»V sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik v letošnjem letu nadaljujemo z obnovami vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Obnova vodovoda je bila letos sočasno z izgradnjo kanalizacije že izvedena v Krtini, trenutno pa potekajo dela na Ulici 7. avgusta v Dobu, kjer bo obnovljenega 250 m glavnega voda s pripadajočimi hišnimi priključki,« so povedali na Občini Domžale.

V tem letu načrtujejo obnovo vodovoda na Brdu pri Ihanu (začetek je predviden še v aprilu), obnovo vodovoda in kanalizacije na Kajuhovi, Kersnikovi, Vodnikovi, Župančičevi in Prešernovi ulici v Dobu, obnovo vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici in delu Ljubljanske ceste v Domžalah, obnovo vodovoda v Kokošnjah, obnovo vodovoda in kanalizacije na III. ulici na Homcu, obnovo vodovoda Kolovec – visoka cona, obnova vodovodo v Selu pri Ihanu, obnovo vodovoda in kanalizacije na Petrovčevi ulici na Rodici ter obnova vodovoda v Dragomlju (sočasno z izgradnjo pločnika) in vodovoda Češenik – Turnše (sočasno z izgradnjo ceste).

Tako je v letu 2020 predvidena obnova okoli 6,5 km cevovodov. Na vodovodnem omrežju Občine Domžale pa je tudi več kot 80 objektov (vodovodnih in kanalizacijskih črpališč, vodohranov, razbremenilnikov), ki brez vlaganja v obnove črpalk in drugo strojno in elektro opreme ne bi več omogočala normalnega delovanja obeh sistemov, zato bodo investicije potekale tudi na teh objektih.

Z obnovami vodovodnega omrežja zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo

Obnove kanalizacijskega in vodovodnega sistema se financirajo iz sredstev občine, ki jih le-ta pridobi z naslova omrežnin. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode so obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju nujna, saj bo le tako tudi v prihodnje iz naših in vaših pip tekla čista pitna voda.

Karin Božič Zupančič; Foto: Jana Goropečnik

Tagi