Občina Domžale bo s participativnim proračunom spodbujala aktivno vključevanje občank in občanov

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so v četrtek, 16. novembra 2023, na 10. redni seji potrdili Odlok o participativnem proračunu v Občini Domžale in s tem postavili temelje za izvedbo participativnega proračuna za leto 2024. Postopek se bo nadaljeval s sklepom županje mag. Renate Kosec, s katerim bodo določeni občinska območja, višina vseh razpoložljivih sredstev in višina sredstev po območjih ter upravičenci do prijave predlogov in do glasovanja o podanih projektnih predlogih.

Županja se je na seji Občinskega sveta zahvalila svetnicam in svetnikom za podporo in jih povabila, da tudi sami v svojem okolju povabijo občanke in občane, da na javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov prijavijo zanje pomembne projektne predloge: »V Občini Domžale bomo v letu 2024 prvič izvedli participativni proračun, zato je pomembno, da so vse občanke in občani o možnosti prijave projektnih predlogov dobro obveščeni.« Pojasnila je, da bo le tako lahko uresničen namen izvedbe participativnega proračuna, to je spodbujanje aktivnega udejstvovanja in vključenosti občanov tako v pripravo projektov kot v glasovanje o njih z namenom dviga kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitve pripadnosti skupnosti.

Postopek izvedbe participativnega proračuna za leto 2024 se bo začel s sklepom županje

V Odloku o participativnem proračunu v Občini Domžale je jasno opisan postopek izvedbe participativnega proračuna, ki se začne s sklepom županje. Poleg višine sredstev, območij ter upravičencev bo s sklepom imenovana tudi Komisija za izbor projektnih predlogov. Podžupan Občine Domžale Matej Primožič je pojasnil: »Naloga komisije bo pregled prejetih projektnih predlogov z vidika izpolnjevanja pogojev, zapisanih v javnem pozivu občanom za oddajo projektnih predlogov, ter z vidika izvedljivosti in primernosti.« V odloku je tudi zapisano, da bo komisijo sestavljalo pet članov – predstavnikov z oddelkov za področje financ, investicij, komunalnih zadev in urejanja prostora, vodil pa jo podžupan kot predsednik komisije.

Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov bo določil način in rok za oddajo projektnih predlogov

V javnem pozivu občanom za oddajo projektnih predlogov, ki bo objavljen na spletni strani občine in v lokalnem glasilu Slamnik, bo poleg višine razpoložljivih sredstev in upravičencev naveden tudi rok za oddajo projektnih predlogov, način oddaje in pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati projektni predlogi. Delno so pogoji zapisani že v Odloku o participativnem proračunu v Občini Domžale, in sicer mora biti izvedba projektnega predloga v pristojnosti in na območju občine, skladen mora biti z zakonodajo ali prostorskimi akti in s finančno vrednostjo med 2.000 evrov in 24.000 evrov (z DDV). Komisija bo skrbno pogledala, ali so projektni predlogi že uvrščeni v Proračun občine za leto 2024. Odlok tudi dopušča, da komisija enake ali podobne projektne predloge združi v en projektni predlog oziroma posamezni projektni predlog delno prilagodi.

Med izvedljivimi in primernimi predlogi bodo z glasovanjem izbirale občanke in občani

Odlok o participativnem proračunu v Občini Domžale določa tudi smernice za organizacijo glasovanja o pravočasno oddanih projektnih predlogih. Povabilo k glasovanju se objavi skupaj z opisom projektnih predlogov in oceno njihove vrednosti. V povabilu se določi tudi način glasovanja (elektronsko, fizično), obdobje, v katerem bo glasovanje potekalo in upravičence oziroma občanke in občane, ki lahko glasujejo za izvedljive in primerne projektne predloge. Vsak lahko glasuje za en projektni predlog.

Komisija bo razvrstila izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov

Komisija bo po končanem glasovanju razvrstila izglasovane projektne predloge v zaporedju od tistega, ki je prejel največ glasov, do tistega, ki jih je prejel najmanj. Po opisnem vrstnem redu bo potrdila projektne predloge vse do porabe sredstev namenjenih participativnemu proračunu za leto 2024.

Potrjeni projekti se bodo uvrstili v Proračun Občine Domžale za leto 2024

Potrjeni projekti bodo uvrščeni v Proračun Občine Domžale za leto 2024 in realizirani skladno z veljavnimi postopki kot vsak drug proračunski projekt. Občanke in občani bodo lahko njihovo izvedbo spremljali na občinski spletni podstrani, posebej namenjeni participativnemu proračunu, v Slamniku ter prek drugih medijev in kanalov.
Županja mag. Renata Kosec je o uvedbi participativnega proračuna v letu 2024 povedala: »Izvedbo participativnega proračuna smo vključili že takoj, v prvi proračun, ki ga samostojno pripravljamo kot nova občinska ekipa. Želimo si predvsem, da se kot skupnost povežemo in da občanke in občani sami povedo, kaj so njihove prioritete in kaj je v njihovem okolju pomembno za dvig kvalitete bivanja. Vsi vemo, da to niso samo veliki infrastrukturni projekti. Pri pripravi proračuna Občine Domžale za leto 2024 smo se aktivno pogovarjali z različnimi skupinami, krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, društvi, organizacijami in drugimi institucijami v naši občini. Pa vendar vsi projekti, vse zamisli, pomembne za naše občanke in občane, verjetno niso vključeni. Prav zato jih vabim, da se odzovejo javnemu povabilu in oddajo projektne predloge. Vse potrjene predloge bomo s sodelavci Občinske uprave z zadovoljstvom in s ponosom realizirali.« Županja je poudarila, da nova oblika sodelovanja občank in občanov z Občinsko upravo dokazuje dostopnost Občinske uprave za predloge občank in občanov.

Miha Ulčar; Foto: Arhiv Občine Domžale

 

Tagi