Domžalski svetniki o proračunski vreči za prihodnji dve leti

Svetnice in svetniki Občine Domžale so se včeraj sestali na tretji redni seji v novem mandatu. Na seji so poleg vprašanj in pobud svetnikov, v prvi obravnavi sprejeli tudi Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2015 in Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2016. Sejo je po pooblastilu župana Tonija Dragarja vodil svetnik mag. Lovro Lončar.

Tako kot je že praksa izpred preteklih let, predvsem v smeri lažjega načrtovanja dolgoročnih projektov, svetnice in svetniki v enem paketu ločeno obravnavajo in sprejmejo predloga proračuna za dve leti. Občinska uprava, ki je pripravila proračuna za leto 2015 in 2016, je upoštevala dejstvo, da se je javnofinančna situacija v zadnjih letih močno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. To pa je razlog za zelo restriktivno načrtovanje odhodkov, ki se bo predvidoma nadaljevalo tudi v prihodnjih dveh letih. Ob upoštevanju načrtovanih prihodkov in odhodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov iz Računa finančnih terjatev in naložb in Računa financiranja ter presežka iz preteklih let za leti 2015 in 2016 načrtujejo tekoči primanjkljaj. Oba proračuna sta tudi uravnotežena. Proračun za leto 2015 tako predvideva 28.077.518 evrov prihodkov in 31.388.025 evrov odhodkov, za leto 2016 pa 25.526.871 evrov prihodkov in 31.293.165 odhodkov. Svetnicam in svetnikom je odloka proračuna predstavila vodja Oddelka za finance in gospodarstvo mag. Marjeta Podpeskar Omahen.

Svetnice in svetniki so predloga proračuna obravnavali na vseh odborih Občinskega sveta, kjer so poleg vprašanj podali tudi številne predloge in pobude za spremembo posameznih postavk. Prav tako so nekateri svetniki pobude in vprašanja postavili tudi na sami seji Občinskega sveta. Marija Pukl (DesUS), je predlagala, da bi se povečala postavka financiranje političnih stranka, saj je po njenem mnenju ta postavka občutno premajhna, ki bi lahko zagotovila zadovoljiva sredstva za normalno delovanje občinskih odborov strank in list. Ob tem je izpostavila, da imajo v drugih občinah te postavke veliko višje, kot v Domžalah.

Po besedah Roberta Hrovata (SDS) sta Odloka o proračunu za leto 2015 in 2016, najpomembnejša akta za naslednje dve leti. Pri tem pa upa, da bosta odloka v drugem branju veliko bolj ambiciozna. Pozdravil je postavko za sofinanciranje gradnje gasilskega doma PGD Studenec, dotaknil pa se je tudi sredstev, ki jih dobi KS Dob z naslova odškodnine zaradi bližine nekdanje deponije. Ta sredstva so se pred leti z zaprtjem deponije prepolovila, tako da sedaj znašajo 49.000 evrov letno. Ob tem je Hrovat dejal, da se ne strinja s tem, da KS Dob samo s polovico teh sredstev lahko razpolaga sama, z ostalo polovico pa Občina Domžale, kar v prevodu pomeni, da občina določa, kako in za kaj se bodo ta sredstva v KS Dob porabila. Direktor občinske uprave Edvard Ješelnik mu je na to vprašanje odgovoril, da je bil takšen konstrukt sprejet pred leti na Občinskem svetu in, da se je uprava pri pripravi proračuna ravnala po teh smernicah.

Direktor občinske uprave Edvard Ješelnik.

Nekatere svetnike je zbodla tudi postavka Zimska služba (Robert Hrovat – SDS, Janez Svoljšak – DesUS), saj naj bi bila ta sredstva glede na leto 2014 (poraba), občutno previsoka. Ob tem je Hrovat opozoril na novega koncesionarja za vzdrževanje cest (KPL), ki v zadnjem sneženju (decembra lani) ni opravil dela, kot bi ga moral (slabo očiščene ceste). Načelnik Oddelka za komunalne zadeve Andrej Bokan, jima je odgovoril, da je ta postavka napram prejšnjemu letu zato tako visoka, ker je bila lani zima bolj mila in ni bilo potrebe po večjem pluženju in posipanju cest. Zato so na tej postavki ostala sredstva, ki so jih kasneje z rebalansom proračuna prerazporedili na druge postavke. Sredstva na tej postavki v novih proračunih, pa so bila planirana glede na izkušnje iz preteklih let. Glede novega koncesionarja za vzdrževanje cest, je Bokan odgovoril, da je bil nov koncesionar izbran decembra lani na javnem razpisu. Pri izboru so poleg cene upoštevali tudi reference, vendar se je ob zadnjem sneženju ugotovilo, da ima novi koncesionar »poporodne« težave na področju Domžal. Z novim koncesionarjem so se dobili na dveh sestankih, da bi odpravili napake.

Hrovat je povprašal tudi glede postavke, na kateri so finančna sredstva v višini 120.000 evrov, ki bodo namenjene vzpostavitvi novih linijskih povezav javnega potniškega prometa v občini. Pri tej postavki ga je zmotilo to, da ni nikjer konkretno navedeno, kjer bodo potekale nove linijske povezave in kakšna frekventnost se predvideva. Hrovat se je dotaknil tudi postavko Urejanje voda in protipoplavni ukrepi. Pri tem ga moti to, da je za leto 2015 predvidenih 70.000 evrov, za leto 2016 pa pol milijona evrov. Po njegovih besedah, bi morali vso stvar pospešiti že v letošnjem letu in ne šele leta 2016. Načelnik Oddelka za investicije Iztok Obreza mu je odgovoril, da so sredstva za te ukrepe razdeljena na dve leti po takšni metodologiji zato, ker je potrebno najprej izdelati vodne karte, določiti območje poplav, pripraviti projekte in pridobiti soglasje iz Agencije RS za okolje in prostor, za kakršnekoli posege na vodnih območjih.

Po besedah mag. Tomaža Deželaka (SDS), proračuna nista razvojno naravnana in predstavljata mašilo za pretekla leta. Imel je nekaj pripomb tudi na sam odlok. Dotaknil se je gradnje garažne hiše in na sredstva za tekoče vzdrževanje, subvencije … Ob tem je povprašal tudi, kako bodo napolnili garažno hišo, če bo plačljiva. Direktor občinske uprave Edvard Ješelnik je povedal, da je garažna hiša projekt, ki je sofinanciran iz EU sredstev, saj bodo iz tega naslova pridobili 1,5 milijonov evrov, Občina Domžale pa bo prispevala preostali del (900.000 evrov). Ker gre za EU projekt, je njihova zahteva tudi v tem, da mora garažna hiša pet let delovati po sistemu P+R (parkiraj in odpelji). Po raziskavi, ki so jo naredili pred gradnjo garažne hiše, je bilo ugotovljeno, da se v Domžale dnevno pripelje veliko število vozil iz okoliških krajev, ki jih pustijo v Domžalah in se naprej odpravijo z javnim prevozom. Sistem v garažni hiši bo po besedah Ješelnika deloval tako, da bo voznik s plačilom parkirnine dobil še vozovnico za javni prevoz. To pomeni, da za takšne voznike parkiranje v garažni hiši, dodatni strošek ne bo predstavljal.

Matej Oražem (Lista Reza) je povedal, da je v proračunu premalo programov za mlade. Prav tako je razočaran, ker je iz leta v leto za šport namenjeno manj denarja, kljub temu, da iz leta v leto raste število novih društev in klubov ter, da se vedno več otrok ukvarja s športom. Po drugi strani pa se povečujejo stroški, povezani s športnim udejstvovanjem. Izpostavil je tudi NRP (Načrt razvojnih programov), kjer je izgradnja vzhodne tribune na domžalskem stadionu in spremljajočih prepotrebnih objektov, predvidena šele za leto 2018. Ob tem je dodal, da ga tudi skrbi, kako bo s domžalskim nogometnim klubom, če se letos uvrsti na evropska tekmovanja. Glede na to, da stadion ne izpolnjuje potrebnih standardov, bodo morali domače igre odigrati drugje. Prav tako je povprašal zakaj v NRP-jih za prihajajoča leta ni zasledil postavke za rekonstrukcijo in širitev Kulturnega doma Franca Bernika Domžale.

Metod Marčun (Lista za Domžale) je izpostavil, da so v proračunu EU sredstva premalo zavzeta in da je Občina Domžale premalo razvojno naravnana. Manjkajo namreč večji projekti na področju podjetništva, kjer bi lahko črpali EU sredstva. Ješelnik mu je odgovoril, da država še ni potrdila vseh programov v novi finančni perspektivi 2014-2020. Šele na podlagi tega lahko občina razvije projekte in se prijavi na EU razpise.

Ker je bilo vprašanj in pobud svetnikov in svetnic veliko, nekateri zelo obsežni, bo občinska uprava do drugega branja pripravila tudi pisne odgovore, še na neodgovorjena vprašanja in pobude.

Več o proračunih za leti 2015 in 2016 pa v prihodnjih dneh.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov