Domžalski svetniki o prostorski problematiki in širitvi Zdravstvenega doma Domžale

Domžalske občinske svetnice in svetniki so se po poletnem premoru danes sestali na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, na kateri so obravnavali devet točk dnevnega reda, med drugim so se seznanili tudi s prostorsko problematiko Zdravstvenega doma Domžale, s katero se bo potrebno v prihajajočem obdobju tudi spoprijeti, da bo javnemu zdravstvenemu zavodu omogočen dolgoročni razvoj, zaposlenim pa ustrezni delovni pogoji. Ena izmed rešitev, ki je bila tudi predstavljena na seji, je širitev obstoječega zdravstvenega doma. Sejo je vodila podžupanja mag. Renata Kosec.

V uvodu seje so svetnice in svetniki imenovali novega predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale, saj je dosedanji član mag. Tomaž Deželak ob nastopu podžupanske funkcije podal odstopno izjavo z mesta člana sveta tega zavoda. Na podlagi prispelih predlogov svetniških skupin, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu v imenovanje predlagala Gorazda Flisa. Predlog so svetnice in svetniki na seji podprli.

V nadaljevanju so svetnice in svetniki obravnavali in v prvem branju sprejeli Odlok o Javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale. Občinska uprava je Občinskemu svetu predlagala sprejem novega Odloka o javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale, ki bi odpravil pomanjkljivosti ter uskladil trenutno veljavi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. Predlog Odloka je Občina Domžale uskladila z Zdravstvenim domom Domžale in občinami soustanoviteljicami. Odlok prinaša nekatere spremembe v sestavi sveta zavoda, strokovnem svetu zavoda in poslovodstvu zavoda. Po besedah v.d. direktorice Polone Burja, dr. med. spec. so bili njihovi predlogi k Odloku podani v nameri, da bi bil zdravstveni dom čim bolj operativen.

Sejo Občinskega sveta Občine Domžale je vodila podžupanja mag. Renata Kosec.

Seznanitev s prostorsko problematiko v Zdravstvenem domu Domžale

Eden izmed prihajajočih izzivov, ki čaka Zdravstveni dom Domžale in občine soustanoviteljice, je rešitev prostorske stiske, s katero se zadnja leta ukvarja javni domžalski zdravstveni zavod. Tej problematiki je bila namenjena tudi točka dnevnega reda, na kateri sta v.d. direktorice Polona Burja, dr. med. spec. in pomočnica direktorice Anja Ocepek občinske svetnice in svetnike o tej problematiki podrobneje seznanili.

Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Domžale se v zadnjih nekaj letih sooča z izjemno problematiko, z omejenimi prostorskimi kapacitetami, ki na eni strani onemogočajo zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev zaposlenih, po drugi strani pa otežujejo dolgoročni razvoj javnega zdravstvenega zavoda. Način dela na področju zdravstva na primarni ravni zdravstvenega varstva se je v zadnjih petnajstih letih bistveno spremenil. Na delovanje in razvoj zdravstvenega doma vplivajo številni dejavniki, med katerimi izstopajo predvsem povečanje in spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah, naraščanje števila prebivalcev na območju vseh občin ustanoviteljic ter rast števila pacientov, ki potrebuje zdravnika in dostop do vseh ostalih zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva.

Po poletnem počitniškem premoru so domžalske svetnice in svetniki ponovno sedli v svetniške klopi.

Naštete spremembe zahtevajo širitev obstoječih zdravstvenih storitev, reorganizacijo obstoječih zdravstvenih dejavnosti in ustvarjajo podlago za pojav novih zdravstvenih dejavnosti. Da bi lahko izvajali vse potrebno zdravstvene dejavnosti, potrebujejo zadostno število zaposlenih. Objekt Zdravstvenega doma Domžale je polno zaseden in prostor optimalno izkoriščen. Trenutno ima Zdravstveni dom Domžale 240 zaposlenih, kar je približno za 44% več oziroma 70 zaposlenih več kot leta 2004, ob tem, da so prostorske kapacitete v vseh teh letih ostale nespremenjene. V Zdravstvenem domu Domžale ob upoštevanju smernic Ministrstva za zdravje na področju primarne ravni zdravstvenega varstva ocenjujejo, da bo število zaposlenih v njihovem javnem zdravstvenem zavodu v prihodnjih letih še naraščalo.

Zaradi navedene problematike je Zdravstveni dom Domžale skupaj z Občino Domžale pristopil k izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta “Ureditev prostorov za Zdravstveni dom Domžale“, katerega cilj je bil najti najbolj optimalno rešitev za zagotovitev dodatnih prostorskih površin za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti zdravstvenega doma. Predlagana rešitev zajema gradnjo prizidka in garažne hiše za 152 parkirnih mest. 7.534,98 m2 površine obsega garažno hišo (klet 1 in klet 2), nizko in visoko pritličje ter prvo nadstropje. Ocenjena vrednost celotne investicije po tekočih cenah z DDV znaša približno 9.045.000 EUR, pri čemer bi delež, ki bi padel na Občino Domžale znašal približno 62%. Investicija Občine Domžale v celoti vključuje garažno hišo. K izgradnji novega objekta bi pristopilo šest investitorjev, vse občine ustanoviteljice v soustanoviteljskem deležu in Zdravstveni dom Domžale. Ob nemotenem poteku načrtovanih aktivnosti ocenjujejo, da bi se investicijski objekt predvidoma zaključil leta 2022.

Eden izmed prihajajočih izzivov, ki čaka Zdravstveni dom Domžale in občine soustanoviteljice, je rešitev prostorske stiske.

Po besedah v.d. direktorice Polone Burja, dr. med. spec. je cilj gradnje prizidka predvsem zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost in enake možnosti za zdravljenje vsem pacientom občin soustanoviteljic, ki jih oskrbuje zdravstveni dom, ter izboljšati pokritost glede na trenutne in bodoče potrebe po zdravstvenih storitvah. Investicija je nujno potrebna, saj v kolikor gradnja prizidka ne bi bila možna, Zdravstveni dom Domžale ne bo zmogel zagotavljati zdravstvenih storitev glede na potrebe, zakonske okvire in razvojne prioritete, kar posledično pomeni, da lahko pričakujejo stagnacijo zdravstvenega doma na vseh področjih, kar bi posledično občutili tudi občanke in občani.

Iz razprave svetnic in svetnikov je bilo možno razbrati, da podpirajo čim prejšnjo rešitev omenjene problematike in širitev obstoječega zdravstvenega doma. O sami investiciji pa bodo razpravljali na eni izmed prihodnjih sej, saj je bila današnja točka namenjena predstavitvi problematike prostorske stiske Zdravstvenega doma Domžale.

V nadaljevanju so občinske svetnice in svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o določitvi območja predkupne pravice na zemljiščih v občini Domžale v drugi obravnavi, Odlok o načinu sprejema ter stroških lokacijske prevetritve v drugi obravnavi ter sprejeli sklep o ugotovitvi javne koristi in ukinitev statusa javnega dobra. Na koncu seje so sledila še vprašanja, pobude in predlogi svetnic in svetnikov.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Komentarji uporabnikov
Tagi