Pričelo se bo z nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Občinski svet Občine Domžale, bo na današnji seji obravnaval in potrjeval tudi Investicijski program »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Skupna vrednost investicije nadgradnje CČN znaša 17.764.456 € z DDV, od tega bo občina Domžale do vključno leta 2015, prispevala 1.552.132,53 €, kar predstavlja 8,74% celotne vrednosti investicije.

Vir: Gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Domžale (gradivo)

Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. avgusta 2016. Izvedba te nadgradnje je zato nujna, saj v nasprotnem primeru po tem datumu, obstoječa CČN Domžale – Kamnik ne bo imela več obratovalnega dovoljenja.

Investitorke nadgradnje CČN Domžale – Kamnik: Domžale, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Mengeš in Trzin, so se z medobčinsko pogodbo odločile, da skupno pristopijo k potrebni investiciji nadgradnje CČN Domžale – Kamnik.

Ker gre za veliko investicijo in možnost za pridobitev nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev, je bila za projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik,  pripravljena tudi vloga za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada. V okviru tega projekta je bil vključen podprojekt »Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik«, na katerega se nanaša ta investicijski program, ki se bo danes potrjeval na Občinskem svetu.

Celotna vrednost nadgradnje CČN Domžale-Kamnik je 17.764.456 € z DDV po tekočih cenah in bo sofinanciran iz naslednjih virov:

  • 10.921.286,48 € iz Kohezijskega sklada (61,48%),
  • 1.927.285,85 € iz državnega proračuna (10,85%),
  • 4.915.883,67 € iz občinskih proračunov (27,67%); od tega je 2.960.743,00 € DDV, ki si ga občine lahko poračunajo.

Delež Občine Domžale je 8,74% oziroma 1.552.132,53 €.

Dinamika financiranja:

Nadgradnja CČN Skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Delež
Celotna investicija 17.764.456 95.682,00 81.619,00 224.219,00 8.018.850 8.179.228,00 1.164.858,00 100,00%
Kohezijski sklad 10.921.286,48 0,00 0,00 0,00 5.043.856,64 5.144.734,15 732.695,68 61,48%
Državni proračun 1.927.285,85 0,00 0,00 0,00 890.092,35 907.894,26 129.299,24 10,85%
Občinski proračuni 4.915.883,67 95.682,00 81.619,00 224.219,00 2.084.901,01 2.126.599,58 302.863,08 27,67%
Občina Domžale 1.552.132,53 30.210,47 25.770,24 70.794,52 658.283,01 671.448,84 95.625,46 8,74


Podprojekt obsega nadgradnjo CČN Domžale – Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč, kar z drugimi besedami pomeni, da se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovosti iztoka v Kamniško Bistrico ter doseganje iztočnih parametrov v skladu z Uredbo. S tem se bo prispevalo  k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko uvrščena v višji kakovostni razred.

Čas implementacije podprojetka "Nadgradnja CČN Domžale – Kamnik" je od 2010 do 2015. Sama nadgradnja CČN Domžale – Kamnik se bo pričela v prvi polovici leta 2013 in bo predvidoma trajala do konca druge polovice 2014, nato sledi 10-mesečno poskusno obratovanje.

Komentarji uporabnikov