Moja pobuda – participativni proračun v občini Domžale

Poziv za oddajo projektnih predlogov občank in občanov

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani, društva, klubi ter zainteresirana javnost.

Namen in cilj projekta Moja pobuda

Namen projekta je uresničevati načela participativnega proračuna v Občini Domžale, zviševati kakovost življenja občank in občanov, krepiti družbeno participacijo in vključenost občanov ter prispevati h gradnji skupnosti.

Cilj tega poziva je pridobiti projektne predloge na teritoriju občine Domžale.

Postopek izvedbe poziva

Občanke in občani, društva, klubi ter zainteresirana javnost s stalnim prebivališčem v občini Domžale lahko projektni predlog oddajo pisno, in sicer najkasneje do 1. septembra 2019 do 24:00 na elektronski naslov piar@domzale.si ali ga oddajo po pošti do 31. avgusta 2019 in pošljejo na naslov Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. V tem primeru kot datum oddaje šteje poštni žig.

Merila za upravičenost predlogov projektov

Projektni predlog je upravičen. Če izpolnjuje naslednja merila:

 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Domžale.
 2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
 3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Domžale in da ga je mogoče izpeljati v okviru finančnih zmogljivosti.
 4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
 • Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje
 • Ustvarjanje pogoje za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
 • Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.
 • Izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.
 1. Izveden bo na območju občine.

Dodatna merila, vezana na predlagatelje:

 1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov, društvo, klub ter zainteresirana javnost s stalnim bivališčem v Občini Domžale.
 2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
 3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.
 4. Projekti morajo:
 • do 1 . 9. 2019 do polnoči prispeti po elektronski pošti na elektronski naslov piar@domzale.si
 • ali do vključno 31. 8. 2019 oddani na pošti in poslani na naslov Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Razpoložljiva sredstva

Višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, v proračunu Občine Domžale v letu 2020 in 2021 ter v skladu  s proračunskimi možnostmi.

Vlagatelji bodo o sprejetih projektnih predlogih obveščeni v glasilu Slamnik in na spletni strani Občine Domžale po sprejemu Odlokov o proračunih Občine Domžale za leto 2020 in 2021.

Toni Dragar, župan Občine Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi