Sezona investicij obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je na vrhuncu

Za zagotavljanje kakovostnega, urejenega in čistega bivalnega okolja sta čista pitna voda iz vodovoda in urejeno odvajanje odpadne vode bistvenega pomena. Za nemoteno delovanje obeh sistemov je potrebna vsakodnevna skrb, kar pomeni redna vlaganja v obnove in vzdrževanje obeh sistemov. Občina Domžale in Javno komunalno podjetje Prodnik v zadnjih letih pospešeno skrbita za obnovo obeh sistemov, zato se med vožnjo po občini tudi v tem trenutku večkrat srečamo z gradbišči.

V občini Domžale v obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v zadnjih letih investirajo več kot 2 milijona evrov na leto, saj se zavedajo, da bo le s sistematičnim investiranjem v obnove obeh sistemov tudi v prihodnje iz naših pip tekla čista pitna voda. S sredstvi z naslova omrežnin je bilo tako od leta 2014 do konca leta 2017 v domžalski občini obnovljenih več kot 28 km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Poleg zagotavljanja dolgoročne zadostne in varne vodooskrbe se z vlaganji v obnove intenzivno zmanjšuje tudi delež salonitnih vodovodnih cevi kot tudi vodnih izgub.

Tako bo tudi v letošnjem letu bo obnovljenih okoli 5.000 m vodovodnega omrežja, sezona investicij pa je v tem trenutku na vrhuncu. Obnova vodovoda in hišnih priključkov trenutno poteka Pod hribom v Radomljah, Ob Mlinščici na Količevem, na Ulici Mirana Jarca v Dobu, na Poti za Bistrico in Ihanski cesti v Domžalah ter na Prežihovi ulici v Jaršah, zaključujejo pa se dela na Bolkovi ulici na Homcu in Gregorčičevi ulici v Domžalah. Na vseh območjih se ob obnovi vodovoda pregleda tudi kanalizacijsko omrežje in se ga po potrebi sanira. V okviru investicij pa se vedno poskrbi tudi za ustrezno urejene cestne površine.

Na Gregorčičevi cesti bo Občina Domžale na novo uredila pločnik.

Na terenu smo si ogledali kako potekajo dela

Kako potekajo dela na terenu, smo si si ogledali skupaj z zaposlenimi iz Javnega komunalnega podjetja Prodnik, ki po pooblastilu Občine Domžale vodi investicije. Obiskali smo gradbišče Pod hribom v Radomljah, kjer bo obnovljen kanalizacijski vod v dolžini več kot 750 m, sočasno pa bo obnovljen tudi vodovod in hišni vodovodni priključki. Dela, na Poti za Bistrico v Zaborštu in na Gregorčičevi ulici v Domžalah so že v zaključni fazi, saj trenutno poteka priprava cestišča za asfaltiranje, na Gregorčičevi ulici pa bo Občina Domžale na novo uredila še pločnik. V teh dneh so se pričela tudi dela na Prežihovi ulici v Jaršah kjer so bile že pred začetkom del postavljene nove obvestilne table, ki mimoidoče obveščajo o obnovi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, navedeni pa so tudi kontaktni podatki za občane, ki bi želeli o delih pridobiti dodatne informacije. S tovrstnimi tablami bodo po novem opremljena vsa gradbišča, kjer bo potekala obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Že pred samim začetkom del pa okoliški krajani s strani podjetja Prodnik in izvajalca del na dom prejmejo tudi podrobna obvestila.

Izvajalci dela izvajajo tako, da sta promet in vsakodnevno življenje občanov motena čim manj

Tako kot je že običaj pri tovrstnih investicijah, izvajalci dela na terenu izvajajo po etapah, kar pomeni, da izkop naredijo na dolžini nekaj več, kot je dolga ena vodovodna cev. To pa predvsem zaradi tega, da v času del promet čim manj moten. Prav tako mora v času del vzdrževalna služba podjetja Prodnik poskrbeti za začasno oskrbo s pitno vodo. Če tega ne bi storili, bi bili stanovalci v času gradnje brez vode. Tako pa pri menjavi vodovoda vedno poskrbijo, da imajo stanovalci vodo v vsakem trenutku. Po zaključku investicije, se pravi, po položitvi novih vodovodnih cevi in zasipu, pa vsa stvar še ni zaključena. Sledi tlačni poskus, ko v cevi pod pritiskom spustijo vodo, tlak pa pri tem v cevovodu ne sme pasti. Nato sledi dezinfekcija cevi, izpiranje in vzorčenje vode, s katerim se ugotavlja ustreznost pitne vode. Vzorčenje vode opravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Kranj in če so rezultati ustrezni, se novi vodovod lahko začne uporabljati. Nato pa sledi še asfaltiranje ceste, kjer je potekala investicija. V nekaterih primerih Občina Domžale ob obnovah vodovoda in kanalizacije izvede še dodatne investicije, kot je izgradnja pločnikov in podobno.

Čeprav je v času gradbenih del včasih moten vsakdan okoliških prebivalcev predvsem zaradi oteženega dostopa do objektov in hrupa, je zadovoljstvo uporabnikov po izvedenih delih toliko večje, saj obnovljeno omrežje zagotavlja bolj kakovostno, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo, funkcionalno pa so urejene tudi cestne površine.

Izvajalci dela izvajajo po etapah, da sta promet in vsakodnevno življenje občanov motena čim manj.

Investicije potekajo po natančno premišljenih letnih planih

Javno komunalno podjetje Prodnik kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z občinami Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče sodeluje pri pripravi letnih planov investicijsko vzdrževalnih del ter usklajuje potrebne zamenjave dotrajanih cevovodov z njihovimi službami. Pri pripravi letnih planov se upošteva starost in dotrajanost vodovodnega omrežja na določenem območju ter tudi morebitne ponavljajoče okvare. Sredstva za obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so zagotovljena z naslova omrežnin, ki omogočajo, da z nujnimi sistematičnimi obnovami obeh omrežij zagotavljamo varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo in dobro vodo iz pipe – tako za nas kot za prihodnje generacije.

Na ulici Pod hribom v Radomljah se obnavlja 534 m glavnega voda vodovoda, hišni priključki in 768 m kanalizacije.

V nadaljevanju si poglejmo, kje vse trenutno potekajo dela in kaj vse se bo obnovilo:

  • V zaključevanju so dela na Bolkovi ulici na Homcu, kjer je bil obnovljen glavni vod v dolžini 230 m in hišni priključki, sočasno pa je bila izvedena točkovna sanacija kanalizacije.
  • Prav tako so v zaključevanju dela na Gregorčičevi ulici v Domžalah, kjer je bil obnovljen glavni vod v dolžini 290 m, priključki 4 blokov in 4 stanovanjskih hiš, prav tako je bila izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Po zaključenih delih na vodovodu in kanalizaciji sledi asfaltiranje ceste, Občin Domžale pa bo uredila tudi nov pločnik.
  • V okviru obnove vodovoda in kanalizacije na ulici Pod hribom v Radomljah se obnavlja 534 m glavnega voda vodovoda, hišni priključki in 768 m kanalizacije. V času del poteka popolna zapora ceste, ki bo postavljena glede na napredovanje del, dela pa bodo predvidoma končana 7. 9. 2018.
  • V okviru del na Količevem Ob Mlinščici poteka obnova glavnega voda v dolžini 230 m in 17 hišnih priključkov. Končanje del je predvideno do 6. 8. 2018.
  • V okviru del na Ulici Mirana Jarca v Dobu bo obnovljen glavni vod v dolžini 156 m in 10 hišnih priključkov. Končanje del je predvideno do 6. 8. 2018.
  • Na Poti za Bistrico v Domžalah bo v okviru del obnovljen glavni vod v dolžini 377 m in 17 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. 7. 2018.
  • Na Ihanski cesti v Domžalah bo v okviru del obnovljen glavni vod v dolžini 120  in 7 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi točkovna sanacija kanalizacije. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. 7. 2018.
  • 20. 6. 2018 so se začela tudi dela na Prežihovi ulici v Jaršah, kjer bo obnovljen glavni vod v dolžini 268 m in 19 hišnih priključkov, sočasno pa bo izvedena tudi sanacija kanalizacije.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi