Začeli s protipoplavno sanacijo na Kamniški Bistrici pri Lidlu

Če ste se v teh dneh kaj sprehajali ob rekreacijski osi ob reki Kamniški Bistrici, ste pri Lidlu na Viru lahko videli, da tam potekajo dela in sicer gre za protipoplavno sanacijo. Delavci trenutno popravljajo zajedo, ki je nastala zaradi pojava spodjedanja škarpe. Hkrati pa gre za začetek sanacijskih del na tem območju in v nadaljevanju tudi na drugih kritičnih predelih reke Kamniške Bistrice.

Delovna skupina za pripravo načrtov ukrepov za zaščito pred poplavami na območju občine Domžale, ki jo je župan Toni Dragar ustanovil januarja letos, si je ogledala celotno območje občine. Na podlagi ogleda in izdelane Hidrološko – hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za območje občine Domžale, so ocenili najbolj ogrožena območja ter na podlagi tega pripravili akcijski načrt nabora ukrepov, ki vsebujejo redna in dodatna vzdrževalna dela, vsa investicijska dela ter finančno vrednotenje ukrepov. Akcijski načrt vsebuje nabor 65. ukrepov. Ker Občina Domžale po zakonu sama ne sme izvajati ukrepov, so imeli že več sestankov s predstavniki ARSO-ja, na katerem so dorekli akcijski načrt nabora ukrepov ter določili prioritete. V prvem planu dogovorjenih prioritet, ki so se jih lotili letos, z deli pa bodo nadaljevali prihodnje leto, je šest kritičnih točk na območju Kamniške Bistrice. Nekatera dela bo financirala Občina Domžale, večje projekte pa država.

  • Sanacija razpok na betonskem jezu pod železniškim mostom na Količevem se bo v sodelovanju s Hidrotehnik izvedla čim prej (izvedbo bo sofinancirala Občina Domžale);
  • Odstranitev sipin in naplavin v strugi Kamniške Bistrice od mostu regionalne ceste gorvodno kot investicijsko vzdrževanje državnega koncesionarja (izvedbo bo financirala država);
  • Popravilo škarpe na brežini Kamniške Bistrice zaradi pojava kavitacije, kjer je zajeda segla že globoko pod obstoječo betonsko škarpo (na desnem bregu zelene rekreacijske osi, izvedbo bo financirala država);
  • Projektiranje in kasnejša sanacija jezov Količevo v strugi reke na območju Jarše in Vira (dolgoročni projekt, ki bo financiran iz državnih sredstev, predlog za plan državnega proračuna);
  • Sanacijska dela pod mostom Kamniške Bistrice pri regionalni cesti (urejanje in financiranje prevzame Občina Domžale);
  • Projekt za izvedbo za popravilo jezov v strugi Kamniške Bistrice od mostu pri LIDL oziroma regionalne ceste dolvodno (dolgoročni projekt, predlog za plan državnega proračuna);
  • Popravilo zajede v škarpi ob Medgeneracijskem centru Bistrica, zaradi pojava spodjedanja škarpe, kjer se je pojavila okrog 20 m dolga zajeda pod betonsko škarpo (izvedbo bo sofinancirala Občina Domžale iz protipoplavnih ukrepov).
Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov