Na seji Občinskega sveta danes tudi o aktivnostih o prodaji starejših neprofitnih stanovanj

Pravkar poteka 17. seja Občinskega sveta Občine Domžale. Svetnice in svetniki bodo obravnavali sedem točk, ki jih imajo na današnjem dnevnem redu. Zaradi poplav, ki so v marsikaterih krajih po Sloveniji pustile katastrofalne posledice, so uvrstili dodatno točko na dnevni red in sicer o dodelitvi finančnih sredstev popljavljenim občinam.

Za poplavljene občine so namenili sredstva v višini 8.000 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 na proračunski postavki 232100 — Izločitev sredstev v stalno rezervo.

Sprememba Odloka o pogojih in kriterijih ter postopka sprejema otrok v vrtec

Med drugim bodo po krajšem postopku sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec, saj trenutno veljavni Odlok med drugim za obravnavo vlog za vpis otrok v vrtec določa, da lahko otrok, ki je bil na podlagi javnega vpisa z odločbo zavrnjen in uvrščen na prednostni vrstni red enkrat dobi 5 točk oziroma dvakrat ali večkrat 10 točk.

Predlagana sprememba kriterija bi tako določala, da lahko otrok, ki ni bil sprejet v vrtec in je bil uvrščen na čakalni seznam enkrat prejme 5 točk oziroma dvakrat ali večkrat 10 točk. Omenjena sprememba bi bila tako v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, obenem pa bi se v primeru, da bi starši odklonili sprejem v vrtec, možnost pridobitve 5 oziroma 10 točk odpravila. Na podlagi nove opredelitve kriterija bi tako točke prejeli zgolj tisti otroci, katerim možnost sprejema v vrtec nikoli ni bila ponujena.

Aktivnosti Občine Domžale v zvezi z prodajo neprofitnih stanovanj

Svetniki se bodo seznanili tudi z aktivnostmi v zvezi s prodajo neprofitnih stanovanj. Občina Domžale razpolaga s 141. neprofitnimi stanovanji. Starost stanovanj je zelo razlicna, povprečna starost teh stanovanj pa je več kot 30 let. S tem so povezani tudi visoki stroški vzdrževanja in upravljanja, ki v povprečju znašajo 5.100,00 € mesečno.

Gospodarno in ekonomsko upravičeno se Občini Domžale zdi odprodaja starejših letnikov neprofitnih stanovanj sedanjim najemnikom, ki imajo v skladu s stanovanjskim zakonom predkupno pravico na stanovanjih. S prodajo teh stanovanj bi imeli kupci še vnaprej rešen stanovanjski problem, s kupnino pa bi omogočali najem neprofitnih stanovanj mladim in socialno ogroženim družinam v  novejših stanovanjih z bistveno manjšimi vzdrževalnimi stroški katere mora kriti občina.

V skladu z navedenimi razlogi ter Razvojnim programom občine Domžale, so opravili poizvedbo o interesu najemnikov za odkup občinskih stanovanj v katerih bivajo. Občina je tako pri najemnikih neprofitnih stanovanj, ki so starejša več kot 10 let preverila možnosti odkupa stanovanja. Odzvalo se je 46 najemnikov, od tega se je opravilo 43 ogledov in cenitev , 3 najemniki so kasneje preklicali zanimanje za odkup.

Povprečna cena ocenjenega stanovanja je 1.450,30 €, skupna površina ocenjenih stanovanj je 2.510,95 m2, skupna vrednost odkupa vseh ocenjenih stanovanj pa je 3.641.530,00 €.

 

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov