Center za mlade Domžale zaposli mladinskega delavca (m/ž)

Center za mlade Domžale razpisuje prosto projektno delovno mesto MLADINSKI DELAVEC (m/ž).

Delovne naloge:

 • organiziranje in izvajanje dejavnosti mladinskih programov (izvedba aktivnosti, animacija, koordinacija, nadzor, skrb za urejenost prostorov),
 • pomoč pri promociji programov za mlade,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z mladimi obiskovalci zavoda,
 • pomoč pri izvajanju počitniškega programa,
 • pomoč pri izvedbi prostovoljskega programa zavoda,
 • pomoč pri izvedbi mednarodnega mladinskega programa,
 • pomoč pri izvajanju informativno-svetovalnega dela za uporabnike (iskanje natančnih informacij)
 • vodenje različnih evidenc in administracija povezana z izvajanjem projektov,
 • navezovanje stikov in sodelovanje s sorodnimi institucijami na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
 • skrb za arhiviranje vsebin iz svojega področja dela,
 • pomoč pri organiziranju in izvajanju mladinskih kulturnih dejavnosti in prireditev,
 • opravljanje drugih del po nalogu direktorja.

Zahtevana strokovna izobrazba: V. stopnja družboslovna smer

Alternativna izobrazba: visokošolska strokovna, visokošolska 1. stopnje

Zahtevana znanja: 

– znanje slovenskega jezika (razumevanje – tekoče, govorjenje – tekoče, pisanje – tekoče)                                  – znanje angleškega jezika (razumevanje – tekoče, govorjenje – tekoče, pisanje – tekoče)
– obvladovanje informacijske tehnologije (računalnik, programska orodja, digitalni projektor, ozvočenje, …)
– želja po delu z mladimi

Drugi pogoji (v skladu z javnim razpisom Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju):

– starost do vključno 29 let,
– iskalec prve zaposlitve oz. registrirano brezposeln,
– ni vključen v izobraževanje ali usposabljanje za povečevanje kompetenc vsaj od 11. 9. 2017.

Obseg dela: 40 ur tedensko, delovni čas je neenakomerno razporejen

Trajanje: določen čas 9 mesecev (od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2018)

Prijava naj vsebuje:

 • življenjepis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon),
 • motivacijsko pismo za delo v Centru za mlade Domžale,
 • ustrezne izjave oz. obrazložitve v zvezi z izpolnjevanjem posebnih zahtev delovnega mesta.

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS – MLADINSKI DELAVEC” pošljejo na naslov Center za mlade Domžale, Ljubljanska c. 58, 1230 Domžale.  Rok za prijavo je 8 dni (do 10. 2. 2018).

Datum objave: 2. 2. 2018

Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljnji postopek. Prijava je popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev.

Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.

Informacije o postopku dobite na telefonu 01 722 66 00 ali 040 255 568.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Tagi