Imejte pri roki gasilni aparat. Za vsak slučaj!

V domačem okolju je kar nekaj potencialnih virov za nastanek požara, česar se včasih ne zavedamo najbolje. Statistike beležijo veliko požarov v kuhinjah zaradi pregrete maščobe na štedilniku, požarov zaradi okvar na električnih napravah in inštalacijah (doma imamo vedno več naprav, ki so stalno pod napetostjo in jih skoraj ne izklapljamo več), nadalje požarov, ki nastanejo ob izvajanju raznih vzdrževalnih del (varjenje, brušenje…), nepravilno odloženi cigaretni ogorki, sveče …

Če pa sliko še bolj razširimo, je potencialnih virov za nastanek požara, kjer smo prisotni, še veliko več. Lahko se to pripeti na pikniku na prostem, kjer je prostor omejen ali pa celo ni dostopa do vode, na kampiranju pri uporabi malih gorilnikov, električnih naprav … Pogosto se tudi zgodi, da zaradi tehničnih pomanjkljivosti ali pa človeškega faktorja pride do požara na vozilih.

Prav zaradi teh potencialnih virov za nastanek požara, je preventiva izrednega pomena, česar se premalo zavedamo. Stroški povezani s preventivo so zanemarljivi napram stroškom, ki nastanejo ob morebitnih požarih. Zaradi hitrega tempa življenja smo prepogosto premalo pazljivi, večino stvari pa počnemo rutinsko, zato ni odveč, da predhodno poskrbimo, da imamo pri roki gasilnik oziroma gasilni aparat. Le-ti so zelo koristni pri gašenju požarov v začetni fazi, saj ogenj lahko pogasimo in preprečimo, da bi se razširil naprej.

Gasilni aparat na gasilni prašek

Med gasilnimi aparati je najbolj razširjen gasilni medij za gašenje začetnih požarov gasilni prašek. Namenjen je gašenju začetnih in manjših požarov. Z gasilniki na gasilni prašek lahko uspešno gasimo požare, ki se skladno s SIST EN 2 delijo na razrede gašenja:

 • A  (trde snovi – les, papir, tekstil,…);
 • B  (tekoče snovi – alkohol, eter, katran, olja, masti,…);
 • C  (plinaste snovi – acetilen, mestni plin, metan, vodik,…)
Simboli s katerimi so ponazorjeni razredi gašenja skladno s SIST EN 2.

Gasilnike z gasilnim praškom lahko uporabimo za gašenje začetni požarov v prostoru ali na prostem (tovorna vozila, skladišča, pokrita parkirišča, hale itd.).

Kaj moramo razmišljati ob nakupu gasilnega aparata

Gasilniki oziroma gasilni aparati so zelo koristni predvsem pri gašenju požarov v začetni fazi, vendar pa je to uspešno le s pravim tipom gasilnika. Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne razrede požarov, ki so označeni s črkami A, B, C, D in F.

Ko razmišljamo o nakupu gasilnih aparatov (oziroma gasilnikov, kot jih imenujemo) za domačo rabo, moramo imeti v mislih naslednje vprašanje: kje v stanovanju oziroma hiši so nevarnosti za nastanek požara? Pomembno je, da te nevarnosti poznamo in se jih zavedamo. Od vrste snovi, ki lahko zagorijo (na primer trdne snovi, tekočine, plini…), je odvisna tudi izbira ustreznega gasilnega sredstva (voda, gasilni prašek, ogljikov dioksid…).

Gasilni aparat je treba postaviti v bližino potencialnega vira požara. Taka mesta so v stanovanjski hiši prav gotovo kurilnica, kuhinja, garaža oziroma prostori, kjer hranimo ali uporabljamo vnetljive tekočine ali vnetljive pline (na primer bencin za vrtne kosilnice, vnetljive barve, razredčila, plinske jeklenke…).

Gasilnike namestimo na vidna in dostopna mesta, v bližini potencialnih virov. Namestimo jih v bližini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 metrov od najbolj oddaljene točke prostora. Gasilnik naj bo nameščen tako, da bo ročka gasilnika na višini od 80 do 120 centimetrov merjeno od tal.

Ob nakupu se seznanimo z navodili o uporabi

Večina gasilnikov ima zelo podoben način aktiviranja, ki je razmeroma preprost. Vsak gasilnik ima na nalepki z navodili opisan in običajno tudi narisan postopek aktiviranja, tako da se je treba po nakupu gasilnika s temi navodili tudi seznaniti. Najbolje je, da gasilnik kupimo na enem od pooblaščenih servisov, kjer nas bo prodajalec, ki je strokovno usposobljen, seznanil s pravilnim načinom uporabe in nam odgovoril na morebitna druga vprašanja.

Seveda je zelo pomembno, da se vse odrasle osebe seznanijo s pravilnim načinom uporabe gasilnika. Smiselno pa je, da otroke seznanimo vsaj z osnovami požarne preventive in ukrepi v primeru požara.

Požari na vozilih

Na območju, ki ga pokrivajo poklicni gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, so imeli v letošnjem letu že kar nekaj intervencij, ko je prišlo do požara na vozilih. V tistih primerih, ko so se lastnik avtomobila in pa mimoidoči občani lotili gašenja z gasilniki, večje povzročene škode ni bilo, saj so začetni požar uspešno pogasili. Manj sreče pa so imeli tisti, ki pri sebi v času požara niso imeli gasilnega aparata, oziroma tudi ne mimoidoči oziroma mimovozeči vozniki. Plameni hitro zajamejo večje površine vozila, saj se ogenj zelo hitro širi po lahko gorljivih umetnih materialih. Takrat gašenje z gasilnikom ne bo več uspešno. Tako razvit požar je zahtevna naloga tudi za gasilce.

Najpogostejši vzroki požarov na vozilih:

 • okvare vozila zaradi slabega vzdrževanja (elektroinštalacija,uplinjač,izpuh),
 • okvare na zavornem sistemu,
 • trčenje vozila,
 • nestrokovno popravilo na vozilu (varjenje, predelava elektroinštalacije),
 • kajenje in uporaba odprtega ognja v vozilu ali ob njem,
 • odvržena petarda ali raketa,
 • parkiranje vozila na lahko vnetljive snovi (katalizator).

Kaj storiti, če v vozilu opazite dim ali vonj po zažganem

Če v vozilu opazite dim ali vonj po zažganem, ki lahko nakazujeta požar v avtu, vozilo takoj zaustavite. Potnikom pomagajte, da čim prej zapustijo vozilo. S pripravljenim gasilnikom poiščite mesto nastanka požara.

S priročnim gasilnikom se lahko lotite gašenja začetnih in manjših požarov, ko plameni zajamejo le manjši del vozila. Gasilnik aktivirajte po navodilih proizvajalca. Gasiti začnite tako, da curek gasilnega sredstva usmerite v jedro požara, dokler ne ugasne. O požaru obvestite gasilce po SOS telefonu, ki je ob cesti, ali na telefonsko številko 112.

Gasilni aparat v avtu

Vaš avto naj bo opremljen z ustreznim gasilnikom z ABC prahom (minimalno 13A 89B), svetujejo gasilci, čeprav tega predpisi ne zahtevajo. Izkušnje iz številnih požarov kažejo, da bi lahko pogasili marsikateri požar, če bi pravočasno začeli gasiti z gasilnikom, ki bi ga imeli v vozilu. Gasilnik pritrdite na mesto, kjer je lahko dosegljiv in ni nikoli založen. Le tako bo hitro dostopen, ko ga boste potrebovali.

Gasilnik varujte pred neposredno sončno pripeko in pred mehanskimi poškodbami. Vročina, ki nastane zaradi naravnega sevanja sonca v avtomobilu, mu ne škodi. Glede na priložena navodila proizvajalca ga redno servisirajte v pooblaščenih servisih.

Kako gasiti požar v prostoru motorja vozila?

Če je požar v prostoru motorja vozila, najprej pokrov motorja samo nekoliko priprite. Nikoli ne dvigajte pokrova motorja. Če bi nenadoma dvignili pokrov motorja, bi v predel gorečega motorja dovedli veliko količino zraka. To lahko povzroči hitro napredovanje gorenja, možnost poškodbe oseb in večjo materialno škodo.

 • Ko odkrijete žarišče, začnite z gašenjem tako, da skozi režo priprtega pokrova izpraznite približno tri četrtine vsebine gasilnika.
 • Zaprite pokrov in počakajte nekaj sekund.
 • Pokrov spet počasi odprite in preverite, če je ogenj pogašen. Če ni, postopek ponovite.

Kako gasiti požar iztekajočega goriva?

Iztekajoče gorivo, ki se je vnelo, začnite gasiti od zgoraj navzdol. Najprej pogasite mesto, kjer izteka gorivo. Nato s curkom gasilnega sredstva napredujete na gorečo površino na tleh. Razlitje tekočine gasite cik-cak od sprednjega roba do končnega roba požara na razliti tekočini. Gašenje tovrstnih požarov je najuspešnejše pri gašenju z dvema ali več gasilniki hkrati.

Kako ravnati, če avto zagori v tunelu?

Požar na vozilu je zaradi dima še posebej nevaren v predoru. V takem primeru poskušajte z vožnjo naprej z vozilom čim prej zapustiti predor.

Če presodite, da zaradi požara ne boste več mogli nadaljevati vožnje:

 • vklopite utripalke in zapeljite v odstavno nišo ali skrajno desno na voznem pasu,
 • ugasnite motor vozila,
 • ključe pustite v ključavnici,
 • nadenite si odsevni brezrokavnik,
 • postavite varnostni trikotnik.

Če je možno, poskusite vozilo pogasiti z gasilnikom iz vozila ali s tistim, ki je nameščen v predoru. Če bi z gašenjem tvegali lastno varnost, iz vozila vzemite le najnujnejše. Čim prej po najkrajši poti oziroma v nasprotni smeri širjenja dima zapustite vozilo in predor. Pokličite gasilce.

Z gasilnim aparatom, ki ga namestite v vozilo, in s poznavanjem osnov gašenja boste bolje pripravljeni na možnost požara v vozilu.

Vseeno se lahko za pomoč vedno obrnete na gasilce. Ti poudarjajo, da boste z rednim servisiranjem in vzdrževanjem vozila zelo zmanjšali že samo možnost za nastanek požara na vozilu.

Kako ravnamo v primeru požara doma, na dopustu, pikniku

V bivalnih prostorih preživimo največ časa in možnosti, da bi zaradi neprevidnosti, malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja povzročili požar, na nas prežijo na vsakem koraku. Največ jih nastane zaradi malomarnosti, še zlasti pa zaradi:

 • neprevidnega kajenja in odmetavanja cigaretnih ogorkov,
 • vžig vnetljivih tekočin, plinov, hlapov,
 • kuhanja in neprevidnega dela z odprtim ognjem,
 • otroške igre z ognjem,
 • okvar in nepravilnega delovanja električnih in grelnih naprav,
 • slabo vzdrževanih dimnikov,
 • strele …

Kaj lahko sami storimo, da ne bi prišlo do požara v objektu ali stanovanjskem prostoru!

 • Poskrbimo za urejenost bivalnih prostorov, predvsem stopnišč, kleti in podstrešij.
 • Redno in skrbno čistimo kamine, odprta kurišča, peči centralnih kurjav in dimnike.
 • Poškodovane kable in vtičnice zamenjajmo z novimi.
 • Vzdrževanje in popravila električnih in plinskih napeljav prepustimo usposobljenim strokovnjakom.
 • Plinske naprave in jeklenke primerno skladiščimo, nikoli v prostorih pod nivojem zemlje, v spalnicah ali na mestih, kjer temperatura lahko preseže 40oC.
 • Požarno in eksplozijsko nevarne snovi kot so lepila, čistila, razredčila, laki ipd. hranimo na varnih krajih, daleč od vira toplote in nedostopne otrokom.
 • Sveč, petrolejk in raznih naprav, ki oddajajo toploto kot so likalniki, peči, kaloriferji ipd. nikoli ne puščamo prižganih brez nadzora. Nikoli jih ne postavljamo v bližino gorljivih snovi, npr. lesenih oblog, pregrinjal, zaves ipd.
 • Pri kuhanju prižganega štedilnika nikoli ne puščajmo brez nadzora, saj se pregreta maščoba lahko vžge.
 • Javljalniki požara nas lahko pravočasno opozorijo na nevarnost.
 • Priporočljivo je, če imamo gasilnik s pomočjo katerega lahko tudi sami pogasimo manjši začetni požar.

Kaj storimo v primeru požara

 • Ostanemo mirni.
 • Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi (voda, odeja, pokrovka ipd.) ali z gasilnikom.
 • Pregrete maščobe in električnih naprav nikoli ne gasimo z vodo. Ogenj zadušimo s pokrovko ter izklopimo plin ali elektriko.
 • Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno.
 • O POŽARU TAKOJ OBVESTIMO GASILCE NA ŠTEVILKO 112 IN POVEMO:

– KDO KLIČE,
– KJE GORI,
– KAJ GORI,
– KAKŠEN JE OBSEG POŽARA,
– ALI SO OGROŽENI LJUDJE IN ŽIVALI.

 • Pričakamo gasilce in jih usmerimo h kraju požara.
 • Gasilcem vedno povemo resnične podatke o shranjenih vnetljivih in drugih nevarnih snoveh ter drugih značilnostih stavbe.
 • Iz visokih stavb se nikoli ne umikamo po zadimljenem stopnišču ali z dvigalom.
 • Če je evakuacijska pot blokirana ostanemo v prostoru in skušamo preprečiti dotok dima. Če v prostor kjer gori dovajamo kisik, se bo požar še bolj razplamtel.
 • Če je v prostoru veliko dima, si usta in nos pokrijemo z vlažnim robčkom ali krpo. Zadržujemo se pri tleh, saj je zrak tam čistejši.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: CZR Domžale, Uprava RS za zaščito in reševanje; Video: CZR Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi