Domžalske svetnice in svetniki so se sestali na 25. seji Občinskega sveta

V četrtek, 24. oktobra 2013, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 25. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan, mag. Lovro Lončar. Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 24. seje z dne, 19. september 2013, ter sprejeli dnevni red, ki je obsegal sedem točk. Najprej pa so svetnice in svetniki občinski upravi postavili nekaj vprašanj in podali tudi nekaj pobud, nato pa so se lotili posameznih točk, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Obravnava in sprejem predloga cene za pomoč družini na domu
Občinski svet je sprejel novo ceno za izvajanje programa pomoči družini na domu, ki jo je predlagal koncendent, po predpisani metodologiji Pravilnika za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Cena storitve pomoči družini na domu se zniža za 1,04 % in bo po novem znašala:

  • ob delavnikih (tudi soboto) 16,28 EUR na efektivno uro,
  • v nedeljo ali nočnem času 22,42 EUR na efektivno uro,
  • na dan državnega praznika in dela prostega dne 23,74 EUR na efektivno uro.

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 7,73 EUR na efektivno uro, ne glede na čas oziroma dan izvajanja storitve, razliko do ekonomske cene storitve na efektivno uro subvencionira Občina Domžale. Cene storitve pomoči na domu veljajo od 1. 11. 2013 dalje.

Obravnava in sprejem predloga spremembe cen programov Vrtca Domžale, Vrtca Urša in Osnovne šole Roje
Občine zagotavljajo iz svojega proračun sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Zaradi številnih sprememb v zadnjem času, predvsem v povečanju oddelkov ter v stroških plač, so v Vrtcu Domžale, Vrtcu Urša in v OŠ Roje, pripravili izračun svojih stroškov, občinska uprava pa je na podlagi teh izračunov pripravila nov predlog cen programov, ki so ga občinske svetnice in svetniki tudi sprejeli.

Cene programov vrtcev, ki opravljajo javno službo znašajo mesečno na otroka:

  • za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 420,00 EUR,
  • za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih
  • od 3-4 leta je cena programa 320,00 EUR,
  • za razvojni oddelek je cena programa 951,67 EUR,
  • stroški živil v ceni za otroke I. starostnega obdobja znašajo 31,71 EUR.
  • stroški živil v ceni za otroke II. starostnega obdobja znašajo 32,34 EUR,
  • mesečni strošek staršev za izvajanje cicibanovih uric znaša 5 EUR.

Vrtcu Domžale se, upoštevaje dodatne stroške poslovanja, zaradi delovanja na številnih lokacijah znotraj občine, zagotavljajo proračunska sredstva izven cene programa največ do višine 3.300,00 EUR mesečno za leto 2013 in v času do naslednje spremembe cene programa. Nove cene začnejo veljati od 1. 11. 2013 dalje.

Obravnava in sprejem Poročila o socialnem položaju mlade in starejše generacije v občini Domžale
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom o socialnem položaju mlade in starejše generacije v občini Domžale ter občinski upravi naložili, da prouči obravnavano gradivo po posameznih področjih in pripravi morebitne ukrepe. Poročilo najdete TUKAJ.

Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za medgeneracijsko sodelovanje Domžale – druga obravnava
Zaradi opravljanje in koordinacije svetovalne, preventivne in kurativne dejavnosti s področja interesov mladih in skrb za starejšo generacijo na območju občine Domžale, želi Občina Domžale ustanoviti Javni zavod Center za medgeneracijsko sodelovanje

Ker so imeli nekateri svetniki pomisleke glede smiselnosti ustanavljanja takšnega javnega zavoda, so to točko prekinili in bodo o tem predlogu razpravljali v prihodnje.

Obravnava in sprejem Pravilnika za vrednotenje kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz Proračuna Občine Domžale in Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale – nadaljevanje prekinjene točke
Občina Domžale želi s tem pravilnikom spodbujati prostovoljstvo, z javnimi sredstvi podpirati projekte oziroma programe, ki bi jih določal ta pravilnik, in sicer na način sofinanciranja stroškov za te projekte ter podpirati aktivnosti v občini. V pravilniku so določeni pogoji, merila, upravičenci in postopki za vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za družbene in socialne projekte in programe, ki jih iz občinskega proračuna lahko sofinancira Občina Domžale.

Obravnava in sprejem ukinitve statusa javnega dobra
Z zadnjo točko dnevnega reda, so svetnice in svetniki na nekaterih zemljiških parcelah ukinili status javnega dobra. Gre za opuščene poti ali pa del koridorjev, ki se ne uporabljajo več za ceste. Zemljišča bodo po ukinitvi javnega dobra predmet menjave ali pa prodaje.

Celotno gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Domžale najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov