Ohranitev poklicne gasilske enote je izjemnega pomena za lokalno skupnost

Poklicna gasilska enota Centra požarne varnosti Domžale je več kot dvajset let delovala kot režijski obrat v podjetju Helios in je opravljala tudi naloge javne gasilske službe v občini Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica. S 1. julijem letos pa je ta enota izpod okrilja podjetja Helios prešla v javni zavod imenovan Center za zaščito in reševanje Domžale, ki ga je Občinski svet Občine Domžale ustanovil z odlokom 19. novembra 2015, na svoji 10 redni seji.

Po sprejetju Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale je župan Toni Dragar imenoval vršilca dolžnosti direktorja zavoda Franca Anžina, ki je bil v preteklosti več kot 20 let poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale, skoraj celotno delovno dobo pa je preživel v družbi Tosama, kjer je opravljal dela direktorja splošnega kadrovskega sektorja in direktorja invalidskega podjetja. Med njegovimi nalogami pred samim formalnim začetkom delovanja zavoda, so bila opravila za registracijo zavoda, sklenitev najemnih pogodb z lastniki objekta, kjer ima zavod svoj poslovni naslov, opraviti vsa potrebna dejanja za sprejem splošnih aktov zavoda, ki so bila nujna za začetek delovanja zavoda, opraviti vsa dejanja za zaposlitev zaposlenih zavoda, opraviti vsa potrebna dejanja za sklenitev pogodb za opravljanje storitev na trgu, opraviti postopke za nakup opreme, potrebne za delovanje zavoda, ter druge dejanja, ki so potrebna za nemoteno delovanje zavoda. Vsa najpomembnejši postopki glede delovanja zavoda so po pripovedovanju Anžina zaključeni. V naslednjih mesecih pa bo potrebno izdelati še nekatere notranje predpise in kadrovsko popolniti upravni del zavoda. Pred kratkim je bil zaključen tudi javni razpis za poveljnika poklicne gasilske enote, na katerem je bil za položaj izbran Matjaž Merkužič, ki opravlja funkcijo poveljnika Gasilske zveze Domžale. Novo delovno mesto je nastopil s 1. avgustom.

Razlog, da je poklicna gasilska enota prešla v javni zavod
S spremembo lastništva družbe Helios, je bila v začetku zelo nejasna slika, kaj bo s poklicno gasilsko enoto. Novim lastnikom je bilo v interesu, da ohranijo število poklicnih gasilcev, kot jih potrebujejo po predpisih o zagotavljanju varnosti v podjetju. Takrat bi se kaj hitro lahko zgodilo, da bi za območja občin Domžale, Trzin, Lukovica in Moravče ostali brez poklicnih gasilcev, kar bi zagotovo pomenilo znižanje varnosti, saj je Sistem varstva pred požarom ter pred drugimi naravnimi nesrečami v občini Domžale, glede na oceno ogroženosti, zasnovan tako, da mora sistem zagotavljati 24-umo pripravljenost za posredovanje ob požarih ter drugih nesrečah in zagotavljati vso tehnično, informacijsko in drugo podporo v primeru večjih naravnih nesreč, kar pa se lahko zagotavlja samo s poklicno gasilsko enoto.

Po besedah Anžina je Občina Domžale zaradi tega takrat začela razmišljati, da bi za izvajanje ustanovili svoj javni zavod, ki bo zagotavljal 24-urno pripravljenost za posredovanje: »Občinski svet je sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda, ki je hkrati tudi uredil prenos zaposlenih kot izvajalcev javne gasilske službe.« Novi javni zavod deluje v istem prostoru z isto opremo, ki jo je do sedaj uporabljal izvajalec javne gasilske službe CPV Domžale. Anžin pove, da je del prostora in opreme, ki je v lasti podjetja Helios novi zavod vzel v najem, del objekta in opreme, ki je v lasti Občine Domžale pa je zavodu dan v uporabljanje.

Kaj pomeni nova sprememba na področju zagotavljanja zaščite in reševanja v občini Domžale?
»V prvi fazi to pomeni ohranjanje trenutnega stanja, v bodoče pa to pomeni še dodaten dvig nivoja sistema zaščite in reševanja v naši občini, saj se bo zavod v naslednjih letih razvil v sodoben zaščitno reševalni center, ki bo lahko sledil potrebam in spremembam na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami«, razloži Anžin. Zavod bo v prihodnosti poleg poklicnih in prostovoljnih gasilcev vključeval tudi druge dejavnosti zaščitno-reševalnih enot iz občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči.

Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale, ki bo v okviru gasilstva oziroma izvajanja javne gasilske službe ter drugih nalog zaščite in reševanja na območju občine Domžale opravljal stalno 24-urno interventno pripravljenost za ukrepanje ob požarih in drugih nesrečah, izvajanje gašenja in reševanja ob požarih, stalno 24-urno dežurstvo za potrebe javljanja požarov ter drugih nesreč, alarmiranje gasilskih društev ob požaru in drugih nesrečah, izvajanje 24-ume požarne straže v primeru razglašene velike požarne ogroženosti, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, RBK dekontaminacijo, reševanje na vodi in iz vode, zaščito, reševanje in pomoč v primeru nesreč z nevarni ni snovmi, poplav, vremenskih ujm, potresa, prometnih nesreč, letalskih nesreč ter drugih naravnih nesreč (žled, suša, visok sneg, toča), obveščanje odgovorih oseb v občini ob požarih in drugih nesrečah ter druge naloge s področja zaščite in reševanja, inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, tehnično preizkušanje in analiziranje, požarno varovanje, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ter prodajo in servisiranje gasilnih aparatov. V skladu s kadrovskim načrtom bo v zavodu do jeseni zaposlenih 37 ljudi. Obseg del zaposlenih v javnem zavodu je enak kot v prejšnjem CPV Domžale. Poleg operativnih gasilcev je ustanovljen še upravni del zavoda.

Novi javni zavod bo še naprej opravljal javno gasilsko službo tudi za sosednje občine in zagotavljal požarno varnost v določenih podjetjih
Kot pove Anžin bo zavod gasilsko službo oz. požarno stražo ter druge reševalne naloge lahko opravljal tudi za sosednje lokalne skupnosti, državo in podjetja, katere morajo zaradi njihove varnosti zagotavljati gasilsko službo: »Center požarne varnosti je v preteklih letih opravljal javno gasilsko službo tudi za sosednje občine Trzin, Moravče in Lukovica. Enak obseg del načrtujemo tudi v naslednjih letih v okviru novega zavoda, kar bo urejeno v pogodbah o opravljanju javne gasilske službe, ki so že bile poslane občinam v podpis.« Prav tako po njegovih besedah, kar se tiče zagotavljanja požarne varnosti v Heliosu, bo novi zavod v tem podjetju zagotavljal enak obseg požarnega varovanja, kot ga je zagotavljal doslej njihov režijski obrat CPV Domžale. »Je pa novi zavod s prevzemom dejavnosti prevzel tudi pogodbe za izvajanje gasilske in reševalne službe za podjetji Lek in Količevo Karton. Sklenil pa je novo pogodbo tudi s podjetjem Helios. Novi zavod bo tudi v naprej opravljal naloge in reševanja na avtocesti na podlagi pogodbe z Ministrstvom za obrambo oziroma z Upravo RS za zaščito in reševanje ter reševanje v Trojanskih tunelih na podlagi pogodbe z DARS-om.

Financiranje novega javnega zavoda
Z delovanjem novega zavoda so seveda povezani tudi stroški. Po besedah Anžina so sredstva za zagonske stroške in stroške operativnega delovanja za pol leta v letu 2016 v višini 590.000 evrov zagotovljena v občinskem proračunu. Poleg tega je v skladu s pogodbami zagotovljen še priliv podjetij, za katere zavod opravlja gasilsko službo ter od države za opravljanje zaščitno reševalnih nalog na cestah ter v tunelih. Podroben finančni načrt za naslednje leto bo izdelan do konca leta.

Številke posredovanj poklicnih gasilcev povedo, da je ta enota izjemnega pomena za zagotavljanje zaščite in reševanja v lokalni skupnosti in tudi širše
Da je ustanovitev javnega zavoda in s tem ohranitev poklicne gasilske enote izjemnega pomena za zagotavljanje zaščite in reševanja v lokalni skupnosti, veliko povejo že številke. V letu 2015 je imel CPV Domžale 315 intervencij, v prvem polletju letošnjega leta pa 174. V te številke seveda niso vštete druge aktivnosti, kot so preventivna posredovanja v podjetjih, s katerimi ima zavod sklenjene pogodbe in druge aktivnosti. Nujna interventna posredovanja niso vsak dan, se pa velikokrat zgodi, da jih je v enem dnevu tudi več, kot na primer zadnjič, ko so morali v dobrih 18. urah posredovati na petih intervencijah, zato je 24-urna pripravljenost izjemnega pomena. Samo, da si približno predstavljate, kako teče čas od prijave dogodka do izvoza. Izmena poklicnih gasilcev je ob prijavi dogodka obveščena s piskom sirene. V času, ko se operater pogovarja s prijaviteljem oziroma Regijskim centrom za obveščanje (112), se oblačijo v zaščitna oblačila, v tem času pa vodja izmene glede na vrsto dogodka odredi število gasilcev za posredovanje in posamezna vozila. Izvoz po prijavi pa traja manj kot minuto. Ko izmena poklicnih gasilcev izvozi na intervencijo, to pomeni, da je v tistem momentu v pripravljenosti že naslednja izmena, ki jih bo nasledila v naslednjem delovnem terminu.

Poklic gasilca je poslanstvo
Zavedati se je pa potrebno še nekaj. Poklic gasilca ni samo poklic ali opravljanje službe. Je poslanstvo. Pri svojem delu pa se srečujejo tudi s številnimi žalostnimi zgodbami in tragedijami. 24-urna pripravljenost za posredovanje v požarih in drugih nesrečah je ključnega pomena pri reševanju življenj in premoženja. S hitrim in učinkovitim posredovanjem, strokovnostjo ter požrtvovalnostjo so rešili že marsikatero življenje in premoženje. Poudariti je potrebno tudi to, da so vsi fantje in možje, ki opravljajo ta poklic, v svojem prostem času tudi prostovoljni gasilci. Se pravi, da je gasilstvo in vse kar je povezano s to dejavnostjo postal njihov način življenja.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Iztok Dimc
Komentarji uporabnikov
Tagi