Na voljo nova nepovratna sredstva Eko sklada

Na voljo nova nepovratna sredstva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb, pa tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe

V petek, dne 9. 6. 2017, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, katerega predmet bodo nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Prav tako bodo na voljo tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

V okviru novega Javnega poziva 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb bo spodbuda lahko dodeljena za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, in sicer:

  • s kurilno napravo na lesno biomaso;
  • z ogrevalno toplotno črpalko;
  • s plinskim kondenzacijskim kotlom;
  • s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;

ob upoštevanju omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih, ki bodo določena v javnem pozivu. Skupna višina sredstev bo znašala 3 milijone EUR, višina nepovratne finančne spodbude pa bo znašala do 25 % priznanih stroškov naložbe. Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo naložbe bo za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Rok za zaključek naložbe bo osemnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Vlogo, ki bo dostopna na spletni strani Eko sklada, mora upravnik, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec/skupni predstavnik upravičenih oseb obvezno oddati pred pričetkom del za izvedbo naložbe.

Na javnem pozivu 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo na voljo dodatnih 7 milijonov EUR sredstev, na Javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 pa se bodo razpisana sredstva povišala z 10 na 14 milijonov EUR.

Vsi navedeni javni pozivi veljajo do objave zaključka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kontakt

Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Več informacij v zvezi z razpisom dobite v ESP Domžale (energetska svetovalna pisarna), na Ljubljanski 36 (radio HIT, Rdeči križ), vsako sredo od 18.00 do 20.30 ure.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Komentarji uporabnikov