Že začrtani projekti in investicije, nove aktivnosti ter novi večletni projekti Občine Domžale

V Občini Domžale je bil marca 2023, na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, sprejet Rebalans Proračuna Občine Domžale za leto 2023. V Rebalansu so prednost dobili projekti, ki so bili v letu 2022 zastavljeni in so lahko realizirani v letu 2023 ter nove aktivnosti, novi večletni projekti kot so večnamenska dvorana ob Osnovni šoli Domžale, skate park v Športnem parku Domžale in drugi.

Mag. Renata Kosec, županja Občina Domžale, je tri mesece po prerazporeditvi sredstev povedala: »Med projekti, ki so dobili potrebna sredstva za realizacijo, sta tudi malo nogometno igrišče z umetno travo v Športnem parku Vir in zaščitna ograja ob Poligonu varne vožnje v Jaršah, obe investiciji sta že zaključeni. V teku pa so tudi še druge investicije, investicijsko vzdrževanje in obnova Študljanske ceste, rekonstrukcija ceste Gorjuša – Brezovica vključno z obnovo povezovalnih cevovodov, pripravljamo dokumentacijo za postavitev ograjenega pasjega parka na Viru ob Kamniški Bistrci, v juliju pričenjamo z obnovo Krumperške ceste.«

Na področju infrastrukture je občina v sodelovanju z JKP Prodnik začela z obnovo oziroma rekonstrukcijo vodovoda po ulici Tabor, na Cankarjevi in na Rožičevi ulici. Dela se bodo zaključila do konca poletja. Občina je pristopila tudi k novelaciji investicijske dokumentacije za obnovo Kopališča Domžale. Redno pa se izvajajo vzdrževalna dela na športnih objektih in otroških igriščih v občini.

Na področju izobraževanja se bo v poletnih mesecih začela obnova kuhinje v Osnovni šoli Venclja Perka. V teku je tudi izdelava idejne zasnove s pridobitvijo projektnih pogojev za novo Osnovno šolo na Viru ter postopki za izbor projektanta za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Preserje pri Radomljah. V drugi polovici leta bo Občina pričela z izvedbo razpisa za rekonstrukcijo Osnovne šole Roje, a vse to šele po podpisu medobčinske pogodbe o izvedbi investicije, ki jo izvaja skupaj z vsemi petimi občinami soustanoviteljicami OŠ Roje ter k pripravi dokumentacije za izgradnjo večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Domžale.

Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je občina zaključila s potrebnimi postopki za uvedbo sistema plačljivega parkiranja v mestnem središču Domžal. Občinski svet je na 7. seji Občinskega sveta Občine Domžale odlok tudi potrdil. Na občini pričakujejo, da bo sistem plačljivega parkiranja zaživel v drug polovici leta 2023. Matej Primožič, podžupan Občine Domžale je povedal: »Pričeli smo s postopki za vzpostavitev Centra trajne mobilnosti, ki bo predvidoma vzpostavljen v drugi polovici letošnjega leta. S tem se bomo poleg urejanja sistema parkiranja celostno lotili problematike mirujočega in ostalega prometa.«

Županja je tudi povedala, da si bodo na področju investicij še naprej prizadevali za vzpostavitev učinkovitega dialoga s pristojnimi ministrstvi, saj je na območju naše občine veliko za nadaljnji razvoj občine Domžale pomembnih državnih projektov.

V Rebalansu so rezervirana tudi sredstva za lokacijsko preveritev umeščanja Tehnološko podjetniškega parka na območju občine. Potrebni postopki za lokacijsko preveritev pa se bodo začeli v drugi polovici leta 2023.

Borut Ernestl, podžupan Občine Domžale, pa je opozoril na večletne investicije, ki so se z rezervacijo sredstev začele v letu 2023: »Začeli smo z urejanjem dokumentov za gradnjo centra za mlade in starejše na lokaciji nekdanjega vrtca na Savski cesti. Pristopili smo k pripravi idejne zasnove gasilskega doma PGD Domžale – mesto, ki bo v neposredni bližini omenjenega centra in delno meji tudi na prostore občinske uprave.« Podžupan je napovedal, da bodo v drugi polovici leta 2023 pristopili tudi k pripravi projekta za rušenje statično neprimernega objekta in idejni zasnovi novega objekta na lokacijah Ljubljanske 34 in 36, ki bo pod eno streho združil prostore za ranljive skupine oziroma vsebine zanje in se bo imenoval Center vrtiljak.

Mag. Renata Kosec, županja Občine Domžale, je pojasnila: »Večje investicije so pomembne za splošen razvoj občine, za kvaliteto bivanja občank in občanov pa so pomembne tudi manjše investicije, ki jih izvajamo predvsem v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Nekatere so že zelo aktivne in z njimi dobro sodelujemo, z drugimi krajevnimi skupnostmi pa bomo verjamem vzpostavili sodelovanje v drugi polovici leta 2023 pri pripravi predlogov proračunov za leti 2024 in 2025.«

Miha Ulčar; Foto: Jure Gubanc

Tagi