Tudi v letu 2020 na območju občine Domžale številne obnove vodovoda in kanalizacije

Občina Domžale je tudi letos v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik nadaljevala z obnovami vodovodnega in kanalizacijskega sistema. V letu 2020 je bilo obnovljenih približno 6 km cevovodov in sedem objektov.

Oskrba s čisto pitno vodo in odvod odpadne vode sta v današnjem času pravzaprav samoumevna. Omrežji potekata pod površjem in sta skriti našim očem, zato o njunem delovanju sploh ne razmišljamo, dokler pitna voda v naše domove priteka, odpadna pa iz njih odteka nemoteno. Vendar pa je za varno oskrbo s pitno vodo ter urejeno odvajanje odpadne vode potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov.

Da bomo tudi v prihodnje imeli varno in zanesljivo vodooskrbo, je potrebno intenzivno in sistematično vlagati v obnove

Na območju občine Domžale je 210 km vodovodnih cevovodov in 8470 odjemnih mest. Življenjska doba cevovodov znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je treba dele vodovodnega oziroma kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava pitne vode oziroma odvod odpadne vode. Občine imajo sredstva za obnove zagotovljena z omrežninami, ki so bile uvedene leta 2013. To so namenska sredstva in jih občine namenjajo izključno v ta namen. V občini Domžale v obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v zadnjih letih investirajo več kot 2 milijona evrov na leto, saj se zavedajo, da bo le s sistematičnim investiranjem v obnove obeh sistemov tudi v prihodnje iz naših pip tekla čista pitna voda.

Obnova vodovoda na Gostičevi ulici v Nožicah.

Obnove se načrtujejo sistematično, glede na stanje omrežja in druge posege v cestno infrastrukturo
Obnove javnega vodovodnega (in kanalizacijskega) omrežja se načrtujejo sistematično, v sodelovanju med Občino Domžale in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik, glede na število okvar na določenem območju, morebitno gradnjo kanalizacije ali druge posege v cestišča s strani občine in seveda razpoložljiva finančna sredstva. Ob obnovi glavnega vodovoda se vedno izvede tudi obnova hišnih priključkov in po potrebi sanira kanalizacija.

Obnova na Prešernovi v Dobu.

Na Javnem komunalnem podjetju Prodnik so nam povedali, da je bila v letu 2020 izvedena obnova vodovoda na Brdu pri Ihanu, Kolovcu, v Kokošnjah, na III. Ulici v Homcu, na Gostičevi ulici, obnova vodovoda s hkratno obnovo kanalizacije na območju Doba, in sicer na Prešernovi, Župančičevi, Vodnikovi, Kersnikovi in Kajuhovi ulici, Ulici 7. avgusta in Stritarjevi ulici. Obnovljen je bil vodovod na Cankarjevi ulici in na Ljubljanski cesti v Domžalah, kjer se je hkrati izvedla zamenjava kanalizacije. Sočasno z obnovo javnega vodovodnega omrežja so bili obnovljeni hišni vodovodni priključki. V sklopu rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika je Občina Domžale sočasno obnovila vodovod na odseku Dob–Češenik–Turnše, v Dragomlju in na Krtini. Skupno je bilo zamenjanih 5500 m vodovodnih in 570 m kanalizacijskih cevovodov.

Zamenjava vodovoda v Kokošnjah.

Na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu v občini Domžale več kot 80 objektov

Na vodovodnem omrežju Občine Domžale je tudi več kot 80 objektov (vodovodnih in kanalizacijskih črpališč, vodohranov, razbremenilnikov), ki brez vlaganja v obnove ne bi več omogočala normalnega delovanja obeh sistemov.

Obnovljeni Vodohran Šumberk 2, ki skupaj z Vodohranom Šumberk 1 hrani 2 milijona litrov čiste pitne vode za Trzin in Domžale.

»V letu 2020 je bil dokončana obnova vodohrana Šumberk 2, ki skupaj z vodohranom Šumberk 1 v vsakem trenutku zagotavlja zadostno količino vode za prebivalce Domžal in širše okolice ter Trzina. V lanskem letu je bil vodohran gradbeno obnovljen, v letošnjem letu pa je bila izvedena še celovita obnova notranjosti objekta (obnova stenskih in talnih oblog tako v vodnih celicah kot v armaturnem prostoru, zamenjava dotrajanih cevnih elementov, obnova elektroinstalacij, nadgrajena opreme za daljinski nadzor, vzpostavitev sistema za vzdrževanje temperature in vlage v vodohranu, zamenjava stavbnega pohištva),« so v zvezi z obnovo vodohrana Šumberk 2 povedali na Javnem komunalnem podjetju Prodnik.

Obnovljena notranjost Vodohrana Šumberk 2.

Čeprav je potekala obnova na vodohranu Šumberk 2, uporabniki nismo čutili motenj oskrbe z vodo. Le-to so v vodovodnem sistemu zagotavljali prek drugega vodohrana na Šumberku. Funkcija vodohrana je namreč v vsakem trenutku zagotavljati vodo uporabnikom in hkrati zagotavljati zadostne količine vode za gašenje v primeru požara. V primeru izpada posameznega vodohrana je treba nadomestiti njegovo delovanje z drugimi začasnimi ukrepi, bodisi s povečanim črpanjem na vodnih virih bodisi s spremenjenim načinom delovanja ostalih vodohranov, kar zagotavlja Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., z daljinskim vodenjem in drugimi ukrepi.
Poleg celovite obnove VH Šumberk novi so bila izvedena tudi investicijsko vzdrževalna dela na drugih vodovodnih in kanalizacijskih objektih. Na črpališčih Rova, Bišče in Č1 na Mengeško-domžalskem polju je bila potrebna zamenjava črpalk, na črpališču Dragomelj je bila izvedena prenova avtomatizacije in dodelava programskih aplikacij z vključitvijo objekta nadzorni sistem, v črpališče Lek je bila vgrajena potrebna strojna in elektro oprema, na Vodohranu Dob in črpališču na Kolovcu pa je bilo posodobljeno daljinsko vodenje vodovodnih objektov (telemetrija). Sodobni sistem daljinskega vodenja objektov omogoča stalen nadzor nad objekti in s tem hitro ukrepanje v primeru okvar oziroma težav.

Obnovljena notranjost Vodohrana Šumberk 2.

Obnovljeno omrežje zagotavlja še bolj kakovostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo in izboljšan odvod odpadne vode

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik se zavedajo, da investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji motijo vsakdan prebivalcev predvsem zaradi oteženega dostopa do objektov v času del, vendar je zadovoljstvo uporabnikov po izvedenih delih toliko večje, saj obnovljeno omrežje zagotavlja še bolj kakovostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo in izboljšan odvod odpadne vode, poleg tega pa so po končanju dela obnovljene in urejene tudi cestne površine.

Utrjevanje cestne površine po izvedeni obnovi vodovoda na Kersnikovi ulici v Dobu.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: JKP Prodnik, Vido Repanšek

 

Tagi