Konec privilegijev v domžalskem športu: Ker so se znašli v brezizhodnem položaju, je močno zavrelo

Odkar je pred dobrima dvema letoma vajeti Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (ZŠRD) prevzel novi direktor Uroš Križanič, od tedaj naprej je bil že nekajkrat tarča kritik nekatere športne javnosti, ki se niso strinjali z nekaterimi njegovimi potezami. Z njegovim prihodom je prišlo do nekaterih sprememb predvsem v smeri ukinjanja dosedanjih praks, ki so favorizirala določena športna društva. V prvi vrsti gre za uvedbo bolj transparentnih kriterijev pri razpisu za sofinanciranje športnih programov in s tem postavitev društev v enakovreden položaj. Enako je pri najemanju prostorov, ki so v lasti Občine Domžale in v upravljanju tega zavoda ter uvedba sprememb še na marsikaterih drugih področjih.

S tem, ko so začela veljati nova pravila, pa so nekatera društva čez noč izgubila »privilegije«, ki so jih imela vrsto let, za njih pa so postala samoumevna. Seveda je zaradi uvajanja novosti in transparentnosti prišlo do vroče krvi, kar nekateri vidijo kot uničevanja športa v Domžalah. Pa je res tako?

V minulih dneh so se v nekaterih medijih pojavili prispevki v zvezi s Težkoatletskim klubom Domžale (TAK Domžale), ki je dolga leta brezplačno gostoval v kletnih prostorih Športne dvorane Domžale, zaradi preureditve in spremembo namembnosti pa mora sedaj klub zapustiti te prostore. Zaradi tega je sedaj veliko vroče krvi, puščice letijo na vse strani, po mnenju TAK Domžale pa je to pripeljalo do konca delovanja njihovega društva.

Klub s 55-letno tradicijo

V TAK Domžale so nam povedali, da je njihovo društvo eno izmed najstarejših športnih društev na območju Domžal. Ustanovljeno je bilo leta 1963 in že več kot 45 let domuje v kletnih prostorih (130 m2) Športne dvorane Domžale. Trenirajo in tekmujejo v olimpijskem dviganju uteži, športu, ki je bil prisoten že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe. Člani so skozi leta s prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi uredili prostore, da so le ta bila primerna za vadbo. V teh prostorih, ki so dostopni vsem, so sodelovali tudi z drugimi športniki v občini, saj je dviganje uteži osnova mnogim športom. V zadnjem času so organizirali tudi brezplačne seminarje za dijake Srednje šole Domžale. Klub je bil med leti 2006-2014 zaporedoma ekipni državni prvak, v letu 2017 so osvojili drugo mesto v državi.

Zaradi preureditve kletnih prostorov Športne dvorane Domžale mora TAK zapustiti prostore

»Z Občino Domžale in Zavodom za šport in rekreacijo Domžale v celotni zgodovini ni bilo posebnih težav, stanje pa se je povsem spremenilo po imenovanju novega direktorja Zavoda za šport Domžale Uroša Križaniča. V začetku leta 2017 je klub preko medijev in govoric izvedel, da zavod namerava preurediti kletne prostore. Klub je naslavljal številne pobude in prošnje na Občino Domžale in ZŠRD. Skupen sestanek z Občino Domžale in ZŠRD je bil šele jeseni, kjer je podžupanja obljubila, da se bo rešitev zagotovo našla in, da bo klub imel ustrezne prostore. Do spomladi 2018 s strani institucij ni bilo nobenega odziva. Klub je v tem času nadaljeval aktivnosti, in ponovno naslavljal številne pobude in vprašanja. Odzivov ni bilo, šele v marcu 2018 pa je Občina pisno obvestila klub, da ker se primeren nadomesten prostor ni našel, TAK Domžale ostaja v dosedanjih prostorih. Kmalu po tem, je s strani zavoda prišlo obvestilo, da bo prostore obiskala arhitekta, saj bodo klubu uredili sanitarije, ki jih do sedaj ni bilo. Na sestanku skupaj z arhitektko je bilo s strani zavoda pojasnjeno, da se bo prenova prostorov pričela poleti 2018. Dva tedna po sestanku in obljubah (konec aprila 2018) pa je vodstvo TAK Domžale prejelo s strani zavoda priporočeno pošto, kratek dopis z naslovom »Odpoved najemne pogodbe!« Športniki so bili šokirani in takoj zahtevali sestanek z Urošem Križaničem. Tokrat se je Križanič hitro odzval in pojasnil, da se  bo prostor namenil za skladišče in da se bo moralo društvo pričeti obnašati tržno. V kolikor uteži in opreme ne bodo dovolj hitro pospravili jim bodo izstavljeni tudi stroški izselitve,« dogajanje opisujejo v TAK Domžale.

TAK Domžale se mora glede na odpovedni rok, ki je tri mesece, iz kletnih prostorov Športne dvorane izseliti do 23. 7. 2018. Ob tem pojasnjujejo, da drugega prostora še niso našli, kljub temu, da so predlagali nešteto površin, ki so v lasti Občine Domžale: »Tako Občina Domžale kot Zavod za šport in rekreacijo Domžale, sta več kot eno leto zagotavljala, da se bo našla rešitev. Situacija je enaka kot, da bi Košarkarski klub Domžale izselili iz dvorane, ker bi v dvorani naredili skladišče. Obe društvi sta v tej dvorani že več kot petdeset let. Za TAK Domžale to pomeni po več kot 55-tih letih neprekinjenega delovanja, uničujočo obsodbo.«

Športno dvorano Domžale želijo potrebno primerno urediti, saj služi raznovrstnemu namenu

Za pojasnila v zvezi z omenjeno problematiko smo se na našem portalu obrnilu tudi na Zavod za šport in rekreacijo Domžale, kjer nam je direktor Uroš Križanič povedal, da je ŠD TAK Domžale v preteklem času brezplačno uporabljal kletne prostore Športne dvorane Domžale, nekdanje Hale komunalnega centra. »V lanskem letu je prvič prišlo do javno objavljenega razpisa za najem prostorov, na katerega se je društvo tudi prijavilo. ZŠRD je upravljavec objekta, ki služi za večnamensko uporabo. Objekt uporabljajo športna društva, največji dnevni uporabnik je Košarkarski klub Domžale, uporabljajo jo veliko število športnih in kulturnih društev za kulturne prireditve, saj edino ta objekt v naši občini omogoča prireditve z nekaj tisoč obiskovalci. Zaradi namenov in uporabe ter zelo pomembno umestitvijo v prostor v centru Domžal, je strategija v naši občini, da objekt primerno uredimo z zunanjo ter notranjo podobo, saj služi tako raznovrstnemu namenu in zelo pogosti uporabi.

Sprednji zanemarjeni del s strani ploščadi, bo tako s preureditvijo in obnovo postal primeren tudi iz vidika dnevnih obiskovalcev centra Domžal, obiskovalcev nakupovalnega centra ter obiskovalcev športnih in kulturnih prireditev v dvorani/hali. Pridobili bomo velik primeren prostor za namene, ki sem jih že opisal ter uredili izgled in vhod v objekt s strani ploščadi«, glede namena prenove pove Križanič.

Vsako društvo ima odgovornost in nalogo, da se organizira in poišče primerne pogoje za delovanje

Ob tem Križanič še obrazloži, da Zavod za šport in rekreacijo Domžale lahko upravlja z objekti, ki so v občinski lasti. Vsa društva uporabljajo ali najemajo različne športne in navadne objekte preko več različnih lastnikov ali upravljavcev, nekatera pa so lastniki objekta: »Vsako društvo ima odgovornost in nalogo, da se organizira in poišče primerne pogoje ter seveda v primeru, da ni lastnik objekta tudi plača uporabnino. V primeru TAK Domžale pogrešam sodelovanje panožne športe zveze, ki bi prav tako lahko aktivno pomagala pri iskanju rešitev z iskanjem objekta ali nižanju stroškov uporabe pri najemu. Občina športnemu društvu ni dolžna zgraditi objekta iz javnih sredstev, vedno pa pripomore pri pripravi strategije športnih objektov tudi dejstvo koliko mladih otrok iz Domžal lahko uporablja takšen objekt za vadbo. Občina Domžale preko razpisa za sofinanciranje športnih programov zelo pomaga, saj so kriteriji za razdelitev sredstev jasni in transparentno razdeli ta sredstva, ki so za občino, ki ni mestna občina, zelo velika.«

Rešitve še niso našli, retorika pa se zaostruje

Seveda je zaradi vsega tega sedaj veliko vroče krvi, predvsem na strani TAK Domžale, saj so se znašli v situaciji kako predvsem pa kje naprej. V TAK so nam še povedali, da je v Proračunu Občine Domžale na postavki Selitev prerazporedi v letošnjem letu namenjenih 100 tisoč evrov. Ta znesek pa naj bi na današnji seji Občinskega sveta z rebalansom prerazporedili na druge postavke in sicer z obrazložitvijo, da se ni našla skupna rešitev. »Edini, ki smo predlagali konkretne rešitve smo bili mi (imamo veliko dokazov). Občina na nekatere predloge sploh ni odgovorila ali pa je vse zavrnila (pri nekaterih so se celo jasno zlagali, kar lahko dokažemo z uradnimi dokumenti). Suhoparna dejstva so torej sledeča: Občina 55 let staro društvo nasilno izganja, ker želi utežarno preurediti v skladišče za stole. Več kot leto in pol so zagotavljali da bodo zagotovili ustrezen prostor, še v aprilu so nam celo poslali arhitektko za obnovo prostora. Potem pa so se konec aprila premislili in nam vročili odpoved. Pravno gledano je situacija povsem enaka kot da bi KK Helios, odpovedali najemno pogodbo z izgovorom, da bodo dvorano preuredili v skladišče za stole. Pri tem bodo kot kaže tudi grobo kršili nekatere določbe Zakona o športu. Drugi odstavek 70. člena Zakona o športu določa: Če se javnim športnim objektom spremeni namembnost, se morajo zagotoviti nadomestni javni športni objekti. Tretji odstavek 71. člen istega Zakona pa: Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa,« še pravijo v TAK Domžale.

Besedna vojna ne bo prinesla rešitve

V TAK Domžale so se znašli v situaciji, v katerih je še veliko društev iz domžalskega območja, saj nimajo vsi svojih lastnih prostorov. Svojo dejavnost pa izvajajo v prostorih in na površinah v javni in zasebni lasti, za kar plačujejo najemnino. TAK Domžale tudi do sedaj svojih lastnih prostorov ni imel, temveč je brezplačno gostoval v Športni dvorani Domžale.

Prepričani smo, da se na koncu juha ne bo pojedla tako vroča, kot se je skuhala. Po našem mnenju bi bilo treba v prvi vrsti umiriti retoriko, ki zagotovo ni v prid TAK Domžale. V vsaki vojni se namreč dela škoda, interesi in rešitve pa se vedno najdejo v tihi diplomaciji. TAK Domžale ima nekaj argumentov, ki jim gredo v prid in škoda bi bilo, da se jih v vojni zapravi!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Tagi