Občina Domžale je sprejela predstavnika dveh skupnih kotlovnic z območja občine

Toni Dragar, župan občine Domžale, se je odzval pobudi predstavnikov skupinskih kotlovnic na Miklošičevi ulici in Ulici Matije Tomca ter v petek, 13. januarja 2021, organiziral srečanje na Občini Domžale, ki so se ga poleg sklicatelja in pobudnikov udeležili še mag. Renata Kosec, podžupanja občine Domžale in predstavniki občinske uprave. V uvodnem delu sta Aleš Pirc in Miomira Šegina, predstavnika kotlovnice na Miklošičevi ulici, v imenu nadzornih odborov obeh kotlovnic, predstavila rezultate pogovorov z upravnikom in dobaviteljem zemeljskega plina ter odgovore, ki so jih prejeli od pristojnih organov. Sledila je razprava o možnih rešitvah, ki so v zvezi z oskrbo z zemeljskim plinom v pristojnosti občine oziroma v pristojnosti etažnih lastnikov. Toni Dragar, župan občine, je po srečanju povedal: »Na srečanju je bilo dogovorjeno, da bo Občina podala protest na oba pristojna ministra in pristojne organe v sestavi obeh ministrstev naj stanovalcem v večstanovanjskih objektih, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic pravno formalno zagotovijo gospodinjski odjem zemeljskega plina.«

Predstavniki občinske uprave so skupaj s predstavniki skupinskih kotlovnic razpravljali o pristojni zakonodaji in korespondenci z upravitelji in dobaviteljem ter odgovorih nacionalnih institucij. Aleš Pirc je pojasnil, da nadzorniki skupinskih kotlovnic razmišljajo o različnih postopkih: »Razumemo razmere na svetovnem trgu energentov in se zavedamo, da bo to vplivalo tudi na nas. Vendar pa smo zaradi slabe odzivnosti upravitelja oziroma zaradi nerazkrivanja zahtevanih dokumentov ter neodzivnosti dobavitelja predlagali srečanje, da nam pomagate pri pridobivanju informacij in seveda rešitvi nastale situacije.« Občina je pri tem opozorila, da sama vidi uporabnike skupinskih kotlovnic kot gospodinjske odjemalce in da sta v prvi vrsti odpovedali dve državni instituciji, ki bi morali varovati gospodinjske odjemalce.

V prvi vrsti je to Agencija za energijo, ki bi morala prepoznati težavo ter sprožiti inšpekcijski postopek nad institucijo, ki jo je dolžna nadzirati, torej nad dobaviteljem plina. Kot druga pa je zatajila Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki je pristojna za nadziranje upravnikov oziroma za varovanje šibkejših, etažnih lastnikov v odnosu do močnejšega upravitelja. Mag. Renata Kosec je povzela razpravo: »Na srečanju smo se dogovorili, da bo Občina izrazila protest zoper interpretacijo Agencije na energijo ter delovanjem Gradbene, geodetske in stanovanjske inšpekcije. O tem bomo obvestili še ministra RS za okolje in prostor ter ministra RS za infrastrukturo. Gospodinjski uporabniki v večstanovanjskih stavbah so se v preteklosti odločili za okolju prijazno ogrevanje, za ogrevanje na zemeljski plin ter za skupinske kotlovnice.«

V nadaljevanju so se na srečanju pogovarjali še, kaj pomeni povišanje cen zemeljskega plina za prebivalce večstanovanjskih objektov, za njihov osebni ali družinski proračun. Mag. Renata Kosec, podžupanja občine, je pojasnila: »Vse občanke in občane v postopku tudi seznanjamo, da ima občina v proračunu namenjena sredstva za različne oblike občinske socialne pomoči, tudi izredno denarno socialno pomoč, ki je namenjena vsem z nižjimi prihodki in jo občanke in občani lahko pridobijo, seveda ob upoštevanju kriterijev in meril za dodeljevanje te pomoči.« V lanskem letu je Občina Domžale prejela 436 vlog za dodelitev enkratne občinske denarne socialne pomoči. Upravičencem, ki so skladno z Odlokom o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale izpolnjevali pogoje se je dodeli znesek v višini 250,00 evrov, upravičenim družinam pa znesek v višini 500,00 evrov. Podžupanja je na koncu opozorila, da je reševanje socialnih stisk kratkoročni ukrep.

Avtor: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi