Občina Domžale zagotavlja izvajanje nadstandardnih in dodatnih programov v šolah in vrtcih tudi v šolskem letu 2021/2022

V začetku šolskega leta predstavljamo programe, ki jih Občina Domžale, Mladim prijazna občina, v okviru nadstandardnih in dodatnih programov omogoča mladim. Občina Domžale zagotavlja sredstva za izbrane nadstandarde programe, med pomembnejšimi za najmlajše so denarni prispevek ob rojstvu otroka, mesečne subvencije in poletne rezervacije za predšolsko varstvo; za šolarje pa sredstva za tekmovanja, dodatne interesne dejavnosti in prevoze učencev.

V občini Domžale se za mlade izvajajo tudi številni dodatni programi, med najpomembnejšimi je so delovanje Centra za mlade Domžale, enotna informacijska točka za mlade, celoletne štipendije, za mlade iz socialno šibkih družin občina sodeluje s humanitarnimi društvi in omogoča denarno socialno pomoč občanom ter drugi programi. Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je ob tem povedala: »Občina se je odločila, da zaradi specifičnih potreb na Osnovni šole Roje zagotovi dodatna sredstva za svetovalnega delavca in nevrofizioterapevta, v osnovnih šolah financira dodatne ure pouka tujega jezika in sofinancira zimovanja, zagotovi sredstva za izvedbo določenih interesnih dejavnosti športa in rekreacije ter drugo.«

Občina Domžale je v Strategiji za mlade, Domžale za mlade, kot ključna ukrepa, ki sta povezana z otroci v vrtcu in osnovnih šolah navedla »izobraževanje mladih« ter »prosti čas, šport in zdravje mladih«. Del sredstev dodatnih programov je tako namenjeno izobraževanju otrok ter za izvajanje različnih športnih in interesnih dejavnosti.

Skladno z občinskim odlokom je Občina Domžale za novorojence zagotovila denarni prispevek.

Nadstandardni programi v vrtcih

Občina Domžale vsem staršem, katerih otroci so na čakalni listi javnega vrtca in izpolnjujejo pogoj za sprejem v vrtec zagotavlja mesečne subvencije. Pogoj za mesečno subvencijo je, da starši niso odklonili ponujenega prostega mesta.

S 1. septembrom 2021 so bili v javna vrtca sprejeti vsi otroci iz Občine Domžale, ki so na ta dan izpolnili pogoje za sprejem.

Vsem staršem otrok, za katere je Občina Domžale po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo zaradi nezadostnega števila prostih mest v vrtcih v občini otroka vključenega izven območja občine Domžale, se plačilo vrtca dodatno zniža, tak da plačajo enak znesek, kot bi ga plačali, če bi imeli otroka vključenega na območju občine Domžale.

Občina Domžale sofinancira tudi t.i. poletne in zdravstvene rezervacije vrtca, ki staršem omogočajo zmanjšano plačilo cene programa vrtca. Poletne rezervacije lahko starši koristijo od 15. junija do 15. septembra z najmanj neprekinjeno enomesečno odsotnostjo. Zdravstvene rezervacije lahko starši koristijo v primeru zdravstvenih razlogov otroka, prav tako v primeru najmanj enomesečne neprekinjene odsotnosti. Obe rezervacije lahko starši koristijo v skupnem obsegu dveh mesecev na koledarsko leto. Starši otrok s posebnimi potrebami lahko rezervacije koristijo tudi za tedenska obdobja ter v skupnem letnem obsegu štirih mesecev.

Nadstandardni programi v šolah

Občina Domžale zaradi specifičnih potreb otrok v Osnovni šoli Roje zagotavlja dodatna sredstva za svetovalnega delavca in nevrofizioterapevta.

Občina za vse šole, ki delujejo na območju občine, zagotavlja dodatna sredstva za udeležbo na tekmovanjih (kadar ti stroški niso financirani s strani države) ter sredstva za dodatne programe in projekte, npr. Eko šole, humanitarne dejavnosti, preventivni vzgojni programi kot med vrstniško nasilje in drugo.

Posebna pozornost je namenjena znanju tujega jezika, zato občina zagotavlja sredstva za izvajanja dodatne ure pouka tujega jezika na teden v 5. in 6. razredu Osnovne šole Roje in 1,5 pedagoške ure vzgojiteljice na teden na oddelek v 1. ali 2. razredu devetletke (na predlog šole).

Občina zagotavlja dodatna sredstva tudi za financiranje prevozov učencev iz določenih naselij znotraj šolskega okoliša.  matične ali podružnične šole, pri čemer se tako učencem zagotavlja nadstandard tudi v primeru oddaljenosti prebivališča manj kot 4 km od matične šole ali podružnice oziroma kot je določeno v zakonu.

V proračunu Občine Domžale so določena sredstva rezervirana tudi za sofinanciranje zimovanj ter za izvedbo interesnih dejavnosti športa in rekreacije (za dejavnosti, ki jih ne financira država).

V šolskem letu 2021/2022 bo občina, v prehodnem obdobju dokler se ne uredi financiranje s strani države, sofinancirala delež spremljevalca otrok s posebnimi potrebami.

Dodatni progami za mlade

Za kvalitetnejše preživljanje prostega časa mladih in za medgeneracijsko sodelovanje bo občina tudi v šolskem letu 2021 /2022 podprla delovanje Centra za mlade Domžale ter druga društva in akterje na področju mladih v občini. Podžupanja Renata Kosec je povabila mlade: »Del aktivnosti v centru bo tako kot preteklo leto organiziranih oziroma prilagojenih epidemiološkim razmerah, zato vse mlade, ki bi radi sodelovali ali sooblikovali vsebine v centru vabimo, da se nam pridružite.«

V skladno z ukrepi v Strategiji za mlade, Domžale za mlade in željo, da se mladi čim dlje izobražujejo, je Občina Domžale za mlade zagotovila sredstva za celoletne štipendije. Sredstva se delijo skladno z odlokom, namenjena pa so dijakom iz socialno ogroženih družin, nadarjenim dijakom in študentom, dijakom in študentom deficitarnih poklicev in za študij v tujini.

Za mlade je občina namenila tudi sredstva za vzpostavitev »osrednje informacijske točke za mlade (www.domzalezamlade). Le-ta ponuja mladim osnovne informativne vsebine, povezane s šolanjem, poklicnim usmerjanjem, zaposlovanjem, štipendiranjem, javnimi razpisi, osamosvajanjem, zdravjem in socialnim varstvom, mednarodnim aktivnostim ipd.

Podžupanja mag. Renata Kosec je pri predstavitvi točke za mlade izpostavila: »Na občini smo pozorni na vse mlade, posebno pozornost bomo posvečali ranljivim skupinam, saj si želimo, da se izobražujejo, povezujejo in s tem ustvarijo boljše možnosti in priložnosti.«

Avtor: Občina Domžale; Foto: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi