Večji prihodki v občinski malhi tudi na račun srečneža, ki je zadel na loteriji

Na današnji seji Občinskega sveta Občine Domžale so svetnice in svetniki obravnavali sedem točk dnevnega reda. Med drugim so zaradi uskladitve prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov sprejeli rebalans proračuna za leto 2013 ter razpravljali tudi o preoblikovanju javnega zavoda Center za mlade Domžale v javni zavod Center za medgeneracijsko sodelovanje.

Rebalans proračuna občine Domžale za leto 2013.
Glavni razlog za prvo spremembo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013, je bila uskladitev prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov glede na nove potrebe in situacijo ter povečanje višine odplačila domačega dolga.

Tako se v bilanci prihodkov in odhodkov v letu 2013 povečujejo prihodki proračuna iz 27.414.600 EUR na 28.761.805 EUR kot tudi odhodki proračuna iz 29.672.838 EUR na 35.340.742 EUR.

Prihodki:

  • Eden izmed virov prihodkov je prišel nepričakovano v mesecu aprilu in sicer iz davka na dobitke od iger na srečo v višini 208.523 EUR.
  • Zaradi novega vrednotenja infrastrukture na Javnem komunalnem podjetju Prodnik – iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture JKP Prodnik, načrtujejo 2.200.000 EUR novih prihodkov.
  • Sredstva v višini 114.787 EUR  je občina prejela tudi od državnega proračuna za investicije.
  • V okviru projekta Kamniška Bistrica kot zelena os regije za krepitev regionalnega pomenaobmočja Kamniške Bistrice s pritoki, je občina pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 371.540,45 EUR, od tega jih je za leto 2013 dobila 300.000 EUR, ostalo razliko pa bo dobila v letu 2014.

Na odhodkovni strani so se najbolj povečala naslednje postavke:

  • Največje povečanje na odhodkovni strani je na postavki "Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest" in sicer bo dodatno na razpolago 1.053.000 EUR. Dobra polovica teh sredstev bo šlo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo novih cest. Druga polovica pa za vzdrževanje javnih prometnih površin in za zimsko službo.
  • Dodatnih 722.327 EUR bodo namenili za investicijsko vzdrževanje na področju ravnanja z odpadno vodo – obnovitvene investicije v vodovod in kanalizacijo.
  • Povečala se je tudi postavka »Nakup zemljišč« in sicer za 300.000 EUR, saj je predviden nakup strateških zemljišč v središču mesta v skladu z Razvojnim programom Občine Domžale 2012-2015.
  • Postavko investicijsko vzdrževanje šol pa so pa so povečali za 240.000 EUR. Z dodatno planiranimi sredstvi načrtujejo izvesti energetsko sanacijo ovoja in menjavo strehe na telovadnici OŠ Domžale.

Z rebalanskom proračuna so svetnice in svetniki razporedili dodatna sredstva na določene postavke.

Preoblikovanje javnega zavoda Center za mlade Domžale v javni zavod Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale
Svetnike in svetnice so danes nadaljevali točko Preoblikovanje javnega zavoda Center za mlade Domžale v javni zavod Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale, ki so jo prekinili na eni izmed prejšnjih sej. Namen preoblikovanja tega javnega zavoda, da se združi opravljanje in koordinacija svetovalne, preventivne in kurativne dejavnosti s področja interesov mladih in skrb za starejšo generacijo na območju Občine Domžale. Zavod bi še vedno izvajal dejavnosti sedanjega Centra za mlade, program  Zavoda pa je dopolnjen z aktivnostmi, ki pokrivajo interese starejših ter področje medgeneracijskega sodelovanja. Preoblikovanje Centra za mlade Domžale v Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale je v kontekstu današnjega časa zelo primemo, saj se prebivalstvo tako v Sloveniji kot tudi v občini Domžale stara.

Tomaž Deželak (SDS) podpira preoblikovanje obstoječega zavoda v predlagano obliko. Je pa imel kar nekaj pripomb na izdelano študijo o preoblikovanju zavoda, ki jo je naročila občina.

Center za Medgeneracijsko sodelovanje Domžale bi lokacijsko združeval generacije
Pogosto je bilo in je še pozabljeno kako pomemben vir izkušenj in znanj lahko predstavljajo starejši in koliko so pravzaprav tudi sami pripravljeni prispevati družbi. Pomembna stična točka, ki lahko poveze starejšo in mlajšo generacijo je čas, ki ga imajo na voljo predstavniki tako ene, kot druge skupine in za njihovo povezovanje sta potrebna le se priložnost in prostor. Lokacijsko združevanje generacij tudi olajša premagovanje generacijske vrzeli. Udeleženci se drug od drugega učijo in skupaj rastejo, prisotnost mladih prinaša iskrico v očeh mnogih odraslih in starejših, ki živijo sami, brez družine.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov