Lukovica gostila sejo predsedstva Skupnosti občin Slovenije

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 179 občin članic. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in znanje ter združevati moči.

V sredo, 19. oktobra 2022, so se v večnamenskem prostoru Razgledi z Vrha (Vrh nad Krašnjo) na 21. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) zbrale županje in župani, ki so vključeni v to združenje. Osrednja tema 21. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila posvečena odprtim temam na področju dela Ministrstva za okolje in prostor, predvsem v delu, ki se nanaša na gospodarske javne službe varstva okolja. Prav tako je potekala predstavitev kandidatk in kandidatov ter glasovanje o imenovanju člana v imenu Skupnosti občin Slovenije za Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij. Evidentirani kandidati so bili Emeršič Boris, Geršak Katarina, Možič Peter in Sraka Vuković Raša. Predstavljene so bile aktualne aktivnosti Skupnosti občin Slovenije med dvema sejama, delo organov in delovnih teles, predlogi za vključitev v različna delovna telesa na ministrskem nivoju ter pobude županj in županov.

V uvodu je vse prisotne pozdravila mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, ki je bila zelo vesela, da so si lokacijo za 21. sejo predsedstva Skupnosti občin Slovenije izbrali v občini Lukovica, na večnamenskem prostoru »Razgledi z Vrha«. Obenem je na kratko predstavila občino Lukovica, njeno lego in delo, ob koncu pa je vsem zaželela uspešno delo na seji.

Sejo sta vodili Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje, ki je tudi predsednica Skupnosti občin Slovenije ter Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije. V odmoru so podelili priznanja županom in županjam, ki jim letos poteče mandat v Skupnosti občin Slovenije.

Osrednja tema 21. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila razprava o Zakonu o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Ministrstvo za okolje in prostor ga je namreč po javni obravnavi in menjavi vlade sprva nekoliko zadržalo, vendar ga je nova Vlada RS nedavno posredovala v koalicijsko usklajevanje. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je ponovno opozorilo, da zakon prinaša finančna in administrativna bremena za lokalne skupnosti, kar se bo posledično odražalo tudi pri cenah komunalnih storitev, zato ga odločno zavrača.

Predsedstvo SOS je predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja že obravnavalo na 19. seji predsedstva. V okviru predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja je zahtevalo pripravo celovite analize ocene stroškov in prenosa ustreznih sredstev na občine. Ob predlagani sistemski ureditvi namreč občine pričakujejo, da bi se opravila korenita analiza vpliva sprememb na cene storitev lokalnih gospodarskih javnih služb, pa tudi analiza učinkovitosti oblik izvajanja gospodarskih javnih služb.

Tudi na 21. seji predsedstva je predsedstvo nasprotovalo predlogu zakona, ki se ga trenutno usklajuje v okviru koalicijskih strank, saj prinaša nesprejemljive in škodljive posledice za sistem gospodarskih javnih služb varstva okolja za lokalne skupnosti, ki sistem izvajajo v praksi. Predsedstvo SOS je apeliralo na Ministrstvo za okolje in prostor, da končno pristopi k usklajevanju s ključnimi deležniki (Skupnost občin Slovenije in Zbornica komunalnega gospodarstva) ter tako omogoči pripravo kvalitetnega področnega zakona in zagotovi premišljene in strokovno utemeljene rešitve. Dejstvo namreč je, da resorno ministrstvo ni odgovorilo niti na podane pripombe SOS na predlog zakona v javni razpravi, niti na stališče predsedstva SOS, prav tako pa ni sklicalo niti enega usklajevalnega sestanka z lokalnimi skupnostmi in predstavniki izvajalcev javnih služb, ki zagotavljajo izvajanje javnih storitev na terenu.

Predsedstvo SOS je glasovalo tudi o predstavniku Skupnosti občin Slovenije v Svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij. Kandidaturo za to mesto so na pobudo občin članic predsedstva podali naslednji kandidati: Boris Emeršič, Katarina Geršak, Peter Možič  in Raša Sraka Vuković. Predsedstvo je kot predstavnika Skupnosti občin Slovenije izbralo Katarino Geršak, bivšo vrhunsko plavalko.

Predsedstvo SOS je razpravljalo tudi o izjemnem dvigu cen energentov, ki se odraža tudi na proračunih lokalnih skupnosti, občinskih javnih zavodov in izvajalcih javnih služb. Vlada RS je sicer na svoji 8. redni seji dne 14. 7. 2022 sprejela Uredbo o določitvi cen električne energije, ki pomaga gospodinjstvom in gospodarstvu zaradi nenadne in nekontrolirane rasti drobnoprodajnih cen električne energije ter določa tudi nekatere skupine za katere velja t.i. kapica na ceno energentov.

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je podprlo pobudi Zbornice komunalnega gospodarstva in Združenja splošnih knjižnic, da se uvede kapico na cene energentov za splošne knjižnice ter spremembo uredbe tako, da bo najvišja dovoljena cena električne energije veljala tudi za izvajalce obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do občutnih podražitev navedenih komunalnih storitev in zaprtje tako imenovanega tretjega prostora, ki za ranljive skupine prebivalcev (npr. družine z nizkimi dohodki, upokojence …) v teh negotovih in zaostrenih razmerah včasih pomeni edini kraj, kjer so na toplem in je za njih poskrbljeno tudi na drugačne načine (socialna povezanost prebivalcev, različne aktivnosti, tečaji, družabne dejavnosti, dejavnosti za družine in otroke …).

Avtorja: Miro Pivar in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS; Foto, video: Miro Pivar

Tagi