V izrednih razmerah so se obrestovala vsa dosedanja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko omrežje v upravljanju podjetja Prodnik

Vloga komunalnega podjetja v izrednih razmerah – strokovnost, znanje in izkušnje zaposlenih so ključnega pomena

V času nedavnih poplav so v Javnem komunalnem podjetju Prodnik posebno skrb namenili stalnemu spremljanju situacije in zagotavljanju pitne vode na območju vseh petih občin, ki jih to javno podjetje pokriva. Voda iz javnega vodovoda na območju vseh petih občin bila ves čas pitna in varna za uporabo, z izjemo na območju višje ležečih območij občine Moravče, kjer je bila zaradi kaljenja vodnega vira Ples, občasno motena oskrba s pitno vodo. Delo komunalnih služb se je stopnjevalo tudi po tem, ko so se vremenske razmere umirile, saj je bilo potrebno čim prej pregledati vodovodno in kanalizacijsko omrežje, nekje pa se bodo posledice odpravljale še nekaj časa. Ker je vodna ujma povzročila ogromno škode v številnih stanovanjskih in gospodarskih objektih, je nastala tudi velika količina kosovnih odpadkov, zaradi česar je bil Center za ravnanje z odpadki Dob nekaj časa odprt vsak dan, vključno z dela prostimi dnevi.

V luči zadnjih vremenskih dogodkov ter posledično vplivov, ki so jih ti prinesli na področje nujnih storitev, ki omogočajo normalne življenjske pogoje (oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, odvoz komunalnih odpadkov), smo se pogovarjali z direktorjem Javnega komunalnega podjetja Prodnik Markom Faturjem, ki se je v uvodu pogovora najprej zahvalil vsem sodelavcem, ki so v kritičnih trenutkih ukrepali, sodelovali, bili pripravljeni prilagoditi delovni čas, da so kot javno komunalno podjetje kljub izrednim razmeram še vedno izvajali vse javne službe in hkrati po najboljših močeh pomagali pri odpravljanju posledic poplav. V soboto, 5. 8. 2023, so bili na delovnih mestih praktično vsi sodelavci iz sektorjev vodovod, kanalizacija in ravnanje z odpadki pa tudi velik del podpornih služb. Ves čas so sodelovali z občinskimi civilnimi zaščitami, predstavnik podjetja je tudi član Štaba civilne zaščite Občine Domžale.

Tudi, ko so se vremenske razmere umirile, se delo komunalnih služb ni umirilo, ampak še stopnjevalo

Ker je vodna ujma poplavila številne objekte, je pri uporabnikih nastala večja količina kosovnih odpadkov, zaradi česar je bil Center za ravnanja z odpadki nekaj časa brez predaha odprt vsak dan, tudi sicer dela proste dneve. “Po umiritvi voda pa je bilo treba tudi čim prej pregledati vodovodno in kanalizacijsko omrežje – predvsem na kanalizacijskem se bodo posledice odpravljale še nekaj časa, čeprav na srečo do večjih poškodb ni prišlo. Ob tem se še kako zavedamo, da je imel marsikateri sodelavec poplavljeno tudi doma ali pri sorodnikih, prijateljih, nekateri so člani gasilskih društev, tako da so tudi proste minute namenili odpravljanju posledic,” je pojasnil Fatur.

V času poplav je bilo potrebno nujno intenzivno spremljanje stanja tako na vodovodnem kot kanalizacijskem omrežju, tako cevovodov kot objektov

Po besedah Faturja se je v takšnih razmerah pokazal izjemen pomen strokovnosti, inženirskega znanja in izkušenj zaposlenih, ki so znali pravilno oceniti situacije in ukrepati: “Pri spremljanju stanja smo si pomagali z daljinskim nadzorom nad delovanjem objektov (vodovodnih in kanalizacijskih črpališč, vodohranov), kljub temu pa je bila potrebna stalna kontrola stanja na terenu. Predvsem smo na terenu spremljali cevovode, ki so pritrjeni na mostove čez Kamniško Bistrico, zbiralnike ob Kamniški Bistrici, po katerih odteka odpadna voda do čistilne naprave ter črpališča pitne vode in kanalizacijska črpališča na poplavljenih območjih. Pripravljeni smo morali biti na najhujše scenarije, vendar na srečo deroča voda ni povzročila poškodb javnih cevovodov, ne vodovodnih ne kanalizacijskih,” je pojasnil Fatur.

Stanje po poplavah (levo) in stanje po sanaciji (desno).

Zaradi kaljenja vodnega vira Ples, je bila na območju višje ležečih območij občine Moravče občasno motena oskrba s pitno vodo

Vodni vir Ples oskrbuje velik del občine Moravče, ki pa je po besedah Faturja, žal bolj občutljiv na dogajanja na površju in ob močnejših nalivih zakali, zato ga je bilo potrebno izključiti iz sistema, kljub temu, da v Moravčah ni bilo poplav. S prezapiranjem in zagotavljanjem vode iz drugih virov so poskrbeli, da je prekinitev obsegala čim manjše območje oziroma da je bila čim krajša: “Tudi tam smo pozorno spremljali stanje in vodooskrbo smo lahko po enem dnevu spet vzpostavili na celotnem območju občine. Občina Moravče se sicer zaveda problematike in načrtuje vgradnjo filtrske postaje, ki bo preprečila tovrstne nevšečnosti.”

Na poplavljenih območjih večjih poškodb na omrežju ni bilo

Fatur nam je povedal, da na poplavljenih območjih večjih poškodb na srečo ni bilo, so pa zaradi nedostopnosti črpališča pitne vode, ki oskrbuje južni del Mengša in del Loke pri Mengšu, za to območje oskrbo s pitno vodo preventivno vzpostavili iz vodovodnega sistema Domžale-Mengeš-Trzin, na katerem se poleti preventivno izvaja dezinfekcija s klorovim preparatom, kar je povečalo varnost vodooskrbe.

Z dobavo vode na pomoč priskočili občinama Kamnik in Komenda

Ker je bila vodooskrba na našem območju nemotena, so na pomoč priskočili občinama Kamnik in Komenda, in sicer z dobavo vode iz vodovodnih sistemov v upravljanju podjetja Prodnik s cisternami in odpiranjem povezovalnega cevovoda iz Nožic do Šmarce v občini Kamnik in ureditvijo provizorične povezave z gasilsko cevjo do Suhadol v občini Komenda.

“Zaradi pomoči drugim občinam in posledično toliko večje porabe je bilo potrebno ročno spreminjati režime delovanja črpališč in vodohranov ter prezapirati cevovode tako, da je bilo vode dovolj tako za naše uporabnike kot za pomoč občanom drugih občin. Razmere so bile zahtevne, saj je bilo treba spremljati stanje vodooskrbe na našem območju, hkrati pa po najboljših močeh pomagati drugim. Vse odločitve so terjale veliko mero strokovnosti, inženirske spretnosti in prilagodljivosti, hkrati pa so morale biti hitre. Na terenu so bili vsi razpoložljivi sodelavci,” je obrazložil Fatur in dodal, da je bila pitna voda iz javnega vodovoda na območju poplavljenih občin ves čas varna za uporabo: “V teh razmerah so se resnično obrestovala vsa vlaganja v vodovodno omrežje in pa povezanost vodovodnih sistemov v upravljanju podjetja Prodnik (ne glede na občinske meje), saj smo lahko tako zagotavljali nemoteno oskrbo s pitni vodo.”

Na območju, ki ga pokriva Prodnik, vode ni bilo potrebno prekuhavati

V medijih smo lahko v času poplav zasledili, da je bilo potrebno na večini poplavljenih območjih vodo prekuhavati, medtem, ko na območju, ki ga pokriva Prodnik, le-tega ni bilo potrebno. Fatur je pojasnil, da so morali biti v takšnih razmerah še posebej pozorni na kakovost vode: “Stanje smo spremljali preko daljinskega nadzora, kot tudi na terenu. Poleg rednega vzorčenja so bila izvedena tudi številna izredna vzorčenja pitne vode in analize. Hitro se je bilo treba odzvati na klice in elektronska sporočila zaskrbljenih uporabnikov v zvezi s kakovostjo vode.”

V času izrednih razmer večkrat na dan objavljali, da je voda iz javnega vodovoda pitna in varna za uporabo

Kljub temu, da je bila ves čas zagotovljena varna vodooskrba, so morali poskrbeti za redno obveščanje javnosti glede kakovosti vode, saj so med občani krožile različne neresnične informacije, kar je po njegovih besedah v izrednih razmerah popolnoma pričakovano in razumljivo: “Zato smo v času izrednih razmer večkrat na dan objavljali, da je voda iz javnega vodovoda pitna in varna za uporabo, da seveda stanje ves čas skrbno spremljamo in da bomo uporabnike v primeru kakršnih koli odstopanj o tem nemudoma obvestili z objavami na spletni strani in različnih medijih.”

Posebno skrb namenili tudi kanalizacijskemu omrežju

V zvezi z odvajanjem odpadnih voda, nam je Fatur povedal, da dokler so bili vodostaji tako visoki, drugega kot spremljati stanje na terenu ni bilo možno. Po njegovih besedah je bilo predvsem pomembno spremljanje stanja zbiralnikov in sekundarnih kanalov ob poplavljanju Kamniške Bistrice in Pšate, ob upadu vodostajev pa so sledili pregledi infrastrukture vzdolž obeh rek, v prvi vrsti pregled zbiralnikov, v drugi fazi pregled vseh razbremenilnih kanalov. Ob sumu poškodb je bilo potrebno izvesti pregled infrastrukture s kamero.

“Sodelavci so stalno izvajali nadzor nad stanjem in nato sanacijo zbiralnika odpadne vode na občinski meji Kamnik-Domžale v Nožicah, skozi katerega se odvaja odpadna voda iz celotne občine Kamnik. Na podlagi ugotovljenega stanja je bilo treba namreč čim prej sanirati zbiralnik, drugih poškodb na srečo zaenkrat ni bilo zaznati. Je pa bilo treba čim prej tudi strojno očistiti razbremenilne kanale v strugi Kamniške Bistrice in Pšate,” je obrazložil Fatur.

Bodo pa pregledi in strojno čiščenje kanalizacijskega omrežja vključno s peskolovi in zbiralniki bodo trajali še kar nekaj časa, saj je voda nanosila ogromne količine peska, mulja in drugih nesnag, ki lahko motijo odtekanje odpadne vode.

Na pomoč priskočili tudi uporabnikom

Na poplavljenih območjih je ponekod prihajalo do okvar na hišnih vodovodnih priključkih oziroma v vodomernih jaških. Fatur nam je povedal, da so to skušali odpraviti v najkrajšem možnem času z intervencijami, tudi čez vikend in na dela proste dneve z dežurnimi službami. Kar zadeva odvajanje odpadne vode pa je bilo treba strojno očistiti marsikateri kanalizacijski priključek: “Posegov je bilo res veliko, trudili smo se urediti čim več v najkrajšem možnem času.”

Center za ravnanje z odpadki Dob zaradi izrednih razmer obratoval v prilagojenem delovnem času

Zaradi posledic izrednih razmer, se je na poplavnih območjih nakopičila večja količina odpadkov, zaradi česar so na Prodniku takoj podaljšali obratovalni čas Centra za ravnanje z odpadki Dob. Fatur nam je v zvezi s tem povedal, da so nekateri občani na Center sami pripeljali odpadke, v glavnini pa je bil organiziran odvoz: “Glede na količine odpadkov, ki so nastali v poplavah, je bilo treba hitro prilagoditi delovni čas Centra za ravnanje z odpadki Dob. Zato je bil center poleg sobote odprt tudi v nedeljo in je tako od 4. do 19. avgusta tako obratoval čisto vsak dan po cel dan. Občanom je bilo treba zagotoviti možnost predaje odpadkov v največji možni meri. Sproti pa je bilo treba poskrbeti za ogromne količine odpadkov, ki so prišle v Center za ravnanje z odpadki Dob, da so lahko občani nemoteno predajali svoje odpadke.”

Za odvoz odpadkov je bilo treba zagotoviti vse možne kapacitete

Glede odvoza odpadkov je po besedah Faturja ves čas potekala koordinacija z Občinami Domžale, Mengeš in Trzin. Ker imajo komunalna podjetja omejene kapacitete, glede na količine odpadkov s poplavljenih območij ne bi bilo možno odpeljati vsega v tako kratkem času, če ne bi pri tem pomagala Slovenska vojska, zunanji sodelavci … Kljub izrednim razmeram je bilo namreč treba zagotavljati tudi reden odvoz odpadkov, saj so tudi ti odpadki morali biti odpeljani, hkrati pa je bilo treba v sodelovanju z občinami in civilno zaščito čim več kapacitet usmeriti v odvoz odpadkov, ki so nastali v poplavah. Poskrbeti je bilo za dostavo velikih kontejnerjev za redne stranke, hkrati pa čim hitreje obravnavati tudi vsa izredna naročila. Organizacija vseh storitev je od sodelavcev terjala veliko logistične spretnosti, prilagodljivosti, proaktivnosti in predanosti.

Organiziran odvoz odpadkov je zaključen, začasna odlagališča, ki so bila vzpostavljena na nekaterih lokacijah, so sedaj zaprta in odpadkov ni več dovoljeno odlagati tam. Uporabniki morajo sedaj spet kot običajno sami poskrbeti za odvoz in odpadke predati v Centru za ravnanje z odpadki Dob ali pa počakati na redni odvoz kosovnih odpadkov.

Uporabnike pozivajo, da spremljajo uradna obvestila na njihovi spletni strani in ne zaupajo nepreverjenim informacijam

Ob koncu pogovora je Fatur še izpostavil, da so opazili, da so bile predvsem po družabnih medijih pa tudi nekaterih zasebnih radijskih postajah objavljene neresnične informacije, ki so porajale dvom v kakovost pitne vode, zato uporabnike pozivajo, da spremljajo uradna obvestila na njihovi spletni strani in ne zaupajo nepreverjenim informacijam: “Vsa pomembna obvestila v zvezi z izvajanjem javnih služb, še posebej pa kar zadeva pitno vodo, pravočasno objavljamo – najprej na naši spletni strani, nato pa tudi v ostalih medijih.”

Dosedanje vlaganje v vodovodno in kanalizacijsko omrežje se je v teh izrednih razmerah obrestovalo

Izredne razmere ob nedavnih poplavah so pokazale, da imamo v naši sredi javno komunalno podjetje, ki svoje storitve izvaja na zelo kvalitetnem nivoju in z odgovornim pristopom do okolja in uporabnikov. V luči zadnjih vremenskih dogodkov se je tudi pokazalo, da so redna vlaganja občin v obnovo vodovodne in kanalizacijske infrastrukture iz naslova omrežnin več kot na mestu. Da je v naše hiše pritekla čista in pitna voda tudi v času izrednih razmer, je potrebna vsakodnevna skrb, ob tem pa je bilo potrebno že v času napovedi prihajajočih vremenskih sprememb razmišljati v tej smeri in prilagoditi aktivnosti javnega komunalnega podjetja. Gre namreč za nujne storitve, ki omogočajo normalne življenjske pogoje tudi v izrednih razmerah. In v teh razmerah so se resnično obrestovala vsa dosedanja vlaganja v vodovodno in kanalizacijsko omrežje in pa povezanost vodovodnih sistemov v upravljanju podjetja Prodnik, saj so lahko tako zagotavljali nemoteno oskrbo s pitni vodo v vseh petih občinah.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Prodnik d.o.o.

Tagi