V Suhadolah zaživel nov moderen zbirni center za ravnanje z odpadki

V petek, 18. junija 2021, so si župan Občine Kamnik Matej Slapar, župan Občine Komenda Stanislav Poglajen, direktorja podjetja Publikus, d. o. o. Ivan Hrženjak in Igor Petek, direktor podjetja GG Graditelj, d. d. Bojan Zorman in vodja zbirnega centra Sead Alibegić ogledali nov, modern center za ravnanje z odpadki v Suhadolah, ki ima od ponedeljka, 14. junija 2021, pravnomočno  uporabno dovoljenje za delovanje. Ob tej priložnosti so se jim pridružili tudi predstavniki gradbenega nadzora podjetja Domplan d.d. in ostali predstavniki obeh občinskih uprav. S tem je bil center predan v uporabo za občanke in občane občin Kamnika in Komende, prvi uporabniki so odpadke odložili že med ogledom.

Izgradnja novega zbirnega centra za ravnanje z odpadki je bila nujno potrebna za uresničenje zakonskih obvez ter za zagotavljanje čistejšega in neonesnaženega okolja. Zbirni center Suhadole je tako z novo investicijo skladen z evropskimi, nacionalnimi in občinskimi razvojnimi strategijami in politikami na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki. Namenjen je občankam in občanom občin Kamnik in Komenda, seveda vsem, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Le-ti lahko večino odpadkov iz gospodinjstva oddajo brezplačno, proti plačilu pa jih lahko oddajo tudi pravne osebe.

Župan Občine Kamnik Matej Slapar je na ogledu povedal: »Naša skupna odgovornost je, da ustvarimo čim manj odpadkov. Odgovornost občin pa je, da z izgradnjo modernega centra za zbiranje odpadkov zagotovimo učinkovito ravnanje z odpadki, in sicer tako, da bodo pripravljeni ne samo za odlaganje, ampak predvsem za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo.«

Investicija v nov Zbirni center Suhadole se je zaradi epidemije COVID-19 nekoliko zamaknila. V Zbirnem centru Suhadole je tako v prvi polovici leta 2021 zrasel nov, modern več nivojski zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Zbirni center Suhadole je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in prehodnim skladiščenjem do oddaje izvajalcem obdelave in odlaganja izbranih skupin odpadkov. Zbiranje odpadkov iz gospodinjstev tako poteka v dveh novih pritličnih objektih v skupni površini 1.530 m2, kjer je za potrebe  ločenega zbiranja odpadkov nameščenih 19 kovinskih kontejnerjev in več boksov.

Zbirni center za ravnaje z odpadki Suhadole je skupna investicija Občine Kamnik in Občine Komenda, ki sta se po razhodu leta 1999 dogovorili, da bosta skupaj uporabljali obstoječi center v Suhadolah.
Skladno z dogovorom med občinami je za investicijo, v končni višini 1.157.090 evrov, Občina Kamnik zagotovila 79 odstotkov sredstev, to je 914.101 evrov,  Občina Komenda pa 21 odstotkov.

V okviru obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb z Zbirnim centrom Suhadole upravlja podjetje Publikus, gospodarjenje z odpadki d. o. o.

V prvem nivoju večjega objekta, kjer so postavljeni večji zabojniki, se zbirajo les, ki ne vsebuje nevarnih snovi; papir, karton, papirna in kartonska embalaža; plastična embalaža; biorazgradljivi odpadki – zeleni odrez; PE in PP folija – prozorna in čista ter gradbeni odpadki. V prvem nivoju drugega objekta pa se zbirajo azbestni odpadki; odpadna električna in elektronska oprema; kosovni in nevarni odpadki. V drugem nivoju večjega objekta so postavljeni manjši samonakladalni zabojniki, v katerih se zbira lesena embalaža; barvne kovine, masovno železo in kovinska embalaža; sestavljena (kompozitna) in mešana embalaža; nagrobne sveče; steklo in steklena embalaža; oblačila in tekstil ter izrabljene gume.

Župan Občine Kamnik Matej Slapar je pri ogledu zbirnega centra posebej poudaril: »Ponosni smo, da smo skupaj s partnersko občino zgradili nov zbirni center, ki varuje podtalnico, ter uspeli pridobiti 154.072 evrov nepovratnih sredstev. Center so si že ogledali tudi predstavniki nekaterih slovenskih občin in komunalnih podjetij, saj z zgrajenimi nadstrešnicami ščiti odpadke pred dežjem in drugimi zunanjimi vplivi.«

Vse površine pod zabojniki so betonirane, vsa meteorna in odpadna voda pa se zbira v povezani meteorni kanalizaciji, ki je speljana v lovilce olja in maščob, nato pa v ponikovalno polje. Tla v objektu, kjer poteka prehodno skladiščenje odpadkov, so betonska in vodotesna, kar preprečuje nenadzorovan vpliv odpadkov na tla in vodo.

V novem, modernem Zbirnem centru Suhadole so vse prometne površine asfaltirane in zaščitene z betonskimi robniki ali zidovi, kar preprečuje nekontrolirano razlivanje meteorne vode v naraven teren.
Prometna ureditev poteka dvosmerno in zagotavlja ustrezno dostopnost ter pretočnost prometa. Dostop do objekta je za intervencijskega vozila zagotovljen po javni cesti in dovozni poti. Gradnja zbirnega centra je zasnovana tako, da omejuje širjenje požara na objekte v okolici. Objekt je opremljen tudi s kamerami za javljanje požara. Zadostne zunanje površine pa omogočajo tudi evakuacijo ljudi in zagotavljajo varnost reševalnih ekip.

Uvoz in dostop službenih vozil s kontejnerji, osebnimi vozili, servisnimi in intervencijskimi vozil je mogoč z jugo-zahodne strani območja, ki se na glavno prometno cesto navezuje z območjem tehtnice. Vstop v objekt omogočajo kombinirana drsna vrata, ki so široka 8 metrov in imajo vgrajena enokrilna vrata za osebni prehod. Ob vhodu je tudi nov pisarniški prostor s sanitarijami.

Župan Občine Kamnik Matej Slapar pa je pri ogledu prometnih površin in ureditvi meteorne in odpadne vode še izpostavil: »V okviru investicije je bila, s komunalno ureditvijo, ureditvijo kanalizacijskega sistema ter s sistemom ločenega zbiranja meteorne in odpadne vode, posebna pozornost namenjena varovanju podtalnice.« Na območju zbirnega centra se meteorna voda s strehe objektov odvaja v ponikovalnico, meteorna voda iz funkcionalnih prometnih površin in objekta, kjer poteka prehodno skladiščenje, pa v meteorno kanalizacijo preko čistilcev olj in maščob. Komunalna odpadna voda iz pisarniških prostorov je speljana v nepretočno greznico in se bo odvažala na Centralno-čistilno napravo Domžale – Kamnik. Zaključil pa z mislijo: »Kakovostno življenje lahko dosežemo le z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Nov, okolju prijazen zbirni center na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole je eden od korakov do boljšega življenjskega okolja tudi za občanke in občane občine Kamnik.« 

Avtor: Občina Kamnik; Foto: Občina Kamnik

Tagi