Tržnica na OŠ Preserje pri Radomljah

Na lep pomladni dan, v petek, prvega aprila 2016, smo na OŠ Preserje pri Radomljah pripravili Tržnico znanja. Že poimenovanje pove, da smo tržili znanje, saj smo odprli vrata učilnic in povabili učitelje in strokovne delavce drugih slovenskih šol, da si ogledajo potek učne ure, z nami podoživijo in izmenjajo mnenja, izkušnje ter znanje. 36 učiteljev je za 60 pedagoških delavcev pripravilo različne učne ure z usmeritvami, ki jim na šoli sledimo. 

V prvem razredu so predstavili medpredmetno učenje, formativno spremljanje učenčevega napredka, samopresojo, integracijo tujega jezika ter medvrstniško sodelovanje med prvo- in drugošolci. Drugošolke so predstavile globalno opismenjevanje in uvajanje tujega jezika; četrtošolci so predstavili projektno delo, načrtovali zahvalo in prikazali formativno spremljanje; petošolci so prepričali, da zna biti slovnica zabavna; na predmetni stopnji pa so prikazali formativno spremljanje učenčevega napredka, različne pristope k učenju, predvsem samostojno delo učencev, ustvarjalnost in njihovo samopresojo.

Navdušili so učenci, saj so v povratnih informacijah obiskovalci prepoznali njihovo samostojnost, notranjo motivacijo, pripravljenost za sodelovanje, umirjenost in visoko stopnjo presojanja lastnega dela. Izpostavili so odgovoren pristop učencev k delu ter njihovo željo po izboljšavi lastnih izdelkov in znanja. Ugotovili so, da gre velika zasluga učiteljem, saj morajo biti pripravljeni posredovati povratne informacije v različnih oblikah: ustni, pisni in v dialogu z učencem. Na prvo mesto so tako postavili delavnost v vseh razredih, kjer so bili prisotni. Presenetili so jih odnosi med učenci in učitelji, ki so jih prepoznali kot sodelovalne; povsod je bilo čutiti povezanost med učitelji in učenci za skupen cilj – usvajanje znanja.

Svetovalne delavke so pripravile okroglo mizo, na kateri so predstavile: delo z učenci s posebnimi potrebami, delo z učenci, ki imajo težave s koncentracijo ali prilagajanju skupini, izjemno timsko delo, dopolnjevanje v aktivu glede na potrebe posameznih učencev in sodelovanje z ostalimi učitelji, ki izvajajo učno pomoč ali imajo v razredih učence, ob katerih se je potrebno vseskozi učiti novih metod in oblik dela. Zanje so pripravile zloženke o posameznih težavah učencev z odločbami, delavnice na temo, kako prilagoditi teste in se sporazumevati s starši. Skušajo se posvetiti vsakemu učencu, ki potrebuje pomoč, četudi le s pogovorom in časom. Pri vzgojnih dogodkih sodelujeta pedagoginja in socialna pedagoginja, pri učnih pa ostale specialne pedagoginje. Na rednih tedenskih srečanjih se pogovarjajo o učencih celostno, z vseh možnih vidikov, da lahko opredelijo pravo pomoč.

V popoldanskem delu so učiteljice pripravile delavnice o formativnem spremljanju, mednarodnem udejstvovanju Erasmus+, teoriji izbire ter poučevanju tujega jezika.

Ugotovitve večine udeležencev so bile, da je za dobro vzdušje ter medsebojno sodelovanje, kjer je v središču učenec in njegov napredek, potrebno vložiti veliko dela celotne skupnosti, od vodstva do tehničnega kadra na šoli.

Poslovili smo se pozno popoldne z lepimi vtisi. Prav gotovo je za take dogodke potreben pogum, da postaviš svoje delo na ogled, a je vredno, saj je s pozitivnimi povratnimi informacijami zavel nov veter v naša krila.

Avtor: Ana Nuša Kern
Tagi