Občanke in občani spregovorili o prometu v Domžalah

Izpolnite anketo in podajte svoje mnenje.

V aprilu in maju je bila v Domžalah v ospredju tudi tematika prometa. V procesu priprave občinske celostne prometne strategije smo v sodelovanju s konzorcijem pripravljavcev organizirali kar dve javni razpravi. V Domžalah in na Viru smo ugotavljali, kateri so ključni izzivi, s katerimi se soočamo na naših vsakdanjih poteh kot pešci, kolesarji, kot uporabniki javnega potniškega prometa ali kot vozniki avtomobilov. Katere izzive smo opredelili, si lahko ogledate v nadaljevanju, na spletni platformi pa lahko na zemljevidu tudi sami označite težavno prometno točko ali pa z odgovori na kratko spletno anketo pomagate opredeliti, katera so glavna področja v prometu, ki zahtevajo ukrepanje.

Občina Domžale v sodelovanju z Ljubljanskim urbanističnim zavodom (LUZ d.d.), Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitutom za politike prostora (IPOP) pripravlja občinsko celostno prometno strategijo občine Domžale (OPCS), v kateri si želi zajeti raznolika mnenja občanov in čim več stališč raznovrstnih skupnosti. S tem namenom sta potekali že dve javni razpravi, 24. aprila 2024 v prostorih Občine Domžale, 8. maja 2024 pa v prostorih KS Toma Brejca na Viru. Na vsaki od njih se je zbralo preko dvajset udeležencev, ki so prispevali svoja mnenja o prometnih izzivih v naši občini. Občanke in občane uvodoma nagovoril podžupan Matej Primožič in poudaril pomen trajnostne mobilnosti, nato pa je sledil voden pogovor o konkretnih izzivih, s katerimi se v naši občini srečujemo v prometu. S pomočjo glasovanja so nato udeleženci opredelili še, kateri izzivi so bolj in kateri manj pereči. Katere so ključne ugotovitve?

Hoja

Petina udeležencev je kot ključni izziv opredelila hojo, pri čemer so še posebej izpostavili nevarne povezave in prehode za pešce (še posebej za otroke) ter problem neosvetljene poti ob Kamniški Bistrici. Kot najbolj problematična za hojo se kažejo območja šolskih poti v okolici OŠ Venclja Perka, OŠ Rodica in OŠ Ihan. Udeleženci so izpostavili tudi območje SPB, Ulico Antona Skoka, območje ob Petrolu, Bukovčevo ulico na Viru in celotno naselje Dob. Problem predstavljajo tudi kolesarske poti, ki so v istem nivoju kot pešpoti, saj neprilagojena in neprevidna vožnja kolesarjev ogroža pešce.

Kolesarjenje

Prav tako petina udeležencev je kot ključni izziv opredelila kolesarjenje, kjer prav tako prepoznavajo potrebo po izboljšanju obstoječih in ureditvi novih kolesarskih povezav. Izpostavili so nevarne kolesarske poti v okolici osnovnih šol in glasbene šole, med Petrolom in Ljubljansko cesto, med Virom in Trzinom ter skozi Dragomelj. Problematična je nezveznost kolesarskih poti ter manjkajoče kolesarske povezave ob Savski cesti, v okolici Ihana ter Doba. Obstoječe kolesarske povezave do sosednjih občin Trzin, Ljubljana, Kamnik in Kranj potekajo tik ob prometnih regionalnih cestah in so zaradi hrupa, izpušnih plinov in bližine avtomobilov na mestih, ko je steza v nivoju cestišča premalo varne in privlačne. Problem predstavlja tudi hitra vožnja kolesarjev in motorjev na rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici.  

Javni potniški promet (JPP)

Nekoliko manj pozornosti je prejel javni potniški promet. Domžalčani ste opozorili na slabo povezanost krajev znotraj občine z JPP, na primer povezava z Depalo vasjo in Ihanom. Prav tako so avtobusne in železniške povezave premalo frekventne. Potrebna je tudi boljša povezanost JPP sistemov in boljša integracija medkrajevnih prevoznikov in LPP. Občani bi si želeli podaljšano mestno linijo LPP do Domžal ter tudi sistem JSS znotraj občine Domžale.      

Motorni promet

Kot najbolj pereče področje se za kar tretjino udeležencev razprave kaže motorni promet. Med temami je bila najbolj izpostavljena prehitra vožnja, ki se pojavlja na več delih občine: na Miklošičevi ulici, na Viru na Bukovčevi in Hubadovi ulici pri vrtcu Palček, ob vstopu v Radomlje in pri vrtcu Kekec v Radomljah. Prebivalci so komentirali, da so ceste oblikovane kot široke in ravne ter zato omogočajo prehitro vožnjo. Poleg tega izpostavljajo, da je premalo nadzora nad prehitro vožnjo. Zelo pogosta tema je bila problematika številčnega tranzitnega (tudi tovornega) prometa, predvsem skozi središče Domžal in na regionalnih cestah. Težave s tranzitnim prometom prebivalci povezujejo z manjkajočo cestno povezavo Želodnik-Mengeš-Vodice. Prav tako omenjajo slabe povezave v samem naselju Domžale v smeri vzhod – zahod, preko Kamniške Bistrice in železnice ter povezavo Ulice Antona Skoka in Savske ceste. Izpostavljena so bila tudi nevarna križišča: Krakovska cesta – Kopališka cesta, Ljubljanska cesta – regionalna cesta, Stobovska cesta – regionalna cesta (Domžale) in križišče pri Tosami (Vir). Kot problematično je bilo izpostavljeno tudi zavijanje v levo pri uvozu v Depalo vas (pri Jurčku), zavijanje v Turnše v Radomljah in na splošno vključevanje na regionalno cesto.

Mirujoči promet

Dokaj malo pozornosti je prejela tematika mirujočega prometa. Prebivalci opozarjajo predvsem na težave s kratkotrajnim parkiranjem v središču Domžal, pri pošti, lekarni na Kolodvorski in drugih storitvenih centrih. Pomanjkanje parkirnih mest omenjajo tudi prebivalci SPB.

Urejenost prostora vpliva na promet

Poleg prometnih tem so udeleženci omenili tudi nekaj prostorskih tem, ki vplivajo na razmere v prometu. Omenjeno je bilo degradirano mestno jedro kot posledica motornega prometa ter težavo vzdrževanja živih mej ob peš in kolesarskih poteh, ki vpliva na njihovo varnost in udobje.

 

POGLED V PRIHODNOST – CILJI IN VIZIJA PROMETNE UREDITVE DOMŽAL

Pred javnima razpravama je potekala delavnica konzorcija z občinsko upravo, na kateri je bil zastavljen širši nabor strateških ciljev. Občanke in občani so v okviru javne razprave kot najpomembnejše med temi prepoznali naslednje tri cilje:

  • Manj tranzitnega prometa skozi središče Domžal.
  • Več (kratkih) poti opravljenih brez avtomobila, manj avtomobilov na cestah.
  • Boljša ponudba javnega potniškega prometa.

Pred razpravama je potekala tudi delavnica s širšo delovno skupino, v katero so vključeni predstavniki najrazličnejših skupnosti in nekateri ključni deležniki v naši občini. Ti so oblikovali predlog vizije, ki je skladen tudi s predpisanimi cilji ministrstva:

Občina Domžale ima odlično urejen javni potniški prevoz in dovolj površin za hojo in kolesarjenje, kar prebivalcem omogoča več opravljenih poti brez avtomobila. Naselja so med seboj dobro prometno povezana, ob avtocestnem obroču so na voljo številna parkirna mesta, tranzitni promet pa je umaknjen na rob občine. Zaradi zmanjšanja motornega prometa vsi udeleženci v prometu uživajo večjo varnost, veliko več prostora pa je namenjenega zelenim površinam in druženju različnih generacij. V živahnem središču mesta se nahajajo vse osnovne storitve. Domžale so prostor zadovoljnih in srčnih ljudi, ki bivajo v zelenem in privlačnem okolju.

Na javnih razpravah smo preverili, koliko se občani in občanke z osnutkom vizije strinjate in ugotovili, da uživa podporo večine skupnosti. Vizija bo rdeča nit celostne prometne strategije Občine Domžale in bo predstavljala smerokaz za oblikovanje ukrepov.

 

JAVNA RAZPRAVA SE NADALJUJE NA SPLETU!

Sodelujte pri opredelitvi glavnih izzivov v občini in jih označite na spletnem zemljevidu občine!

Za vse, ki se razprav niste utegnili udeležiti in bi želeli prispevati svoje mnenje ali opredeliti konkreten prometni izziv v naši občini, s katerim se srečujete na svojih poteh, lahko to storite iz udobja svojega doma! Preko spletne platforme lahko na zemljevidu označite problematično žarišče prometa in opišete konkretne težave, s katerimi se srečujete v prometu. Obenem se lahko opredelite do dolgoročne vizije prometa v naši občini.

Za dostop do zemljevida in spletne javne razprave obiščite https://cps.projekti.si/domzale

 

ŽELITE PRISPEVATI SVOJE MNENJE O PROMETU? Vabljeni k izpolnitvi kratke ankete!

Katere poti so znotraj naše občine najpomembnejše in komu naj se v prometu omogoči več prostora – pešcem, kolesarjem, JPP ali avtomobilom? Z odgovori na nekaj ključnih vprašanj o prometu nam boste pomagali opredeliti glavna področja ukrepanja v občini Domžale.

Za dostop do spletne ankete obiščite povezavo https://www.1ka.si/DOMZALEpromet ali skenirajte QR kodo:

K sodelovanju ste vabljeni vsi člani gospodinjstva!

Rezultati javnih razprav, spletne javne razprave in ankete bodo ključni pri nadaljnjem oblikovanju OCPS Domžale. V strategiji bodo imeli prednost mehki ukrepi, ki ne vključujejo gradnje in trajnostni potovalni načini, ki nadomeščajo uporabo avtomobilov.

Občina Domžale, Foto: arhiv Domžalca

Tagi