Martin Rebolj, nekdanji župan Moravč: “Oglašam se izključno zaradi pojasnjevanj dejstev”

Po tem, ko smo v torek, 21. maja 2019, na našem portalu objavili intervju z županom Občine Moravče dr. Milanom Balažicem, se je na naše uredništvo obrnil nekdanji župan g. Martin Rebolj, z namenom, da pojasni nekatere stvari, ki so mu bile očitane v intervjuju.

G. Rebolj, ko so se na zadnjih lokalnih volitvah moravški volivci odločili za novega župana, ste novi oblasti preko podžupana predali občino v dobri kondiciji. Pravite, da z upanjem, da bo vaša občina še naprej v dobrih rokah, kot je dr. Milan Balažic obljubljal. Do sedaj se niste oglašali javnosti, razen kadar so vas novinarji zaprosili za drugo mnenje na izjave dr. Balažica. Kaj vas je navedlo, da ste se danes sami oglasili na pogovor?

Na volitve smo šli z dobrim programom. Nasprotna stran programa ni imela, imela pa je ogromno neosnovanih in neresničnih obtožb. Z naše strani se nismo spuščali na nasprotnikov nivo. Tudi danes se oglašam izključno zaradi pojasnjevanja dejstev, ki jih občani zaslužijo, posebej tudi prejšnja občinska uprava.

Kakšna so po vašem dejstva v zvezi z gradnjo doma starejših občanov?

Iz dostopnih podatkov finančne službe je imela Občina Moravče od leta 2007 do sedaj za dom starejših občanov 440.000€ stroškov in ne 600.000,00€, kar je zavajajoče navedeno. Stroški so se nanašali za izdelavo prvega in drugega projekta, za izdelavo prostorsko ureditvenih pogojev, za rušenje stare Rašice, za geodetske odmere in za hidromehansko analizo tal. Brez teh izdatkov ne bi bilo gradbenega dovoljenja, ki je izdano 16. 12. 2018. Znano je, da je bil prvi poskus gradnje propadel zaradi nestrinjanja sosedov, ki so v petih letih tožbo izgubili. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano, žal v času finančne krize. Ponovni postopek za pridobite gradbenega dovoljenja smo pričeli v letu 2017. 26. 2. 2018 smo podaljšali koncesijo. V mesecu decembru smo dobili gradbeno dovoljenje in znan je bil zasebni investitor.

V prejšnji občinski upravi ste imeli v načrtu veliko projektov, ki jih občani nujno potrebujejo. Očita se vam, da so ostali na občini zanje le idejni načrti. Ali lahko pojasnite posamezne projekte?

Začniva s Kulturnim domom. 11. 4. 2018 je bilo izdano gradbeno  dovoljenje za rekonstrukcijo Kulturnega doma. Gre za prenovo prostorov za kulturne prireditve in povečanje prostorov za Pihalno godbo.

  • Poslovilni prostor

Po nastopu mandata dr. Balažica je na Upravni enoti Domžale umaknjena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo poslovilnega prostora na pokopališču Moravče, ki je bilo tik pred izdajo.

  • Mostovi v Serjučah in izsuševanja kanala

V letu 2018 je izdelan Projekt za gradbeno dovoljenje in Projekt za izvedbo za mostove v Serjučah, kar je nadaljevanje postopkov, ki jih je občina peljala že nekaj let. Gre za zmanjšanje poplavne ogroženosti tega območja. Pogoj za izpeljavo tega je bila tudi komasacija, s katero smo določili lastništvo nad potokom Drtijščica, melioracijskimi kanali in cestama ob potoku in naslednji korak agromelioracija, to je izgradnja vseh povezovalnih cest in čiščenje zaraščenih izsuševalnih kanalov, kar oboje je bilo izpeljano z evropskimi sredstvi. Torej brez teh postopkov bi bili koraki sedanje garniture glede izsuševanja neizvedljivi.

  • Širitev OŠ Jurija Vege

Projekt za širitev prostorskih zmogljivosti šole, vrtca in telovadnice je star eno leto. Za OŠ Jurija Vege smo izpeljali vse potrebne študije in analize stanja in uskladili z normativi šolskega ministrstva. Kar je potrebno za soglasje šolskega ministrstva. Ažurirali smo geodetske posnetke, opravili predhodno razpravo z učitelji, ravnateljico, predvsem pa z učitelji telovadbe, ki so podali svoja mnenja. Idejni načrt je bil predstavljen svetu šole, svetu učiteljev in z njimi usklajen. Potrebno bi bilo samo nadaljevati, ker je bil zagotovljen tudi denar v višini 1.200.000€. Težko se razume, zakaj se ne nadaljuje.

  • Športni park Moravče

Za športni park Moravče je bila na seji Občinskega sveta v mesecu oktobru izpeljano prva obravnava OOPN-ja, ki je bila dana v javno razgrnitev in zbiranje pripomb. ZRMK je izvedel vrtanja tal za izračun mehanske obremenitve, kar je obvezna podlaga za pripravo PGD-ja. Izdelano je mnenje glede odvodnjavanja površinskih in podzemnih voda. Druga obravnava je bila predvidena za letošnji april. Starši so mnogokrat vpraševali po igrišču, po vsebini igrišča, ki je nujno ali pa ne več za novo občinsko garnituro.

  • Trško jedro

Za prenovo starega dela trga je izdelan idejni osnutek, podpisana naročilnica za PGD, ki je vsaj prvi del izdelan. Kranjski zavod za kulturno dediščino mora izdelati strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine za trško jedro.

  • Center Moravč med knjižnico in Nissanom z vključitvijo Kmetijske zadruge

Za izdelavo OPPN-ja za center Moravč za območje med knjižnico in Nissanom na Trznu je prav tako bila izpeljana prva obravnavana na seji Občinskega sveta. Gradivo je dano v dvomesečno javno obravnavo, opravljena je javna predstavitev, zbrane so bile pripombe na akt in podani odgovori. Dopolnjen predlog OPPN-ja bi bilo potrebno oddati nosilcem urejanja prostora (državnim organom). Za to območje so podpisane predpogodbe o medsebojni menjavi zemljišč z namenom, da se ta združijo v večje parcele. Sprejetje OPPN-ja je potrebno za selitev Kmetijske zadruge Cerklje na J del tega območja (Trzen).

  • Obvoznica

Leta 2013 je občina sprejel nov prostorski akt, s katerim je potrdila tudi umestitev JZ obvoznice Moravče. Prometno ministrstvo je po potrditvi s strani občine Moravče investicijo uvrstilo v svoj razvojni program. Postopek smo začeli s pripravo študije tras, na podlagi katerih je bila izbrana varianta 1. Opravljeno je štetje prometa zaradi obremenjenosti prometa. Na podlagi tega je izdelana idejna zasnova projekta, izdelan geodetski posnetek celotne trase. Moramo vedeti, da bo 20 do 25% gradnje strošek Občine Moravče.

Kaj bi dodali za konec pogovora?

Pol leta po volitvah bi si občani želeli, da bi se projekti, ki so bili dobro pripravljeni, lahko vsaj začeli graditi ali nekateri nadaljevati. V proračunu je dr. Balažic nasledil denarni presežek cca 1.200.000€, kar je bilo mišljeno za širitev prostorov osnovne šole. Dobro bi bilo, da bi se ta sredstva čimprej tudi namenila za prostorsko stisko šole, vrtca in telovadnice.

Ob koncu pa novi garnituri z dr. Balažicem želim čimprejšnje izvajanje konkretnih del, kar občani pričakujemo. Nam je vseeno, če je ali ni podpisano partnerstvo za razvoj občine. Župan in svetniki so bili vsi izvoljeni zato, da bodo delali za razvoj občine in v dobro vseh. Lahko rečem, da smo tako delovali dolga leta.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca

 

Tagi