Trenutni ukrepi in dela na porečju Kamniške Bistrice in vodotokih

Lanskega tragičnega 4. avgusta zagotovo ne bomo nikoli pozabili, saj se je na ta dan življenje mnogim izmed nas obrnilo na glavo. Intenzivna dela na porečju Kamniške Bistrice in vodotokih bodo potekala še kar nekaj časa. Poglejmo si trenutne ukrepe in dela v domžalski občini.

Na porečju Kamniške Bistrice država iz faze intervencijskih ukrepov prehaja v fazo sanacije. Posegi, ki so predvideni v tej fazi, bodo potrjeni po sprejetju sanacijskega programa na ravni države.

Domžalska županja mag. Renata Kosec je poudarila, da Občina Domžale zelo dobro sodeluje z Direkcijo Republike Slovenije za vode in z Občino Kamnik, s katero sta bili pred dnevi podpisani pogodbi za izdelavo elaborata o presoji vpliva na stanje voda in omilitveni ukrepi reke Kamniške Bistrice ter za novelacijo hidrološko-hidravlične študije za drugo etapo, od Šmarce do Radomelj.

Iz območja občine Kamnik se dela nadaljujejo v občini Domžale

Zaključila se je prva etapa, ki je potekala v kamniški občini in so jo izvajale pristojne državne službe ter njihovi izvajalci. Občina Domžale skupaj z Direkcijo RS za vode in Občino Kamnik preučuje rešitve za naslednjo etapo, ki bo potekala na odseku med Šmarco in Radomljami in kjer bo umeščen protipoplavni zid. Na omenjenem območju bo tudi celovito urejena protipoplavna varnost vse do Radomelj.

Občina Domžale bo tako kot do sedaj še naprej proaktivna, za izvajanje protipoplavnih ukrepov in sanacije pa je odgovorna država. Sodelovanje krajanov, bo pri izvedbi projektov odigrala zelo pomembno vlogo, saj bo najverjetneje treba pristopiti k odkupu zemljišč za varnost in skupno občank in občanov.

”Trenutno potekajo intervencijska dela pod Hoškim hribom in v Biščah, hkrati republiška direkcija za vode od Bišč gorvodno izvaja čiščenje brežin in odstranjevanje vejevja. Most čez Kamniško Bistrico na Viru, ki je bil poškodovan v času avgustovskih poplav, je porušen. V kratkem bodo rušitvena dela zaključena z ureditvijo brežin, promet pa se bo odvijal še naprej po pomožnih dveh mostovih. Občina Domžale je državi že posredovala projektne in druge pogoje za gradnjo novega mostu, s predlogom za izgradnjo mostu brez podpornikov v strugi,” je o delih na porečju Kamniške Bistrice in vodotokih povedal podžupan Borut Ernestl.

Predlogi za sanacije vodotokov v letih 2024 in 2025

Na Direkcijo RS za vode so bili s strani Občine Domžale podani predlogi za uvrstitev v program sanacije vodotokov v letih 2024 in 2025 v ocenjeni višini 9.900.000 evrov. Predlogi pokrivajo vodotoke Kamniške Bistrice, Rovščice, Hujskega potoka, Rače, Pšate, Radomlje, Želodnika, Čudne, mlinščice in Žabnice, ter obsegajo nujno potrebna dela, kot so: ureditev, dvig in utrditev brežin, čiščenje naplavin, sanacija strug, brežin in pragov, sečnja in odstranjevanje vejevja, saniranje erozij in čiščenje sipin, izvedba akvadukta, poglobitev struge ter sanacija podpornikov, temeljenje. V predlog sta vključena tudi začasni varovalni nasip Nožice in izgradnja druge etape – Šmarca – Radomlje.

Odločitve glede predlaganih posegov bodo potrjene v okviru sprejetja sanacijskega programa na državni ravni.

Uspešna čistilna akcija

Čistilna akcija, ki je bila organizirana s strani Občine Domžale skupaj s krajevnimi skupnostmi, je potekala v soboto, 9. marca 2024, in je bila kljub slabemu vremenu zelo uspešna, saj je pri čiščenju sodelovalo preko 1.000 občank, občanov ter drugih prostovoljcev. Čistili so predvsem domžalske vodotoke in odstranjevali material, ki so ga za seboj pustile avgustovske poplave.

V petek, 12. aprila 2024, bo potekala občinska akcija, in sicer pogozdovanje Šumberka skupaj z mladimi.

Avtor: Karin Božič Zupančič; Foto: Karin Božič Zupančič

Sorodni prispevek:

(FOTO/VIDEO): V domžalski občini Kamniška Bistrica že prestopila bregove, pričakovane poplave večjih razsežnosti

Tagi