Zaključni dogodek programa Socialne aktivacije – Točka SoDELOVANJA

Skupina socialne aktivacije Točka SoDELOVANJA je v sredo, 25. avgusta 2021, v prostorih Centra za socialno delo Domžale pripravila zaključni dogodek, na katerem so predstavili potek programa socialne aktivacije. Program je namenjen osebam iz ciljnih skupin ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela.

V uvodu zaključnega dogodka sta zbrane nagovorila izvajalca programa dr. Barbara Grintal, direktorica Gerontološkega raziskovalnega inštituta (GeRI) in dr. Peter Seljak, koordinator praktičnega usposabljanja za programe Socialne gerontologije, ki sta na kratko povzela potek programa socialne aktivacije.

Po besedah dr. Barbare Grintal je namen projekta socialna vključenost oseb iz ciljnih skupin projekta ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti z namenom olajšanja prehoda na trg dela. V programu imajo osebe možnost razvoja ali nadgraditve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela.

Dr. Barbara Grintal in dr. Peter Seljak sta udeležencem zaključnega dogodka predstavila program socialne aktivacije.

“Cilji projekta so socialna vključenost in preprečevanje tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin skozi razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti, osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela, aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije, dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela, okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju,“ je povedala dr. Barbara Grintal.

Rezultat projekta bo zaznan v pridobivanju socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc dolgotrajno brezposelnih oseb, ki se nanašajo na njihov osebni in strokovni razvoj. Prav tako bo rezultat projekta izhod iz projekta (v času trajanja projekta in po njegovem zaključku) v obliki redne zaposlitve (samozaposlitve), vključitve v javna dela in vključitve v različne programe izobraževanja in usposabljanja.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Filmska predstavitev udeležencev programa ter razstava njihovih izdelkov

Prisotni na zaključnem dogodku so si ogledali filmsko predstavitev udeležencev, v kateri so le-ti predstavili svoje mnenje in izkušnje glede programa ter priporočila bodočim udeležencem programa. Temu je sledil ogled razstavljenih izdelkov, ki so jih udeleženci izdelali kot voščila oz. zapisali dobre misli glede karierne poti.

V nadaljevanju je potekal razgovor na temo socialne aktivacije, na kateri so udeleženci še nekoliko obširneje predstavili svoje izkušnje in občutke v času šestmesečnega programa, ki se s koncem avgusta zaključuje. Sledila je človeku in okolju prijazna pogostitev, katere namen je bil povabljenim gostom ponuditi zdrav obrok, pripravili pa so ga v podjetju JAZON d.o.o.. Dogodek se je zaključil s sklepnimi mislimi zunanjih izvajalcev in delodajalcev ter lokalnega okolja.

Zaključnega dogodka so se udeležili tudi Sabina Rovšek, direktorica Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. iz Litije, Barbara Grobljar in Peter Rebolj, koordinatorja socialne aktivacije Ljubljana vzhod.

Zaključni dogodek programa socialne aktivacije je potekal na CSDO Domžale.

Trajanje projekta:

  1. skupina udeležencev: od 23. 9. 2019 do 22. 5. 2020.
  2. skupina udeležencev: od 25. 6. 2020 do 28. 2. 2021,
  3. skupina udeležencev, katere program trenutno poteka, od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021. V skupino je vključenih 15 oseb različnih starosti, od katerih jih je 12 ženskega spola. 12 vključenih oseb prihaja iz regijske enote Domžale, 3 osebe iz regijske enote Kamnik. Skupina vključenih oseb je močno heterogena (starost, izobrazba, delovne izkušnje). Ob zaključku programa je bilo v skupino vključenih še 5 oseb.

V nadaljevanju sledita še dve skupini udeležencev.

Projekt se programsko izvaja v treh modulih in sicer:

I. modul (uvodni modul), ki traja 1 mesec in je namenjen medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju programa (vsebina, način in metode dela, časovni potek), obiskovanju različnih organizacij in dogodkov, izvajanju tematskih delavnic in osnovam varnega dela.

II. modul (izvedbeni modul), ki traja 4 mesece in v katerem se izmenično izvajajo delovne aktivnosti pri delodajalcih (3 dni v tednu), tematske delavnice s področja komunikacije, tujih jezikov, poslovnega bontona, reševanja konfliktov, računalniške pismenosti, ekonomskih in podjetniških znanj, timskega dela, prostovoljstva, osebnostni rasti, graditve samopodobe itd. in pomoč drugim pomoči potrebnim.

III. modul (zaključni modul), ki traja 1 mesec in v katerem se vključene osebe informira o možnostih zaposlitve, vključitve v javna dela in vključitve v programe izobraževanja in usposabljanja ter se jih spodbuja, usmerja in jim nudi pomoč pri zaposlovanju.

Metode dela v vseh treh modulih so individualne (individualni razgovori, spoznavanje delodajalcev) in skupinske (delavnice, obiski, ogledi, pomoč drugim).

Po zaključenih modulih je 1 mesec namenjen individualnemu delu z udeleženci, kjer se jim svetuje in nudi podporo po zaključku programa.

V projekt vključujejo delodajalce

Za izvajanje projekta so se povezali z več kot 30 delodajalci s področja Domžal in Kamnika z okolico, ki vključenim osebam predstavijo svoje organizacije, procese dela in pri katerih vključene osebe spoznavajo procese dela, da se po zaključku programa lažje ponovno vključijo na trg dela.

Projektni in drugi partnerji

Prijavitelj programa je IC Geoss iz Litije. Aktivno pa sodelujejo z Domom upokojencev Domžale, ki je omogočil nekatere socialne aktivnosti (druženje, pomoč drugim, vključevanje v družbeno dogajanje) za pridobivanje socialnih kompetenc ter podjetje Tilt d.o.o., ki je omogočil uporabo prostorov za izvajanje skupinskih oblik dela. Aktivno sodelujejo z različnimi podjetji in organizacijami iz Domžal, Kamnika, Trzina, Mengša, Lukovice, Moravč, Komende in Ljubljane.

Ves čas izvajanja projekta tesno sodelujejo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorjema socialne aktivacije, Centroma za socialno delo Domžale in Kamnik ter Uradom za delo Domžale-Kamnik.

Izvajalci projekta

Projekt izvajajo trije redno zaposleni: dr. Barbara Grintal, strokovna sodelavka, dr. Peter Seljak, strokovni sodelavec, Magdalena Kapla, sodelavka,ki imajo bogate izkušnje s področja izobraževanja in projektnega dela. V izvajanje projekta se občasno vključujejo tudi: zunanji izvajalci (osebnostna rast, komuniciranje, tuji jeziki, računalniška pismenost, finančna pismenost, varno delo, samopodoba, …), prostovoljci, domači in tuji študenti socialnega dela na praksi.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi