Program socialne aktivacije – priložnost za nov začetek na trgu dela

Socialna aktivacija (SA) je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada do konca leta 2022.

V okviru projekta je bilo v Sloveniji vzpostavljenih 16 regijskih mobilnih enot (RME), v katerih pod okriljem MDDSZ delujemo koordinatorji socialne aktivacije. Koordinatorji informiramo, motiviramo posameznike, ki se želijo vključiti v program SA, ter nudimo podporo in pomoč, ki jo posameznik vključen v program SA potrebuje.

Koordinatorja RME Ljubljana vzhod pokrivava območje občin Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Šmartno pri Litiji in Trzin. Koordinirava dva programa socialne aktivacije, eden poteka v Domžalah, izvaja ga Gerontološki raziskovalni inštitut (Geri), drugi pa poteka v Litiji in ga izvaja IC Geoss.

Do sedaj je bilo v programe SA v Domžalah in Litiji vključenih preko 200 brezposelnih oseb, približno četrtina oseb je našla zaposlitev (redna zaposlitev, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu,..) oz. se vključila v izobraževanje (dokončanje šolanja, NPK).

V program SA se lahko vključijo polnoletne osebe s slovenskim državljanstvom ali dovoljenjem za stalno bivanje. Nabor oseb za program poteka preko enotnih vstopnih točk na enotah pristojnega Centra za socialno delo (CSD) ter Urada za delo (UD). Zainteresirani kandidati lahko vse potrebne informacije pridobijo pri koordinatorjih socialne aktivacije. Določene aktivnosti si lahko vsi zainteresirani pogledajo tudi na socialnem omrežju Facebook (socialna aktivacija Domžale – Kamnik, socialna aktivacija Litija).

Ciljna skupina projekta socialne aktivacije so osebe, ki so dalj časa prijavljene v evidenci UD Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, prejemniki denarne socialne pomoči, osebe z odločbo ZRSZ o začasni nezaposljivosti ter druge delovno neaktivne osebe, ki niso prijavljene v evidencah UD in CSD.

Namen projekta SA je prispevati k izboljšanju socialnega položaja posameznika, ter povečati njegove zaposlitvene možnosti. Program so s vsebino usmerjeni k informiranju, motivaciji, podpori, krepitvi socialne mreže ter pridobivanju različnih socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc. Cilj je doseči večjo aktivnost, integracijo posameznikov v družbene sisteme in povečanje konkurenčnosti za približevanje trgu dela. Izvajalec programa se povezuje z drugimi delodajalci, zunanjimi izvajalci in pomembnimi službami v lokalnem ter širšem regionalnem okolju.

Program udeležencem nudi podporo pri iskanju rešitev in možnosti za aktivnejše reševanje tako zaposlitvene situacije kot drugih življenjskih okoliščin. Udeleženci programa s sodelovanjem v vsebinah programa oblikujejo zaposlitvene cilje, krepijo ustvarjalnost, izboljšujejo komunikacijske veščine in kot sami radi povedo spoznavajo lastne potenciale ter postanejo bolj suvereni. Po zaključku programa imajo udeleženci programa SA možnost nadaljnje vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja pri UD ali zaposlitev.

Vse zainteresirane osebe vabimo, da se obrnejo na svojo svetovalko na krajevni enoti CSD ali pristojnem Uradu za delo in izrazijo interes za vključitev v program socialne aktivacije.

Barbara Grobljar, koordinatorica socialne aktivacije RME Ljubljana vzhod

 

Komentarji uporabnikov
Tagi