Župan podpisal Listino pravic občank in občanov Občine Moravče

LISTINA PRAVIC

OBČANK IN OBČANOV OBČINE MORAVČE

Da bi dosegli najboljšo možno uslugo in servis potrebam občank in občanov Občine Moravče, da bi izboljšali delo občinske uprave in da bi še bolj razvili našo lokalno samoupravo, Vas s to Listino pravic v skladu z Evropsko listino o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalni samoupravi obveščam o Vaših pravicah, ki jih imate v razmerju do občinske uprave, župana in Občine Moravče. Vaše pravice, ki so hkrati vodila za dobro upravljanje občine, so naslednje:

 1. Pravica do sodelovanja v telesih lokalne samouprave, s katerimi širimo možnosti odločanja občank in občanov o samih sebi. Z zborom vaških skupnosti, svetom kmetov, svetom žensk, svetom mladih, strateški svetom, svetom podjetnikov itn., postavljamo temelje resnične lokalne samouprave. Epidemija nas je tu nekoliko zaustavila, vendar bomo kmalu nadaljevali.
 2. Pravica do odzivnosti: pravila so za vse enaka, na zahtevke in pritožbe se mora občinska uprava odzivati v razumnem, se pravi, v najkrajšem možnem časovnem okviru.
 3. Pravica do učinkovitosti in uspešnosti: rezultati dela občinske uprave morajo dosegati dogovorjene cilje, usluga mora biti učinkovita in postopki uspešno izvedeni. Nadzor in revizije se opravljajo v rednih časovnih presledkih. Na rezultate dela je vezana plača občinskih delavcev.
 4. Pravica do odprtosti in preglednosti: vse odločitve se sprejemajo v skladu s pravili in predpisi, do vseh informacij imate kot občanke in občani odprt dostop, vsi dokumenti so na voljo na vpogled.
 5. Pravica do vladavine prava: občinska uprava spoštuje zakone in predpise, postopki pa morajo biti uveljavljeni nepristransko. Delo občinske uprave temelji na etičnih načelih, občinski delavci pa so prijazni.
 6. Pravica do javne koristi: Občina skrbi za javno dobro vseh občank in občanov. To pa ne pomeni, da Občina ne podpira zasebno dobro. Podpiramo vsako pametno zasebno pobudo, še posebej tiste, ki nosijo nova delovna mesta. Ob podpori javnemu interesu in koristi negujemo učinkovite ukrepe za preprečevanje vseh oblik korupcije in klientelizma.
 7. Pravica do sposobnosti in kompetence: uslužbenci občinske uprave so motivirani za krepitev strokovnih znanj in stalno izboljševanje svoje uspešnosti. Tisto kar od njih zahtevate, to morajo znati narediti po najboljši možni poti.
 8. Pravica do inovativnosti in odprtosti spremembam na bolje: uporabljajo se nove učinkovite rešitve za probleme in najboljše možne tehnologije, uvajajo se sodobni podjetniški načini zagotavljanja javnih storitev.
 9. Pravica do trajnostne in dolgoročne naravnanosti: pri sedanjih razvojnih politikah se upoštevajo potrebe prihodnjih generacij, še posebej okoljevarstvene in zdravstvene.
 10. Pravica do zdravih finance: prihodki in odhodki občinskega proračuna so uravnoteženi, Občina ni zadolžena in z ničemer dodatno finančno ne obremenjuje svojih občank in občanov.
 11. Človekove pravice in socialna vključenost: občinska uprava preprečuje diskriminacijo na kakršni koli podlagi, različnost je bogastvo in morebitno izključene velja tvorno vključevati v lokalno skupnost.
 12. Pravica do odgovornosti: župan in občinska uprava sta pred vami, občanke in občani Občine Moravče, politično, pravno in materialno odgovorna za svoje odločitve. Če vam je kršena katera koli od navedenih pravic, imate pravico do pritožbe pri varuhu pravic občanov, direktorju občinske uprave, podžupanu in županu.

Učinkovita Občina ni razkošje, ampak dobra investicija. Trudili se bomo, da bo občinska uprava poslušala vaše želje, spoštovali različnost interesov in skrbeli za tiste, ki bodisi zaradi finančnih  bodisi zaradi zdravstvenih ali socialnih razlogov potrebujejo več pozornosti in pomoči. Hočemo živeti v čistem, varnem, zdravem okolju, da smo deležni kakovostnih javnih storitev za sprejemljivo ceno. Hočemo odzivno občino, tako da se vse odločitve o naših vsakodnevnih potrebah sprejemajo skladno z vašimi potrebami. Občinska uprava bo dostopna, ustrežljiva, poceni in učinkovita. To je tudi moja zaveza kot župana, ki jo potrjujem s podpisom te Listine pravic.

OBČINA MORAVČE
dr. Milan Balažic
Ž U P A N

 

Komentarji uporabnikov
Tagi