Občina Domžale ustanovila Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale

Občinski svetniki Občine Domžale so se v četrtek, 19. novembra 2015, sestali na 10. redni seji na kateri so obravnavali 10 točk dnevnega reda. Na dnevnem redu so imeli tudi drugo obravnavo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, ki so ga po razpravi tudi sprejeli, kar pomeni, da se bodo kmalu začeli postopki za ustanovitev tega javnega zavoda, ki bo formalo začel delovati s 1. julijem 2016. S tem bodo poklicni gasilci izpod okrilja podjetja Helios prešli pod okrilje Občine Domžale.

Center požarne varnosti Domžale že več kot dvajset let deluje pod okriljem podjetja Helios. Poleg rednih del v podjetju Helios, skrbijo za požarno varnost v okviru opravljanja javne gasilske službe v občini Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica. Z MORS imajo sklenjeno pogodbo kot gasilska enota širšega pomena za posredovanje ob prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi v prej naštetih občinah. Skupaj s PGE Celje imajo ustanovljeno enoto v ACB Dars na Vranskem, katera posreduje na AC odseku Blagovica – Vransko; tako praktično pokrivajo in skrbijo za varnost občank in občanov in nenazadnje vseh državljanov RS na celotnem AC območju Šentjakob – Vransko. Poleg vsega tega skrbijo za požarno varnost še v podjetjih Helios TBLUS – obrat Color, Kartonu Količevo in podjetju Lek Mengeš.

Poklicni gasilci podo po novem delovali pod okriljem Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale.

S spremembo lastništva družbe Helios, je bila v začetku zelo nejasna slika kaj bo s poklicno gasilsko enoto. Novim lastnikom je bilo v interesu, da ohranijo število poklicnih gasilcev, kot jih potrebujejo po predpisih o zagotavljanju varnosti v podjetju. Takrat bi se kaj hitro lahko zgodilo, da bi za območja občin Domžale, Trzin, Lukovica in Moravče ostali brez poklicnih gasilcev, kar bi zagotovo pomenilo znižanje varnosti, saj je Sistem varstva pred požarom ter pred drugimi naravnimi nesrečami v občini Domžale, glede na oceno ogroženosti, zasnovan tako, da mora sistem zagotavljati 24-umo pripravljenost za posredovanje ob požarih ter drugih nesrečah in zagotavljati vso tehnično, informacijsko in drugo podporo v primeru večjih naravnih nesreč, kar pa se lahko zagotavlja samo s poklicno gasilsko enoto. Po takratnem dogovoru je Občina Domžale prevzela dodatno sofinanciranje poklicne gasilske enote, da lahko še naprej deluje z enakim številom poklicnih gasilcev.

Istočasno so na Občini Domžale začeli razmišljati o ustanovitvi Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, ki bo deloval pod njenim okriljem. Tako, da so v letošnjem letu stekli vsi postopki priprave Odloka za ustanovitev novega javnega zavoda.

V skladu s sklepom Občinskega sveta, ki je bil sprejet na prvi obravnavi tega odloka 21. 5. 2015, so za drugo branje pripravili tudi Poslovni načrt za delovanje javnega zavoda, ki vključuje opravljanje javne gasilske službe za Občino Domžale in predvideva zaposlitev 17-ih gasilcev ter poslovodni del zavoda. Glede na to, da bo zavod v skladu z odlokom o ustanovitvi na trgu lahko izvajal tudi druge naloge gasilstva, predvidevajo, da bo takoj po ustanovitvi sklenili pogodbe s podjetji Helios, Lek in Karton ter Upravo RS za zaščito in reševanje ter sosednjimi občinami. Na podlagi teh pogodb si bo novi javni zavod zagotovil dodatne prihodke ter dodatno zaposlil ustrezno usposobljene operativne gasilce za izvajanje nalog gasilstva. Z dodatnimi pogodbami ter s temi dodatnimi finančnimi sredstvi za delo, bo prišlo do smotrnejše uporabe kadrov in opreme kar bo pomenilo tudi znižanje stroškov za opravljanje javne gasilske službe.

Z novim javnim zavodom bo še naprej zagotovljena 24-urna interventna pripravljenost za posredovanje na različnih vrstah intervencij.

Javni zavod Center za zaščito in reševanje Domžale (JZCZR Domžale), ki bo v okviru gasilstva oziroma izvajanja javne gasilske službe ter drugih nalog zaščite in reševanja na območju občine Domžale opravljal naslednje naloge:

  • stalno 24-urno interventno pripravljenost za ukrepanje ob požarih in drugih nesrečah,
  • izvajanje gašenja in reševanja ob požarih, stalno 24-urno dežurstvo za potrebe javljanja požarov ter drugih nesreč,
  • alarmiranje gasilskih društev ob požaru in drugih nesrečah, izvajanje 24-ume požarne straže v primeru razglašene velike požarne ogroženosti,
  • opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
  • RBK dekontaminacijo,
  • reševanje na vodi in iz vode,
  • zaščito, reševanje in pomoč v primeru nesreč z nevarni ni snovmi, poplav, vremenskih ujm, potresa, prometnih nesreč, letalskih nesreč ter drugih naravnih nesreč (žled, suša, visok sneg, toča),
  • obveščanje odgovorih oseb v občini ob požarih in drugih nesrečah.

Letno imajo domžalski poklicni gasilci med 300 in 400 intervencij.

Zavod bo gasilsko službo oz. požarno stražo ter druge reševalne naloge lahko opravljal za sosednje lokalne skupnosti, državo ter podjetja, katera morajo zaradi njihove varnosti zagotavljati gasilsko službo.

Pred drugim branjem Odloka je bilo kar nekaj nejasnosti, predvsem so se pri poklicnih gasilcih porajala razna vprašanja, saj gre konec koncev za njih. Po sprejetju Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, smo za mnenje povprašali predsednika sindikata poklicnih gasilcev Domžale, Janija Jeraja, ki nam je povedal, da so s predstavljenimi spremembami, se pravi prehoda v novo obliko delovanja njihove enote, ki so jih dobili tako pred sejo, kot na sami seji, zadovoljni.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov