Župan Toni Dragar: “Verjamem, da smo delali dobro, pošteno ter predvsem za občanke in občane”

Še malo in zakorakali bomo v novo leto. Še preden pa se poslovimo od starega leta, smo se z županom Tonijem Dragarjem sprehodili skozi leto, ki se izteka, in pogledali v prihodnost.

Staro leto, ki je bilo zaradi epidemije covida-19 nadvse podobno prejšnjemu letu, se počasi izteka. Čeprav je bilo naše življenje zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja covida-19 precej drugačno kot pretekla leta, pa kakšnih večjih težav pri realizaciji investicij v javno in družbeno infrastrukturo v občini Domžale ni bilo. Kot boste lahko prebrali v intervjuju z županom Tonijem Dragarjem, je bilo v letu 2021 realiziranih večje število projektov in investicij, sprejeta pa sta bila tudi proračuna za leti 2022 in 2023, ki v prihodnjih dveh letih prinašata nekaj večjih investicij, med drugim projekt širitve Zdravstvenega doma in izgradnje podzemne garaže, Dom krajanov-gasilski dom Študa … Ker bodo prihodnje leto jeseni potekale lokalne volitve, župan pa bo zaključil svoj četrti mandat, smo spregovorili tudi o prehojeni poti, ki jo je v vseh teh letih naredil kot župan, kaj je bila rdeča nit, ki jo je skupaj s sodelavci zasledoval in poskušal realizirati, kaj je zaznamovalo obdobje županovanja Tonija Dragarja in o njegovih načrtih za prihodnost.

Zaključujemo leto 2021, za katerega si večina želi, da čim prej mine, saj so ga bolj ali manj na vseh področjih našega življenja krojili ukrepi v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa. Kako je zdravstvena situacija vplivala na vse vidike življenja v naši občini?

Letošnje leto je bilo nadvse podobno prejšnjemu, vsi smo si seveda, kot ste že omenili, želeli, da se stanje izboljša in, da ponovno živimo življenja, kot smo jih poznali pred koronavirusom. Se mi pa zdi, da smo v naši občini v tem boju res dobri bojevniki. Občutek imam, da se občani in občanke zavedajo, kako pomembno je zdravje, skrb za druge, in menim, da je v naši občini čut za sočloveka izredno visoko razvit, kar je zagotovo vplivalo tudi na celotno situacijo. Z upoštevanje pravil in odlokov ni bilo težav in tako tudi ne večjih zapletov, kar se tiče zdravstvene situacije in tudi na splošno. Je pa res, da sta tako Zdravstveni dom Domžale kot tudi Civilna zaščita Občine Domžale v stalni pripravljenosti, ko je potrebna kakršnakoli pomoč na tem področju.

Kako pa je bilo z letošnjimi načrtovanimi občinskimi investicijami? Kaj vse novega na področju investicij v javno infrastrukturo in družbene dejavnosti nam je prineslo to leto?

Naj morda na začetku izpostavim prenovo ploščadi pred veleblagovnico in prenovo avtobusnih postajališč ter obnovo Slamnikarske ceste in Cankarjeve ulice v Domžalah. Eden večjih projektov je bila obnova ceste skozi Spodnje Škrjančevo, ki vključuje tudi novi avtobusni postajališči. Obnovili smo Opekarniško cesto v Radomljah in prvo polovico Virske ceste, tudi za drugo polovico so že pripravljeni projekti. Obnovili smo ulico in zgradili obojestranski pločnik na Igriški ulici v Preserjah pri Radomljah ter razširili križišče s Pelechovo cesto. Zgradili smo nov fekalni kanal in rekonstruirali Šolsko ulico v Ihanu ter zgradili kanalizacijo na Goričici. Na Šumberku smo v prostor umestili nov gorsko-kolesarski poligon in uredili vstopno točko na Šumberk, zgradili smo brv čez Dolsko Mlinščico in povezali rekreacijsko pot vzdolž Kamniške Bistrice vse do meje z občino Dol pri Ljubljani. Sanirali smo sipine v strugi reke Kamniške Bistrice in urejali brežine. Z veliko vloženega truda smo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo Doma krajanov Študa. Za velik uspeh štejemo pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo regionalne kolesarske povezave v občini Domžale, za projekt imamo pridobljeno vso projektno dokumentacijo in vsa potrebna gradbena dovoljenja. V letu 2021 je bila končana rekonstrukcija in širitev kuhinje in jedilnice na OŠ Rodica, na OŠ Venclja Perka pa smo zamenjali dotrajano streho na telovadnici. Energetsko smo sanirali vrtec Kekec v Radomljah, na Prešernovi ulici smo uredili novo otroško igrišče. To so tiste res najbolj pomembne investicije, je pa tistih drobnih še veliko več.

V februarju je na Občini Domžale svoja vrata odprla Služba za evropske projekte. Kakšne so naloge te službe in če so že vidni kakšni premiki na področju pridobivanja državnih in evropskih sredstev?

Res je, Služba za evropske projekte je zaživela v začetku februarja in njihova naloga je iskanje in prijava projektov na razpise, tako pristojnih ministrstev kot tudi EU. Je pisarna, kjer se generirajo nove ideje in projekti. Vse to bo seveda velik indikator pri razvoju občine Domžale in posledično tudi boljšanje kvalitete življenja v naši občini. Prejeli smo že sredstva za Regionalno kolesarsko povezavo, za preureditev jedilnice na OŠ Rodica, kolesarski poligon na Šumberku, čakamo pa še na nekaj potrditev, med njimi tudi izjemno obsežen projekt rabe geotermalne energije.

Osrednji izziv na področju urbanizma v občini Domžale je preseči stihijsko urejanje centra Domžal in vse pomembne elemente povezati v celoto, ki bo vključevala različne interese v prostoru, od kulture, športa, prostora za organizacije prireditev in drugo. Letos ste povezali dva osrednja prostora v centru Domžal. Lahko poveste kaj več o tem in kakšna naj bi bila po načrtu zaključena celota?

Pred kratkim se je končala obnova ploščadi v centru mesta. Skupaj z različnimi strokovnjaki smo poiskali rešitve za ureditev centra Domžal, vse od železniške postaje s Kolodvorsko ulico pa do stavbe Univerzale, kjer naj bi bila tudi zaključena celota. Seveda ne smemo pozabiti tudi na širitev zdravstvenega doma in ureditev njegove okolice. Na občini si želimo in bomo stremeli k temu, da se bo dokončna podobna centra mesta oblikovala v konsenzu s stroko, občani in politiko, seveda pa je glavni poudarek pri umiritvi prometa v središču mesta in oblikovanje trgov, ulic in peš con. Na tak način bomo dobili moderno urbano središče, ki bo ponujalo prostor, ki bo namenjen različnim aktivnostim, ki ste jih že omenili.

Občinski svet je na seji v novembru potrdil novo Strategijo turizma za obdobje 2022–2029. Kaj konkretno zasleduje strategija in kakšni so glavni izzivi za vzpostavitev priložnosti za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v občini?

Na občini Domžale smo na podlagi analize destinacije, turistične ponudbe in anket na terenu izdelali Strategijo turizma za občino Domžale od leta 2022 do 2029, ki so jo občinske svetnice in svetniki potrdili na 19. seji Občinskega sveta Občine Domžale. Namen strategije za turizem je ustvariti podporno okolje za razvoj turizma kot pomembne gospodarske panoge v občini. Na podlagi opravljenih analiz trenutnega stanja in potenciala, ki ga ponujajo naravne danosti, infrastruktura in turistični ponudniki, je naša vizija in tudi največji izziv postati uspešna turistična destinacija za dnevne obiskovalce in obiskovalce za krajše obdobje.

Avgusta je bila odobrena finančna podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za projekt Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale. Za kakšen projekt gre in kje bo potekala regionalna kolesarska povezava v naši občini?

Drži, odobrena je bila finančna podpora v višini 2.198.020 evrov. V okviru projekta bodo urejene novozgrajene kolesarske povezave (enostransko) v dolžini 2,08 km (od Češminove ulice do Krožne ceste), medtem ko bo skupna dolžina skupne kolesarske povezave 15,50 km (do Mestnega trga v Ljubljani). Glavni cilj je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja na relaciji Domžale–Ljubljana. Z omenjenim projektom sledimo strateškemu cilju občine Domžale – zmanjšanju prometa, predvsem v mestnem jedru, in vzpodbuda k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivanja je tudi skrb za protipoplavno varnost občank in občanov, ki živijo ob porečju Kamniške Bistrice. V letošnjem letu je Občina Domžale kot soinvestitorka skupaj z Direkcijo RS za vode Ministrstva za okolje in prostor izvedla investicijsko-sanacijsko vzdrževalna dela na porečju Kamniške Bistrice. Kako je z načrtovanjem in urejanjem tega območja in po katerih prioritetah se lotite sanacije?

Načrtovanje in urejanje vodotokov poteka ob sodelovanju našega od – delka za investicije in koncesionarjev. Skupaj z njimi pripravimo plan, ki je seveda odvisen od finančnih zmožnosti. Dela potekajo v omejenem obsegu in v času, ko lahko čistimo brežine in strugo, ob soglasju še drugih pomembnih oseb in organizacij, kot so ribiči, naravovarstveniki, vodarji in drugi. Z opravljenimi deli smo v zadnjih letih izjemno zadovoljni in upamo, da bodo plani za prihodnost izpeljani na podoben način kot do zdaj.

Več desetletij dolga želja občanov na obeh straneh železniške proge je, da bi prišlo do izgradnje več kot potrebnega podhoda pri železniški postaji v Domžalah, ker bi le tako lahko zagotovili varnost naših občanov in povezali mesto v celoto. Pobudi Občine Domžale, ki jo je dala pred leti, da bi prišlo do izgradnje podhoda, je država prisluhnila, saj bo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo prihodnje leto začelo s temeljito prenovo železniške postaje v Domžalah. Kaj bo vsebovala ta investicija in kako je v njo vključena Občina Domžale?

Sredstva za gradnjo železniškega podhoda v občini Domžale so bila v načrtu razvojnih programov državnega proračuna rezervirana že pred več leti. S pristojnim ministrstvom smo se dogovarjali glede gradnje podhoda na železniški postaji Domžale, ki bi kolesarjem in pešcem ter gibalno oviranim osebam omogočil varno gibanje na območju postaje, prihod oziroma odhod s postaje, ter hkrati povezal zahodni del mesta, torej Kolodvorsko in Slamnikarsko ulico. To je torej en projekt, ki se bo, kot je načrtovano v državnem proračunu, izvajal v naslednjem letu.

Občina Domžale je skupaj z Inštitutom Republike Slovenije za socialno varnost pristopila k pripravi strateških podlag in akcijskega načrta za starejše v občini Domžale. Kakšen je glavni namen tega načrta in kakšni so cilji, ki jih bo ta načrt zasledoval?

Seveda, v naši občni nikakor nismo pozabili tudi na starejše. Občina Domžale je v letu 2019 financirala projekt Analiza potreb starejših občanov. S posluhom za potrebe svojih občanov in prizadevanju po iskanju odgovorov je bil narejen prvi korak, naslednji pa z izdelavo analize. Opravljeno je bilo veliko intervjujev s starejšimi občani in ključnimi akterji dolgotrajne oskrbe v Domžalah, izvedena je bila obširna anketa med gospodinjstvi. Analiza je torej izhodiščni korak pri pripravi nadaljnjega ukrepanja in tudi pomoč pri izdelavi dolgoročne vizije. Verjamemo, da bo analiza pripomogla k izboljšanju razmer na področju dolgotrajne oskrbe ter izkazala našo skrb za starejše občane in občanke, hkrati pa postala tudi priložnost za okrepitev in sodelovanje vseh akterjev na tem področju.

Občina Domžale je letos na podlagi pobude iz lokalnega okolja in priporočil, objavljenih v dokumentu Analiza potreb starejših občanov po skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale, pristopila k projektu, v okviru katerega se starejšim občanom od novembra ponuja brezplačne prevoze s prostovoljci, ki ga izvaja Društvo upokojencev Domžale. Lahko poveste nekaj o tem in kako lahko starejši v občini Domžale pridejo do brezplačnega prevoza?

Še eden izmed res dobrih projektov, ki smo ga izpeljali skupaj z Društvom upokojencev Domžale, je zaživel v novembru. Do brezplačnih prevozov so v skladu z razpisanimi pogoji upravičeni občanke in občani občine Domžale, ki so starejši od 65 let in so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali pokojnine nižje ali enake 750 evrov. Prevoz se opravlja na območju občine Domžale in tudi do lokacij izven nje, vendar največ 25 km v eno smer iz občine, praviloma za potrebe obiska zdravnika, lekarne, javnih ustanov, trgovine, pokopališča ter drugih programov in storitev za ohranjanje zdravja. Na voljo je telefonska številka 051 262 100, kjer se z organizatorjem prevoza dogovorite za storitev.

Že večkrat so se pojavile želje po dnevnem centru za starejše. Kdaj lahko v občini Domžale pričakujemo realizacijo tega projekta?

Navedeno drži. Naša želja je, da se projekt uresniči čimprej, saj center resnično potrebujemo. Seveda pa je pa vse pogojeno z dokumentacijo, lastništvom, sodelovanjem z državo in nenazadnje s financami, ki jih mora zagotoviti občinski proračun

Decembra ste na občinskem svetu v drugem branju obravnavali in sprejeli proračuna za leti 2022 in 2023. Na katerih področjih so poudarki in katere večje investicije lahko pričakujemo v letih 2022 in 2023?

V Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2022 in posebej za leto 2023 smo poskušali zadovoljiti kar najširši družbeni interes. Seveda pa smo bili, glede na omejene proračunske zmožnosti, primorani določati prioritete in slediti razvojnim ciljem, ki so opredeljeni v Razvojnem programu občine Domžale do leta 2025. V naslednjih dveh letih nas čaka kar nekaj večjih investicij. Ena izmed njih je zagotovo izjemen projekt širitve zdravstvenega doma in izgradnja podzemne garaže, pa Dom krajanov Študa, podhod pri železniški postaji, tukaj je še cela vrsta rekonstrukcij in obnov cest, pa kanalizacij in podobno. Ne smemo pozabiti tudi investicije v športne in šolske ter druge objekte.

Jeseni prihodnje leto bodo potekale lokalne volitve, za vami pa bo četrti mandat županovanja. Kako gledate na prehojeno pot, ki ste jo v vseh teh letih naredili kot župan?

Oceno o delu bodo verjetno dali zanamci. Verjamem pa, da smo delali dobro, pošteno in predvsem za občanke in občane. Trudili smo se, da nismo pozabili na nikogar, pa naj bodo to novorojenčki ali starostniki. Z iskrenimi in čistimi nameni smo vedno stremeli k izboljšanju pogojev za čisto vse občane. Dolga doba je za nami. Lahko bi rekel, da nam velikokrat ni bilo lahko. Županovanje so zaznamovali res lepi dogodki, vse zastavljene in realizirane ideje in investicije, premnogo lepih srečanj, zanimivih ljudi, dobrih zgodb. Kdaj tudi kakšne malo manj srečne. Velikokrat smo se znašli v situacijah, ko je bilo treba rešiti težak položaj, stopiti korak nazaj, povezati ljudi. Tekle so tako solze sreče kot tudi žalosti, a sem vesel, da smo danes tam, kjer smo, saj smo moderna, razvita občina, ki občanom in občankam ponuja veliko za kvalitetno in zdravo življenje. Lahko rečem, da je bilo ne glede na vse vedno vredno.

Če strneva vsa leta v neko celoto, kaj je bila tista rdeča nit, ki ste jo skupaj s sodelavci zasledovali in poskušali realizirati? Kaj je zaznamovalo obdobje županovanja Tonija Dragarja?

Med vsemi stvarmi bi najraje izpostavil os ob Kamniški Bistrici, tržni prostor, Slamnikarski muzej, nadstandard v družbenih dejavnostih, prizidek k zdravstvenem domu, urejanje centra Domžal. Ne smem pozabiti tudi na nadgradnjo čistine naprave, urejeno komunalno dejavnost, investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in še mnogo lepih, dobrih in enostavnih stvari za naše občane … Rdeča nit je zagotovo zagotovitev stabilne in gospodarsko močne občine ter zagotovitev dobrih pogojev bivanja za vse naše prebivalce. V vseh teh letih je za vami nešteto različnih zgodb in prigod.

Kaj vam bo ostalo v najlepšem spominu?

Težko bi se odločil za zgolj eno, saj se je v dvajsetih letih nabralo mnogo lepih in tudi žalostnih dogodkov, zgodb in prigod. Morda bi lahko, kot nekaj najbolj zanimivega, izpostavil to, da me je večina občank in občanov velikokrat ustavila z vprašanjem »Ali lahko samo nekaj vprašam?«. Vedno se nasmehnem ob tem vprašanju, saj si lahko predstavljate, kako pogosto se je pojavilo, ob vseh mogočih situacijah. Morda pa vas z vsemi temi zanimivimi zgodbami presenetim tudi s kakšno knjigo.

Kakšni so vaši načrti za naprej?

Ob koncu tega in v naslednjem letu si želim končati zastavljene cilje, več časa posvetiti sebi in aktivnostim, ki so v teh hektičnih časih ostale ob strani ter se končno posvetiti svoji družini in predvsem svojima vnukoma.

Zaradi zdravstvene situacije bo tudi letošnji december drugačen, kot smo jih bili vajeni v preteklih letih, saj zaradi ukrepov ne bo nekaterih tradicionalnih prireditev. Ste pa na ploščadi pri nekdanji veleblagovnici pripravili Mesto želja – sejemsko prireditev. Kaj vse se je dogajalo tam?

Polni optimizma smo se lotili planiranja decembrskih dogodkov, a kmalu ugotovili, da večine žal ne bomo mogli izpeljati. Pripravljali smo tradicionalne koncerte, prižig luči, pa seveda tradicionalno silvestrovanje za otroke in odrasle. Ko smo večino stvari odpovedali, je prišla ideja o Mestu želja. Na ploščadi v centru mesta smo postavili pravljično vasico, kjer so različni ponudniki predstavljali svoje izdelke, na voljo so bile zimske kulise za fotografiranje, božična glasba in okrasitev, ki seveda daje tisti pravi, božični občutek.

Kaj bi ob prihajajočem novem letu sporočili občankam in občanom?

Občankam in občanom želim, da bodo njihovi prazniki in celotno naslednje leto kot naš center mesta; osvetljeno s tisočimi lučmi, ki svetijo, tudi kadar z neba dežuje. Preplet lepih in nežnih prijateljstev in ljubezni, ki se vijejo v neskončnost. Naj bo novo leto barvito in polno daril kot naša prelepa novoletna jelka. Naj bodo zdravi, polni pozitivnih misli in naj nikoli ne obupajo, saj nam prazniki vedno dajejo upanje, da je prav vse mogoče. Želim jim sreče in srčno upam, da se bomo kmalu lahko srečali in ob stisku roke pokramljali o čem lepem. Vse dobro v letu, ki prihaja.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Arhiv domžalca in Občine Domžale, Klemen Razinger (naslovna)

 

Tagi