Domžalski svetniki pod streho spravili proračun za leto 2019

Domžalske svetnice in svetniki so se v četrtek, 21. marca 2019, sestali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na dnevnem redu pa so imeli devet točk. Med drugim so obravnavali in sprejeli Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2019 – drugo branje, ki so mu svetniki namenili tudi največ časa, saj je potekala obširna razprava, svetniki pa so pred sejo vložili tudi 26 amandmajev. Po dolgi vsebinski razpravi, ki se je zavlekla pozno v noč, so svetniki na koncu potrdili proračun. Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta, so po sprejemu proračuna prekinili sejo, nadaljevali pa jo bodo prihodnji teden.

Na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale so svetnice in svetniki obravnavali in potrdili sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale za leto 2019. Priznanja bodo podelili aprila na slavnostni seji ob prazniku Občine Domžale. Predlog o podelitvi priznanj je na podlagi prispelih predlogov javnega poziva pripravil Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve, Občinski svet Občine Domžale pa je predlog s sklepom potrdil.

Domžalske svetnice in svetniki so se sestali na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale.

Zlata plaketa Občine Domžale

 • Foto, kino, video klub Mavrica Radomlje – ob 50-letnici uspešnega dela za ohranjanje zgodovine in kulturne dediščine.

Srebrna plaketa Občine Domžale

 • Marika Haler – za življenjsko delo pri vodenju pevskih zborov in ohranjanja ljudske pesmi
 • Jožefa Košak – za ohranjanje slamnikarske dediščine in posredovanje mlajšim generacijam.

Bronasta plaketa Občine Domžale

 • Damjan Tomažin – za uspešno delo pri vodenju Godbe Domžale.
 • Janez Medvešek – za vsestransko bogato ustvarjalnost, tudi promocijo občine.
 • Vida Perne – za dolgoletno predano delo v Medobčinskem društvu invalidov Domžale.

Nagrada Občine Domžale

 • Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine – za uspešno delo na območju občine Domžale ob njihovem jubileju – 40-letnici.
 • Veronika Pogačar – za aktivno delo v društvih.
 • Tomaž Lavrič – za prizadevno delo v Ribiški družini Bistrica in širše.
 • Citrarska skupina Notice (Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale) – za uspešno promocijo citrarstva in Občine Domžale.
 • Anka Cerar – za dolgoletno nesebično in predano delo v društvih in Društvu Lipa Domžale.
Proračun je svetnicam in svetnikom predstavila Marjeta Omahen Podpeskar, vodja Oddelka za finance.

Letošnji proračun je težak malo manj kot 40 milijonov EUR, saj predvideva 39.747.348 EUR proračunske porabe (39.094.771 EUR odhodkov in 652.577 EUR izdatkov) iz načrtovanih prihodkov v višini 28.843.271 EUR. Načrtovan celotni primanjkljaj v višini 10.904.077 EUR načrtujejo pokriti z denarnimi sredstvi na računih na dan 1.1.2019. So pa svetnice in svetniki pred drugo obravnavo vložili 26 amandmajev, nekateri so se nanašali na samo besedilo odloka, večina pa jih je posegala v same proračunske postavke, na odhodkovni strani seveda. V primeru vložitve amandmaja, ki kakšno odhodkovno proračunsko postavko poveča ali pa vnaša novo proračunsko postavko, mora amandma vsebovati tudi proračunsko postavko, kjer se za enak znesek sredstva zmanjšajo. Proračun mora biti namreč na koncu uravnotežen.

Podžupanja mag. Renata Kosec nam je po sprejetju Odloka proračuna za leto 2019 povedala, da jo veseli, da je bil proračun sprejet, saj to pomeni, da lahko nadaljujejo z delom in da Občina Domžale nima več začasnega financiranja. Po sprejetju proračuna za leto 2019 pomeni, da bodo lahko pričeli izvajati projekte na številnih področjih, kot so investicije v prometno infrastrukturo (urejanje prometa v centru Domžal, gradnja podhoda pri železniški postaji …), investicije v športno infrastrukturo (gradnja kopališča, športne ploščadi …), nadaljevanje aktivnosti v SPB-1, gradnja gasilskega doma in doma krajanov Študa, gradnja Eko parka ter mnoge druge pomembne investicije. Med drugim proračun vsebuje tudi projekte, ki rešujejo problematiko starejših in drugih ranljivih skupin. Pri tem je podžupanja še izpostavila vidik sociale, saj jo sprejeti proračun ohranja oziroma v nekaterih segmentih še celo povečuje.

Podžupanja mag. Renata Kosec pravi, da proračun za leto 2019 vsebuje kar nekaj pomembnih investicij.

Kot smo že omenili, so svetnice in svetniki ter tudi občinska uprava pred drugo obravnavo proračuna vložili 26 amandmajev. Med potrjenimi in sprejetimi amandmaji z večjimi finančnimi posledicami, so tudi socialni transferji za novorojenčke, za kar so svetniki na pobudo Branka Heferleta (LMŠ) namenili 200.000 EUR, postopek podeljevanja sredstev pa bo urejal poseben odlok, ki ga bodo svetniki sprejemali na eni izmed prihodnjih sej. Z amandmaji so svetniki zagotovili še sredstva ureditev makadamskega parkirišča pri Tuš centru v Domžalah, sredstva za izgradnja vzhodnega objekta s tribuno na domžalskem stadionu, sredstva za ureditev Eko parka pri Godbenem domu, dodatna sredstva za športne programe, sredstva za nakup knjižničnega gradiva, sredstva za postavitev spomenika Aciju Bertonclju ter še nekaj manjših socialnih transferjev.

Svetniki bodo 3. redno sejo nadaljevali predvidoma prihodnji teden.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Tagi