Gradnja javne infrastrukture v Domžalah

V maju na deloviščih širom občine potekajo investicijska dela, ki obetajo novo cestno in kolesarsko infrastrukturo, na novo urejeno krožišče, nov dom krajanov, vlaganja v šolsko infrastrukturo in podobne nove pridobitve.

Gradnja regionalne kolesarske povezave Domžale – Ljubljana

V občini Domžale si z izvajanjem različnih projektov prizadevamo za vzpostavitev infrastrukture, ki bo občankam in občanom omogočala trajnostno mobilnost. Eden izmed projektov je tudi gradnja nove enostranske dvosmerne regionalne kolesarske povezave občine Domžale v dolžini 2 km (od Češminove ulice do Krožne ceste), medtem, ko bo skupna dolžina končne kolesarske povezave 15,50 km (do Mestnega trga v Ljubljani).

Veliko vlagamo v rekreacijsko os Kamniške Bistrice, manj pa je bilo zgrajenih cestno kolesarskih povezav, zato smo z veseljem pristopili k projektu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in uporabnikom omogočili, dnevne migracije na delovno mesto ali mesto šolanja v Ljubljano s kolesom, s tem bi zmanjšali količino osebnih vozil, predvsem v mestnem jedru.

Gradnja regionalne kolesarske povezave Domžale-Ljubljana se je začela v januarju 2022 (začetku letošnjega leta) in bo zaključena predvidoma v septembru 2022. Do konca junija 2022 bosta zaključeni gradnji obeh brvi, tako preko Kamniške ceste, kot preko železniške proge v Domžalah. Načrtujemo, da bomo konec oktobra 2022 prevzeli celotno investicijo s strani izvajalca, Gorenjske gradbene družbe d.d. iz Kranja. Gre za obsežen projekt, ki bo ob zaključku vsem občankam in občanom nudil nove možnosti in alternative navadam, ki jih poznamo.

Infrastruktura, ki je predmet projekta:

  • novogradnja kolesarske steze v dolžini 2 km,
  • izgradnja brvi (kolesarska steza) preko regionalne ceste (Kamniška cesta, R3-644/1358),
  • izgradnja brvi (kolesarska steza) preko železniške proge v Domžalah,
  • rekonstrukcija obstoječega para avtobusnih postajališč na obravnavanem odseku,
  • ureditev cestne razsvetljave in vse morebitne zaščite tangiranih komunalnih vodov,
  • ureditev odvodnjavanja padavinskih voda,
  • na novo bomo uredi tako vertikalno kot horizontalno signalizacijo.

Glavni namen operacije je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja na relaciji Domžale – Ljubljana. Z omenjenim projektom sledimo strateškemu cilju občine Domžale – zmanjšanju prometa, predvsem v mestnem jedru in vzpodbuda k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

Za projekt gradnje regionalne kolesarske povezave občine Domžale so rezervirana nepovratna sredstva v višini 2.198.020,00 evrov, od tega znaša podpora Evropske Unije 1.758.416,00 evrov (80 odstotkov), nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 439.604,00 evrov (20 odstotkov). Pogodbena vrednost gradnje z izbranim izvajalcem znaša 3.148.046,56 evrov z DDV.

Projekt je skladen z »Operativnim programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostna os 4. »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostna naložba 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, Specifični cilj 1: »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Gradnja krožišča v Domžalah

Na območju semaforiziranega križišča Ljubljanske, Kamniške in Masljeve ceste v Domžalah poteka gradnja enopasovnega krožnega križišča, z namenom umirjanja motornega prometa, povečanja prometne varnosti ter pridobitve dodatnih zelenih površin ob vozišču.

Investitor ter nosilec gradnje je Ministrstvo za infrastrukturo – DRSI ter Občina Domžale kot soinvestitor. Na gradbišču je v prvi fazi vzporedno z gradnjo krožišča, JKP Prodnik gradil meteorno kanalizacijo.

Z gradnjo krožišča v Domžalah smo pričeli v začetku maja (izvajalec KPL). Stroški investicije se delijo po ključu država ¾ in občina ¼ , predvideni stroški izgradnje krožišča so 400.000 EUR ter strošek obnove meteorne kanalizacije po Masljevi ulici v višini 100.000 EUR (z občinskega proračuna).

Dela na krožišču bodo potekala predvidoma do meseca avgusta 2022 (izvajalec KPL), gradnjo meteorne kanalizacije (Prenova Gradbenik) pa je JKP Prodnik zaključil v sredini maja 2022.

Na gradbišču je na novo vzpostavljena druga faza zapore dela Ljubljanske ceste, promet trenutno poteka v smeri Domžale-Kamnik.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Vido Repanšek

 

Komentarji uporabnikov
Tagi