Tudi v letu 2022 številne obnove vodovoda in kanalizacije

Občina Domžale je tudi v letošnjem letu v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik nadaljevala z obnovami vodovodnega in kanalizacijskega sistema. V letu 2022 je bilo tako obnovljenih skoraj 5 km cevovodov in različni deli opreme in naprav na vodovodnih in kanalizacijskih objektih, ki jih je v občini Domžale več kot 80.

V občini Domžale je več kot 400 km javnih vodovodnih in kanalizacijskih cevovodov in več kot 80 objektov (črpališč, vodohranov …), v katera se mora periodično vlagati, če želimo dolgoročno zagotavljati varno in zanesljivo vodooskrbo. Dejstvo je, da imajo cevovodi določeno življenjsko dobo, zato je nujno kontinuirano vzdrževanje in obnavljanje sistemov, tako cevovodov kot objektov na teh sistemih. Od uvedbe omrežnin Občina Domžale vsako leto dobra dva milijona evrov, ki jih pridobi iz tega namena, zagotovi za prepotrebne obnove vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Zaradi kontinuiranega vzdrževanja in obnavljanja obeh sistemov, se je v zadnjih letih močno izboljšalo, kar se odraža v zmanjševanju vodnih izgub in števila okvar.

Sredstva za obnove so zagotovljena z omrežninami, ki predstavljajo namenska sredstva in jih Občina Domžale namenja izključno v ta namen. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode so namreč obnovitvena dela na obeh omrežjih nujna, saj bo le tako tudi v prihodnje iz naših pip tekla čista pitna voda.

Obnove se načrtujejo sistematično, glede na stanje omrežja in druge posege v cestno infrastrukturo

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. so nam povedali, da se obnove javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v sodelovanju z Občino Domžale načrtujejo sistematično, glede na dotrajanost cevovodov oziroma število okvar na določenem območju, morebitno gradnjo kanalizacije ali druge posege v cestišča s strani občine in seveda razpoložljiva finančna sredstva: “Ob obnovi glavnega vodovoda se vedno izvede tudi obnova hišnih priključkov ter po potrebi sanira kanalizacija, in sicer točkovno ali pa se jo v celoti zamenja.” Poleg tega pa so po končanju dela obnovljene in urejene tudi cestne površine in pripadajoča infrastruktura.

Ob obnovi vodovoda se obnovi tudi vodovodne hišne priključke.

V letu 2022 je bilo obnovljenih skoraj 5 km cevovodov

V letu 2022 je bila še pred začetkom gradnje novega krožišča na Ljubljanski cesti obnovljena kanalizacija, ki omogoča nemoteno odvajanje padavinskih voda pod podvozom, kjer je ob večjih nalivih poplavljalo, hkrati pa tudi fekalnih odpadnih voda z Masljeve ulice. V prvem delu leta so bila zaključena tudi investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na južnem delu Petrovčeve ulice na Rodici.

Obnova kanalizacije ob gradnji krožišča Ljubljanska-Kamniška.

Na Podrečju je bil poleti obnovljen javni vodovod z večino vodovodnih hišnih priključkov, hkrati pa je bila točkovno obnovljena dotrajana kanalizacija, čemur je sledila načrtovana obnova ceste in pločnikov.

Jeseni je bila obnova vodovoda in kanalizacije izvedena na V. Ulici na Homcu, Aškerčevi ulici v Domžalah, zaključena pa so bila tudi dela na vodovodu na Račnem vrhu.

Obnova vodovoda na Aškerčevi ulici v Domžalah.

Zadnji letošnji infrastrukturni projekt so poleg obnove močno dotrajanega kraka javnega vodovoda v Selu pri Ihanu investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na severni polovici Petrovčeve ulice na Rodici.

Občina Domžale je sočasno s projektom obnove magistralne ceste na Količevem izvedla tudi investicijsko vzdrževalna dela na tem delu javnega vodovoda, sočasno z gradnjo nove kanalizacije v Škocjanu pa v delu gradnje obnovila tudi javni vodovod s priključki.

Skupno je bilo v letu 2022 celovito obnovljenih 3.422 m vodovoda, točkovno sanirane 1.095 m kanalizacije in v celoti zamenjanih 373 m kanalizacijskih cevovodov.

Za nemoteno delovanje obeh sistemov so potrebne tudi investicije v vodovodne in kanalizacijske objekte

“Na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu v občini Domžale je več kot 80 objektov (vodovodnih in kanalizacijskih črpališč, vodohranov, razbremenilnikov) z napravami za distribucijo, avtomatiko in komunikacijo. Za nemoteno in varno izvajanje vodooskrbe in odvajanja komunalnih odpadnih voda je zato poleg tekočega oz. rednega vzdrževanja potrebno skrbeti za tudi za investicijsko vzdrževanje oz. obnove tako gradbene infrastrukture kot opreme in naprav,” so pojasnili na Prodniku.

V Mali loki je bilo po lanskoletni obnovi tlačne kanalizacije tako obnovljeno kanalizacijsko črpališče, ki bo nadomestilo dotrajanega in s tem omogočilo višjo stopnjo zanesljivosti prečrpavanja in odvajanja odpadnih fekalnih vod do CČN Domžale.

Jašek kanalizacijskega črpališča v Mali Loki.

V sklopu obnove strojne opreme so bile na kanalizacijskih črpališčih Škrjančevo in Goričica pri Ihanu zamenjane črpalke za odpadno vodo, v vodohranih Radomlje in Homec ter vrtini na Kolovcu pa posamezna strojna oprema. V Vodohranu Kolovec so bile sanirane stene in betonske površine.

Kanalizacijsko črpališče Škrjančevo, kjer sta bili zamenjani črpalki, ki prečrpavata odpadno na višji nivo, da odpadna voda gravitacijsko odteka prosti čistilni napravi.

Na Prodniku so poudarili, da so pomembne tudi investicije v zagotavljanje varnosti objektov in učinkovitega delovanja daljinska nadzora nad njihovim delovanjem, kar je izjemnega pomena za hitro ugotavljanje morebitnih motenj v delovanju: “V letu 2022 je bil tako posodobljen sistem tehničnega varovanja vodovodnih objektov, prenovljena elektronska oprema na vrtini na Kolovcu, zamenjan je bil regulator pretoka za Vodohran Krtina ter krmilna in regulacijska oprema v vodovodnih jaških v Radomljah in Račnem vrhu. Na nekaterih vodovodnih objektih pa je bilo potrebno zamenjati elektronske ključavnice.”

Obnovljena celica Vodohrana Kolovec.

Dokončana je bila tudi celovita sanacija vrtine vodnjaka Č1 na Mengeškem polju, s čimer bo trem največjim vodnim črpališčem za zagotavljanje kvalitetne in varne vodooskrbe širšega območja Domžal, Mengša in Trzina zagotovljeno dolgoročno brezhibno obratovanje.

Kako lahko občani sami pripomoremo k ohranjanju in skrbjo za pitno vodo?

K ohranjanje virov pitne vode, vodovodnega in kanalizacijskega sistema lahko veliko pripomoremo tudi kot posamezniki in sicer se moramo v prvi vrsti zavedati, da vsako naše ravnanje vpliva na naše skupno okolje in otruditi, da bo teh negativnih vplivov čim manj.

Kar zadeva ohranjanje virov pitne vode, moramo kot posamezniki poskrbeti za nekaj najbolj osnovnih stvari. Poskrbeti moramo za svoje odpadke tako, da čim manj obremenjujejo okolje, jih dosledno ločevati in odlagati v za to namenjene zabojnike, da se jih lahko reciklira. V kanalizacijo ne smemo metati in zlivati odpadkov, uporabljati moramo čim bolj naravna čistila in uživati ekološko, lokalno pridelano hrano in izdelke. Obvezno mora biti pravilno poskrbljeno tudi za odvajanje komunalne odpadne vode, saj neočiščena močno obremenjuje okolje in podtalnico.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: JKP Prodnik

 

Tagi