Domžalski svetniki na seji potrdili nakup stavbe Centra za zaščito in reševanje Domžale

Domžalski občinski svetniki so se v četrtek, 16. februarja 2017, sestali na prvi letošnji seji in 18. redni seji v njihovem mandatu. Kljub obsežnemu dnevnemu redu, ki je obsegal enajst točk, je seja minila zelo hitro, se pravi brez vročih razprav, svetniki pa so vse obravnavane predloge, ki so se znašli na dnevnem redu, sprejeli soglasno. Sejo je vodil svetnik mag. Lovro Lončar.

Po potrditvi dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Občinskega sveta Občine Domžale, so svetniki obravnavali in potrdili sprejem dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2016. V nadaljevanju je predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale, Borut Kurmanšek predstavil letni program dela Nadzornega odbora.

Nakup stavbe Centra za zaščito in reševanje Domžale
Sledila je točka dnevnega reda, na kateri so svetniki po skrajšanem postopku obravnavali in tudi sprejeli Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2017. Sprememba v odloku proračuna se je nanašala na proračunsko porabo 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkov in sicer se je ustanovila nova postavka Nakup stavbe Centra za zaščito in reševanje. Sredstva za to postavko, se pravi za nakup nepremičnine so zagotovili tako, da so v proračunu povečali načrtovane prihodke od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb v solastništvu Občine Domžale v višini 750.000 evrov.

Občina Domžale je lani za izvajanje javne gasilske službe ter drugih nalog zaščite in reševanja ustanovila Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale, ki deluje v objektu na lokaciji Količevo 2a. Objekt je v 54% solasti družbe Helios TBLUS d.o.o. Navedena družba svojega deleža v objektu ne potrebuje več, zato ga je v odkup kot solastniku ponudila Občini Domžale. Z odkupom bo Občina Domžale zavodu zagotovila osnovne pogoje za nemoteno izvajanje javne gasilske službe oziroma upravljanje ter investicijsko vzdrževanje objekta. Odkup solastninskega deleža objekta se bo, na podlagi cenitve, lahko izvedel v prvi polovici leta.

Svetniki so potrdili nakup stavbe Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki je v 54% lasti solasti družbe Helios TBLUS d.o.o.

V nadaljevanju so svetniki obravnavali in sprejeli izjave občinskega sveta o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob. Po skrajšanem postopku so obravnavali in sprejeli dopolnitve načrta prodaje finančnega premoženja Občine Domžale za leto 2017 (prodaja delnic Mlinostroja in Induplati). Obravnavali in sprejeli so tudi Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale. Dopolnitev pravilnika se nanaša za osebe z motnjami v duševnem razvoju, potreb po izvajanju programov namenjenih osebam, ki potrebujejo dnevno varstvo ter pomoč pri premagovanju vsakodnevnih težav in sicer z namenom izboljšanja kvalitete življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale, ki bi omogočala sofinanciranje delovanja dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju.

Sofinanciranje začasnega spremljevalca učenki s posebnimi potrebami
Svetniki so obravnavali in sprejeli sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učenki s posebnimi potrebami. Vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Domžale, Kristina Slapar je svetnikom predstavila prošnjo matere za pomoč pri sofinanciranju spremljevalca hčeri, ki je upoštevaje strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s potrebnimi potrebami, opredeljena kot dolgotrajni bolan otrok in je na podlagi določbe vključena v izobraževalni program CIRIUS Kamnik. ki jo je na Občino Domžale naslovila mati učenke. Kot je povedala Slaparjeva iz strokovnega mnenja izhaja, da ima učenka trdovratno obliko epilepsije, da je imela že v vrtcu določenega spremljevalca, ki ga je, skladno z določili takratne odločbe, financirala Občina Domžale. Prav tako je v strokovnem mnenju navedeno, da so med drugim izkazane potrebe po posebni skrbi in varovanju (nenadni padci, težavi pri predvidevanju nevarnosti), zaradi česar šoli predlagajo, da le-ta poskrbi za dodatno varnost ter omogoči stalen nadzor (spremljevalec). Učenka je v preteklem letu imela zagotovljenega stalnega spremljevalca, čeprav le-ta ni zapisan v izreku odločbe, v šolskem letu 2016/2017 pa brez utemeljenih razlogov nič več. Glede na specifičnost primera, povezanega z življenjsko ogroženostjo, je občinska uprava predlagala sklep, da se učenki odobri sofinanciranje začasnega spremljevalca, kar so svetniki potrdili soglasno.

Svetniki na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale.

Letni program kulture in športa v Občini Domžale
Sledili sta obravnavi in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2017 in Letnega programa športa Občine Domžale za leto 2017.

Vprašanja, pobude in predlogi svetnikov
Na koncu so sledila še vprašanja pobude in predlogi svetnikov. Sodelovali so Tomaž Deželak (SDS), ki je na občinsko upravo naslovil vprašanje v zvezi z Regijskim centrom za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) in sicer kako stoji stanje, kakšna bo cena odvoza odpadkov na to odlagališče po poskusnem obdobju? Ali bo dražja? … V nadaljevanju je izpostavil odgovor občinske uprave na njegovo svetniško vprašanje v zvezi s pitnikom pri Vagonu ob rekreacijski osi ob reki Kamniški Bistrici v naselju Študa in sicer, da ni zadovoljen z odgovorom.

Robert Pečnik (SMC) je izpostavil cene položnic komunalnih odpadkov. Pri tem je navedel tudi članek, ki je bil objavljen na portalu Siol, kjer je avtor prispevka navedel, da ima domžalska občina najdražji odvoz komunalnih odpadkov. Predlagal je, da se naredi nov elaborat, ki bo določil nove cene, vse to pa naj se obravnava na eni izmed prihodnjih sej. Župan Toni Dragar mu je odgovor podal že na seji in sicer je povedal, da avtor omenjenega prispevka ni upošteval pravilne metodologije, kar se tiče število odvozov, kako se ločuje odpadke, odvoz pobranih odpadkov na odlagališč. Glede na raznolikost občin in njihovih javnih storitev, po njegovi presoji to ne more biti pravilno merilo za rangiranje občin po ceniku njihovih storitev.

Alenka Resinovič (Lista Reza) je podala pobudo, da se poveča samooskrba in da pri tem sodelujejo tudi javni zavodi. Predlagala je tudi izdelavo 395 otroških slamnikov.

Peregrin Stegnar (NSi) je podal pobudo krajanov Krtine, da se namesto sedanjega semaforiziranega križišča v Krtini pri Moravški cesti, naredi krožno križišče. Prav tako je izpostavil spremembo lastništva tovarne Helios, ki ga je pred časom prevzela japonska multinacionalka. Predlagal je, da pristojne institucije naredijo meritev nultega stanja okolja – stanja okolja v trenutnem stanju. Pridobljeni podatki bi namreč prišli prav v prihodnosti, če bi z novim lastništvom in morebitnimi spremembami v delovanju tovarne, prišlo do povečanega onesnaženja zraka.

Lidija Ambrož Marčun (SMS) je predlagala dvig enkratne subvencije za novorojenčke.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov