Domžalske svetnice in svetniki so se sestali na 27. seji Občinskega sveta

Domžalske svetnice in svetniki so se danes popoldne sestali na prvi letošnji seji Občinskega sveta Občine Domžale. Po uvodnih vprašanjih in pobudah, ki so jih podale svetnice in svetniki, so sprejeli sklep o prenehanje mandata dosedanjemu članu Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve Občine Domžale ter sprejeli sklep o imenovanju novega člana. Nato pa so se lotili bolj obsežnih točk dnevnega reda, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Obravnava in sprejem Sklepa o razglasitvi javnega dobra na zemljiščih za skupno rabo
Zakon o davku na nepremičnine, ki je pričel veljati 1. januarja 2014, predpisuje davčne stopnje za obdavčitev vseh nepremičnih na območju RS. Ob tem se hkrati razširja število davčnih zavezancev, saj so poleg fizičnih in pravnih oseb obdavčeni kot lastniki nepremičnin tudi Republika Slovenija in lokalne skupnosti oz. njihovi upravljavci. Predmet obdavčitve so vse evidentirane nepremičnine v registru nepremičnin.

Zakon o davku na nepremičnine določa tudi oprostitve za nepremičnine, ki so v lasti tujih držav in institucij po mednarodnih pogodbah, izvzeti so kulturni spomeniki, sakralni objekti, varovalni gozdovi, nekatera neplodna zemljišča ter nepremičnine, ki so v registru nepremičnin evidentirane kot javno dobro.

Občine Domžale je lastnik številnih nepremičnin, ki služijo skupni rabi ter jih lahko vsakdo uporablja pod določenimi pogoji. Neposredno kot lastnik oz. preko upravljavcev že sedaj omogoča splošno rabo nepremičnin,katerim je potrebno dodeliti status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, in sicer:

 • zemljišča, ki so sestavni del kategoriziranih občinskih cest,
 • zelenice, ki služijo splošni in skupni rabi ter z njimi upravlja občina,
 • javne parkirne površine, ki niso sestavni del občinskih javnih cest,
 • rekreativne površine, parki, igrišča in funkcionalne površine objektov v lasti Občine
 • Domžale, ki služijo splošni in skupni rabi ter z njimi upravlja občina ali javni zavodi
 • ter zemljišča na katerih so objekti potrebni za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb kot so pokopališča, črpališča, vodo hrami in podobno.

Ocenjena skupna vrednost teh zemljišč je 8 milijonov evrov. V kolikor za zgornja zemljišča ne bi zagotovili spremembe statusa v grajeno javno dobro lokalnega pomena, bi to pomenilo dodatno obremenitev proračuna iz naslova davka na nepremičnine za 45.000 EUR letno.

Svetnice in svetniki so po razpravi potrdili Sklep o razglasitvi javnega dobra na zemljiščih za skupno rabo. Tako bodo letno v občinski blagajni prihranili 45.000 EUR.

Obravnava in sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena-hitri postopek
Občina Domžale je v zadnjem obdobju pridobila nekatere športne objekte v last in ker s športnimi objekti upravlja Zavod za šport in rekreacijo Domžale je bilo potrebno dosedanji sklep o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena dopolniti z navedbo novih športnih objektov.

S sklepom so svetnice in svetniki razglasili naslednje športne objekte za objekte občinskega pomena:

 • skate park v Športnem parku Domžale,
 • skakalnice Domžale,
 • Športni park Dob,
 • Športni park Ihan,
 • teniška igrišča v Radomljah,
 • balinišče na Količevem.

Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture-prva obravnava
Na Občini Domžale so Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture za ravnanje z odpadki, oskrbo z vodo in odvajanje odpadne vode, so pripravili z namenom ohranjanja finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje, posodabljanje ter rekonstrukcije le-te infrastrukture. Namen tega Proračunskega sklada je ločeno voditi prejemke in izdatke za sredstva, ki so pridobljena iz naslova najema gospodarske javne infrastrukture.

Prednost zbiranja finančnih sredstev v proračunskem skladu je v tem, da se bodo neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta prenesla v prihodnje leto. S tem bo občina ohranjala in zagotavljala sredstva za načrtovana investicijska vzdrževanja, posodabljanje ter rekonstrukcije v gospodarsko javno infrastrukturo, ki bodo opredeljena v načrtu razvojnih programov.

Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D7/4 Kulturni dom Franca Bernika«-druga obravnava
Na ureditvenem območju in neposredno ob njem se nahaja več objektov z javnimi funkcijami in sicer Kulturni dom, Glasbena šola Domžale, Osnovna šola Venclja Perka Domžale, uradi lokalne skupnosti in Upravne enote. Vse naštete ustanove na pripadajočih zemljiščih nimajo zadostnega števila parkirnih mest, da bi bile njihove storitve dobro dostopne za uporabnike. Prometna študija občine Domžale (PNZ d.o.o., november 2006) namreč na območju naselja Domžale izkazuje potrebo po ureditvi dodatnih 600 parkirnih mest.

Na tem delu ureditvenega območja se nahajajo razpoložljiva, neizkoriščena zemljišča, kjer je bil nekdaj zunanji prodajni prostor in dovoz opuščene trgovine Metalka.

Ker z lastnikom teh zemljišč ni mogoče doseči ustreznega dogovora, in posledično ni mogoče zagotoviti ustreznega nivoja dostopnosti do javnih funkcij, hkrati pa ni drugih razpoložljivih prostorskih možnosti, je potrebno za uveljavitev javnega interesa poseči po ukrepih, ki jih za takšne primere predvideva Zakon o urejanju prostora v razdelku, ki se nanaša na razlastitev in omejitve lastninske pravice.

Svetnice in svetniki so obravnavani Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "D7/4 Kulturi dom Franca Bernika", danes v drugem branju potrdili. S čimer ima sedaj Občina Domžale podlago za poseg v ta prostor in lahko uvede postopke za razlastitev in s tem uveljavitev javnega interesa.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki obravnavali in sprejeli še Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2014, Letni program športa Občine Domžale za leto 2014, Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2014 in Letni program dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2014.

Gradivo 27. seje Občinskega Sveta Občine Domžale si lahko ogledate na spletni strani Občine Domžale.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Tagi